Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-527 от 13.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв.26 по регулационния план на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов.
 

14.12.2022г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, обл. РусеПриложени документи:

- Обявление