Съобщение

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-365 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIX-92 в кв. 91 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: "АГРОДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД.

 

01.09.2022 г. 

Отдел БТГРН

Община Бяла, обл. Русе

 

Прикачени файлове: