Обявление

Обявление за изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в съответствие с Решение No 19 по Протокол No 2/24.11.2023 г. на Общински съвет Бяла, обл.Русе, в следния териториален обхват: поземлени имоти ПИ с идентификатор 07603.910.107, ПИ 07603.910.106 и ПИ 07603.910.886 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе, одобрени със Заповед No РД-18-130/2016 г. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА, област Русе, с адрес гр. Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I”, 

 

Изтегли тук