Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ, че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Здравка Ламбева Стефанова Генова.

 

 

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД.

 Мотиви: Със застроителния план ще се фиксират ограничителните линии на застрояване, с изменение план за регулация се обединяват части от другите УПИ-та в нов УПИ. Новообразуваното УПИ се предвижда да мине в съответствие със съществуващите граници на ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци.  С ПУП-ПЗ за новообразувалия УПИ да се определи “Жилищна устройствена зона – за ниско застрояване” (Жм) .

Съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се явявате заинтересовано лице, като собственик на УПИ XXI-128  в кв.14.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обявлението заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация.

Планът се намира в отдел “Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението”, Община Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1, ет. I-ви, стая № 105 и може да се прегледа от заинтересованите.

 

 

 

 

05.10.2022г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, обл. Русе