Обявление

Обявление за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на нов поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.889/обединени 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886/ по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за паркинг за автомобили към обект на НКЦ - Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. 

Изтегли тук