Съобщение

 

Съобщение за публикувана обява Държавен вестник бр.34/11.04.2023 г., в неофициален раздел, стр.59, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии ел. кабел напрежение 20kv до ПИ 07603.279.49 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе. Възложител: ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“. 

 

Изтегли тук