Съобщение


 

Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник бр.88/20.10.2023 г., в неофициален раздел, стр.81, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии – ел. кабел 20 kV за нов ГРУ (БКТП) в ПИ 57368.144.253 по КККР на с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе. Възложител: „Съни ленд 003“ ЕООД.


 

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии – ел. кабел 20 kV за нов ГРУ (БКТП) в ПИ 57368.144.253 по КККР на с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе, в съответствие с Решение № 660 по Протокол № 73/25.05.2023 г. на Общински съвет Бяла, обл. Русе.

Трасето на новото кабелно отклонение 20 kv започва от стълб в ПИ 57368.83.60 - общинска частна, пасище, преминава през поземлени имоти: 57368.83.597 – общинска публична собственост, за местен път и ПИ 57368.83.256 – общинска публична собственост, за селскостопански, ведомствен път  и стига до имота на възложителя. 

Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Бяла, област Русе, пл. “Екзарх Йосиф І” №1, ст.105 и може да се прегледа от заинтересованите. Възложител: „Съни ленд 003“ ЕООД.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и предложения по проекта до главния архитект на Община Бяла, обл. Русе в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник.


 

23.10.2023 г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, обл.Русе