Обяви

Обява - разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира,             че със заповед № ОХ-23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800

      Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да имат средно или по-високо образование;

- Да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – не по-възрастни от 44 години;

- Да са годни за военна служба;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено 3/5 престъпление от общ характер;

 - Да нямат друго гражданство;

 - Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

- Да покриват нормативите за физическа годност;

- Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на ЦВО по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 08.03.2021г.

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/ox-23.pdf

 

25.01.2021 18:29

Обява - със заповед ОХ- 7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e заявен броят  места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e заявен броят  места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година. В Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени общо 231 места за прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по 14 специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.

Най-големите специализации са „Полева артилерия“ (45 места); „Мотопехотни и танкови войски“ (34 места); „Противовъздушна отбрана на войските“ (29 места); „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ (25 места); „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и технологии” (15 места); „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” (11 места) и др. В задочна форма на обучение са обявени 22 места за курсанти в 3 специализации („Разузнаване“; „Танкова и автомобилна техника“; „Материални ресурси, придвижване и транспорт“).

Общо заявеният брой места за учебната 2021/2022 г. в НВУ редовно и задочно е 253.

Във Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски” са обявени 54 места само за редовно обучение по 6 специализации. Най-голямата от тях е „Летец-пилот” (25 места, от които 3 са за нуждите на МВР). За специализацията „Ръководител на въздушното движение” са обявени 7 места, за „Летателни апарати и авиационни двигатели“ и „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати” - по 6 места всяка и др.

Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” са обявени 48 места само в редовна форма на обучение за 5 специализации. Най-голямата е „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ (20 места), както и

„Кибероперации“ (11 места). По 6 места са обявени за специалностите „Корабоводене” и „Корабни машини и механизми” и др

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2021/20210105_OX7.pdf

 

25.01.2021 18:31

Обява за открит обществен достъп

 

Обява за открит обществен достъп

 

ОБЩИНА БЯЛА

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на  предприятие с висок рисков потенциал: 

Складова база за препарати за растителна защита, торове и семена“, гр. Бяла, община Бяла, област Русе

с оператор: „999-Ивайло Асенов“ ЕООД, с. Катуница

с предмет на дейност: търговия на едро с препарати за растителна защита, торове и семена.

Компетентен орган по издаване на разрешението за одобряване на доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документацията е на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 21.01.2021 г. до 21.02.2021 г. в сградата на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, етаж 2, стая 205 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа и на интернет страницата на Община Бяла byala.rs@byala.bg.

Лице за контакти: Даниела Пашкунова, началник отдел „Общинска собственост“, тел.: 0817/ 7 20 20, вътр. 25, e-mail: os@byala.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 

 

Приложения:
Доклад за безопасност;

Авариен план

Заявление за одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал „999 – Ив. Асенов” ЕООД

 

21.01.2021 18:25

Обява - вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 72/28.01.2021г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура по обявяване на 5(пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

      Срок за подаване на документите по местоживеене и постоянен адрес-01.04.2021г. включително. Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-72.pdf

21.01.2021 10:50

Обява - вакантнa длъжност за оркестрант в състава на Националната гвардейска част-военно формирование (54800) гр. София

Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 22/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантнa длъжност за оркестрант в състава на Националната гвардейска част-военно формирование (54800) гр. София, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и чужбина.

 

Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес -11.02.2021 год. включително.

 

 

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/konkurs-za-vakantna-dlzhnost-za-voenen-orkestrant-v-nacionalnata-gvardeyska-chast-za

 

13.01.2021 10:30

Обявление № 08-00-3

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване(ПУП-ПЗ) в следния териториален обхват поземлен имот с идентификатор 07603.274.27:местност Орех Дол, в землището на град Бяла,общ. Бяла, обл.Русе, одобрени със Заповед РД-18-130/27.12.2016г. Възложител: “Харъб” ЕООД- с адрес гр. Бяла, обл. Русе ул. “В. Априлов” No43. 

 

11.01.2021 18:47

Обява

Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване и Работен устройствен план (ПЗ и РУП) за обект: Разширение на гробищен парк, на с. ПОЛСКО КОСОВО, с нов ПИ No 000180

 

05.01.2021 03:32

Обява

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл. 62, ал. 2 от Административно процесуален кодекс, чл. 142, ал. 1 и чл.154, ал. 5 от ЗУТ и одобрен работен инвестиционен проект 

е издадена Заповед No 5/29.12.2020 г. за допълване на разрешение за строеж No 26/25.11.2019 год., за обект: ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ на СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО за БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ No 07603.211.664 по КККР на гр. БЯЛА, община БЯЛА, област. Русе

 

05.01.2021 03:33