Обяви

Обява от "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ОБЯВА

от ”НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда — Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/200З г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на:

”Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ”НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Област РУСЕ“  В Общини Борово, Две могили и Бяла, С трасета:

Гр.Борово — с.Бъзовец;

С.Бъзовец — с.Баниска;

С.Бъзовец — с.Батишница;

С.Бъзовец — с. Чилнов;

С. Чилнов — с. Широково;

С. Чилнов — с. Острица;

С. Острица — с. Каран Върбовка;

С. Острица — с. Кацелово;

С. Кацелово — граница с Община Опака;

Гр.Борово — с.Пет Кладенци;

С.Пет Кладенци — с.Бистренци;

С.Бистренци — с.копривец;

С.Копривец — с.дряновец.

Трасетата са по местни — асфалтови и земеделски пътища, предвидени са сондажи на републикански път и въздушно преминаване по мост или с мет.пилони на река Баниски лом и река Черни лом. Ще се полага армиран оптичен кабел с виброплуг, за пренос на Интернет и ТВ.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Общини Бяла, Две могили и Борово или в РИОСВ — Русе.

дата 12.2020 инж.Иван Радулов - Проектант моб.тел. 0887 77 23 14

 

19.12.2020 17:58

Обява

        Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 949/19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 16 вакантни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив(32990) от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи по местоживеене на постоянния адрес -20.01.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-949.pdf

01.12.2020 17:15

Обява

        Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни матроски (войнишки) длъжности във формирования от състава на Военоморските сили, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи по местоживеене на постоянния адрес -08.01.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz_oh-904.pdf

01.12.2020 17:15

Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД11-416 от 25.11.2020 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено Задание по чл. 125 и скица – предложение по чл.135, ал. 2 от ЗУТ за План за регулация и Изменение на План за Улична регулация (ПУП ПР и ИПУР) на поземлен имот No 07603.501.2351, кв. 7, по КККР на гр. БЯЛА, област Русе.

 

02.12.2020 17:06

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД11-372/26.10.2020 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2021 година и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 година.

Приоритет в годишните цели заемат икономическото развитие и подобряване на жизнената среда, публичните услуги със социална насоченост, решаване на екологични и инфраструктурни проблеми, разширяване обхвата и подобряване качеството на предоставяните публичните услуги, комплексна общинска политика насочена към младежите и спорта, подобряване на обществения ред и сигурност, устойчиво и ефективно управление на общинската собственост, ефективно и ефикасно управление в полза на местната общност.

Предложения на местната общност към проекта за бюджет за 2021 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. ще се събират в писмен вид в срок до 23.11.2020 г. в деловодството на Община Бяла, както и в кметствата по населени места.
 

С уважение,

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

СЪГЛАСУВАЛИ:

 

05.12.2020 07:05

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-412/23.11.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.12.2020 г. от 13:30 часа в Административната сграда на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл. „Екзарх Йосиф І „ № 1 относно:

І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

Ед. цена (лв./кг. без ДДС)

Количество
(кг.)

Стойност

(лв. без ДДС)

Депозит за участие

(лв.)

1.

Картон велпапе, хартия (замърсени)

0.05

196 000

9 800,00

2940,00

2.

Бял найлон

0.055

10 000

550,00

200,00

3.

Бяла бутилка

0.08

100 000

8000,00

2400,00

4.

Кафява бутилка

0.05

8 500

425,00

200,00

5.

Синя бутилка

0.05

6 400

320,00

200,00

6.

Зелена бутилка

0.05

44 000

2 200,00

660,00

7.

Черни метали тънки

0.09

50 000

4 500,00

1350,00

8.

Цветни метали - Кен

0.50

4 800

2 400,00

720,00

9.

Найлон цветен

0.025

40 000

1 000,00

300,00

Общо:

459 700

29 195,00

 

 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 09.12.2020 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 15:00 часа, след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 09 декември 2020 г. 

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101.

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на видовете отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

23.11.2020 20:50

Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД11-401 от 09.11.2020 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XV и УПИ XXII, кв.101, гр.Бяла, обл.Русе, с Възложители Михаил Стоянов Ковачганев и Божидарка Иванова Ковачганева. 

 

12.11.2020 23:15

Заповед

 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл.3, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал.3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 2 във връзка с чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии–държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в изпълнение на Решение № 38 по протокол № 5 от 30.01.2020 г., с № 143 по протокол № 16 от 27.08.2020 г. и Решение № 152 по протокол № 17 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Бяла

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

        I.  ОТКРИВАМ търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Бяла от Обект № 2/2020: землище гр. Бяла, отдел 32, подотдел „б”, отдел 32, подотдел „г“, отдел 45, подотдел „е“, землище с. Стърмен, отдел 12, подотдел „м”, землище с. Дряновец, отдел 64, подотдел „у” и землище на с. Босилковци, отдел 14, подотдел „д” по реда на чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, вр. чл. 65, ал. 1 и чл.53, ал. 2 и във вр. с чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата, при следните условия:

          1. Възложител/Продавач: Община Бяла, адрес: гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, телефон 0817/7-20-20, факс 0817/7- 46-34,  e-mail: byala.rs@byala.bg, лице за контакт: Росен Кънчев.

2. Вид на конкурса и размер на гаранцията за участие:

2.1. Вид на конкурса– търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Бяла  в Обект № 2/2020.

2.2. Размер на гаранция за участие за Обект № 2/2020- 5 /пет/ % от  стойността на обекта без ДДС– 980,50 лева /деветстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по банкова сметка на Община Бяла: IBAN: BG19 STSA 9300 3300 2837 10, BIC код: STSABGSF , при „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла. Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 17:00 часа на 29.10.2020 г. Пълни условия за внасяне на гаранцията за участие са посочени в документацията за участие в търга.

3. Предмет и обект на търга, количество или обем, място на извършване на дейността: Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2/2020, както следва: Обект №2/2020: землище гр. Бяла, отдел 32, подотдел „б”, отдел 32, подотдел „г“, отдел 45, подотдел „е“, землище с. Стърмен, отдел 12, подотдел „м”, землище с. Дряновец, отдел 64, подотдел „у” и землище на с. Босилковци, отдел 14, подотдел „д”, разпределена по дървесни видове и сортименти както следва:

 

Приложение №1:

№ на обекта

Място на извършване на дейността - отдел , подотдел

Категория дървесина

Размер и качество на асортиментите

Дървесен вид

Коли-чество      / м3 /

Цена на 1 м3/лв.    /без ДДС/

Стойност лв.              /без ДДС/

 
 
 
 
 

2/2020

32

б

Едра

 

акация

 

 

 

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

-

-

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

Акация

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

 

Всичко Средна:

-

-

-

 

Дребна

За технологична преработка

   акация

-

-

-

 

Всичко Дребна:

-

-

-

 

Дърва

За технологична преработка

Акация

78

37

2886

 

Всичко Дърва:

78

 

2886

 

 

 

 

 

 

Общо за подотдел 32 б:

78

 

2886

 

32

 

г

 

Едра

 

 

Акация

-

-

-

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

 

 

-

 

Средна

 

Трупи за бичене 15-17см.

  Акация

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

-

-

-

 

Всичко Средна:

 

 

-

 

Дребна

 

За технологична преработка

  Акация

-

-

-

-

-

-

 

Всичко Дребна:

-

-

-

 

Дърва

 

За технологична преработка

Акация

109

37

4033

 

Всичко Дърва:

109

 

4033

 

Общо за подотдел 32 г:

109

 

4033

 

45

е

Едра

 

Акация

-

-

-

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

-

-

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

Акация

 

 

 

 

За технологична преработка

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко Средна:

 

 

 

 

Дребна

За технологична преработка

Акация

-

-

-

 

Всичко Дребна:

 

 

 

 

Дърва

За технологична преработка

Акация

46

37

1702

 

Всичко Дърва:

46

37

1702

 

Общо за подотдел 45 е:

46

37

1702

 

2/2020

12

м

Едра

 

   Акация

-

-

-

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

 

 

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

   Акация

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

-

-

-

 
 

Всичко Средна:

 

 

-

 

Дребна

За технологична преработка

   Акация

-

-

-

-

-

-

 
 

Всичко Дребна:

-

-

-

 

Дърва

За технологична преработка

   Акация

66

37

2442

 
 

Всичко Дърва :

66

37

2442

 

Общо за подотдел 12 м:

66

37

2442

 

2/2020

64

у

Едра

 

   Акация

-

-

-

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

 

 

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

   Акация

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

-

-

-

 

Всичко Средна:

 

 

-

 

Дребна

За технологична преработка

   Акация

-

-

-

-

-

-

 

Всичко Дребна:

-

-

-

 

Дърва

За технологична преработка

   Акация

96

37

3552

 

Всичко Дърва:

96

 

3552

 

Общо за подотдел 64 у:

96

 

3552

 

2/2020

14

д

Едра

 

Акация

 

 

 

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра :

-

-

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

    бор

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

 
 

Всичко Средна :

-

-

-

 

Дребна

За технологична преработка

  Акация

-

-

-

 
 

Всичко Дребна :

-

-

-

 

Дърва

За технологична преработка

Акация

135

37

4995

 
 

Всичко Дърва :

135

 

4995

 

Общо за подотдел 14 д:

135

 

4995

 

Общо за Обект № 2/2020

530

 

19610

 

  Общо за дейността продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 2/2020

530

 

19610

 
                   

 

Място за извършване на дейността: В горските територии – общинска собственост на Община Бяла, Обект № 2/2020: землище гр. Бяла, отдел 32, подотдел „б”, отдел 32, подотдел „г“, отдел 45, подотдел „е“, землище с. Стърмен, отдел 12, подотдел „м”, землище с. Дряновец, отдел 64, подотдел „у” и землище на с. Босилковци, отдел 14, подотдел „д”.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Участието в търга е за цялото прогнозно количество дървесина за всеки обособен обект- избран от участника от посочените в Приложение № 1.

2. Дървесината от конкретния обект – предмет на настоящата процедура се предава, чрез предавателно - приемателен протокол, от продавача на купувача съгласно приложени технологични планове към тръжната документация за всеки подотдел от съответния обект.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. При разлики между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата документация прогнозни количества, заплащането ще се извършва по предложената от участника единична цена, за един пл. м. куб. от предложените единични цени за съответните категории, отразени в Приложение №1, което е неразделна част от договора за изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно–приемателния протокол. Крайните цени по асортименти по БДС ще се изчисляват на база достигната обща стойност на обекта. Сортиментите следва да отговарят на Български държавен стандарт /БДС/.

 

4. Начална цена на обекта по т. 119610,00 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин и десет лева и нула стотинки/  без ДДС.                  

5. Срок за изпълнение на възлаганите дейности: Срокът за изпълнение на възложените дейности по ползване на дървесина за обекта е 30.04.2021 г.

6. Условия за допускане до участие в търга с тайно наддаване: До участие в търга се допускат български или чуждестранни търговци по смисъла на Търговския закон в Република България или съгласно законодателството на държавата, където търговецът е регистриран, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

6.1. Да са регистрирани в публичния регистър ИАГ по чл. 241, ал. 1 от ЗГ (по ред и при условия, съгласно чл. 242, ал. 1 и сл. от ЗГ) и да притежават Удостоверение за регистрация за дейността „Добив на дървесина”.

6.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.3. Да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 1 от Закон за горите и чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии– държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.4. Да са подали заявление по чл. 38, ал. 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.5. Да отговарят на техническите изисквания и да разполагат с работници и служители с придобита правоспособност и квалификация за извършване на ползването на дървесината, които са определени от възложителя и са посочени в документацията за участие, където са указани начина и реда, чрез които участникът трябва да докаже, че отговаря на тези изисквания.

6.6. Да представят доказателства за наличие на мощности за преработка на съответните категории дървесина в обект по чл.206 от ЗГ на територията на Община Бяла съгласно условията, посочени в документацията за участие.

6.7. Да представят доказателства за наличие на обем преработена дървесина в регистрирани на негово име обект/обекти по чл. 206 от ЗГ през предходната година, съгласно дневниците за преработена дървесина, за не по-малко от 50 на сто от количеството на обекта, за който участват съгласно условията, посочени в документацията за участие.

6.8. Да декларират наличието/липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.9. Да са изпълнили всички останали изисквания за допускане до участие, посочени в настоящата заповед и документацията за участие.

7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Определеният за купувач участник, преди сключване на договора, представя по свой избор на форма, гаранция за изпълнение в абсолютна сума в размер на 10 % от стойността на достигнатата по време на търга цена за обособения обект, както следва:

7.1. Под формата на парична сума внесена по сметката на Община Бяла, която е IBAN: BG19 STSA 9300 3300 2837 10, BIC код: STSABGSF , при „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла.

7.2. Под формата на банкова гаранция, учредена в полза на Община Бяла, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на договора, като срокът ѝ на действие следва да е не по-малък от 1 (един) месец след датата, посочена в проекта на договора, като крайна дата за изпълнение на дейността. В представената банкова гаранция трябва да съществува изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя.

7.3. Когато определеният за изпълнител или за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

8. Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето на офертите. Той може да бъде удължаван за класираните участници.

9. Критерий за класиране на офертите: „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”. За спечелил търга за дървесината от конкретния обект се обявява участникът предложил най-висока цена.

Участник, предложил цена по-ниска от началната се отстранява от участие. Достигната обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти.

10. Възможност участниците  да подават оферти само за един, за всички или за повече от един обект от предмета на търга: Когато в предмета на търга е включен повече от един обект, участниците могат да подават оферти за повече от един обект от предмета на търга.

11. Обособени позиции: всеки от обектите е неделим.

12. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга: Документацията може да бъде изтеглена безплатно от интернет страницата на Продавача - Община Бяла: www.byala.bg , или да бъде закупена от Продавача на хартиен носител. В случай, че документацията за участие се закупува, условията за заплащането й са както следва:

- Цената на тръжната документация е – 75.00 лева (седемдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

- Документацията за участие се заплаща в касата на Община Бяла или по банков път по банкова сметка на Община Бяла, IBAN: BG35STSA93008441048100, BIC код: STSABGSF, при „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла.

- Тръжните документи се получават в сградата на Общинска администрация- Бяла (след представяне на платежен документ за закупуването ѝ), находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205, в работни дни до 17:00 часа на 29.10.2020 г.

- След изтичане на срока за получаване на тръжната документация Община Бяла преустановява продажбата на същата.

13. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в деловодството на Община Бяла на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, стая 101, в срок до 17:00 часа на 29.10.2020 г.

14. Място, дата и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от  10:00 часа в административната сграда на Община Бяла, Заседателна зала, адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1.

15. Информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия търга участник: Спечелилият търга участник няма право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по ползване на дървесината, които са предмет на настоящия търг съгласно чл. 52, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии–държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

16. Правно основание: Търгът се провежда съгласно чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, вр. чл. 65, ал. 1 и чл.53, ал. 2 и във вр. с чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

II. ОДОБРЯВАМ документация за участие в обявения с настоящата заповед търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Бяла със следното съдържание:

 1. ЗАПОВЕД за откриване на търга (копие);
 2. ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ;
 3.  ОБРАЗЦИ:
  1. Заявление за участие в търга (образец №1);
  2. Декларация № 1 (образец №2);
  3. Декларация № 2 (образец №3);
  4. Декларация № 3 (образец №4);
  5. Декларация № 4 (образец №5);
  6. Декларация № 5 (образец №6);
  7. Ценово предложение (образец №7);
  8. Договор (проект №8);

4. КАРНЕТ - опис на маркираните за сеч дървета по насаждения (копие);

5. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ по насаждения от обекти (копие);

6. СОРТИМЕНТНИ ВЕДОМОСТИ за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл. куб.м. (копие).

III. Допълнителна информация: Участниците в търга с тайно наддаване могат да получават допълнителна информация в работно време по отношение на предмета на настоящия търг на адреса на Община Бяла, гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, както и на следните телефон, факс и електронен адрес: телефон 0817/7-20-20, факс 0817/7-46-34,  e-mail: byala.rs@byala.bg, лице за контакт: Росен Кънчев- ст. специалист ОС в Община Бяла.

IV. Настоящата заповед и документацията за участие в търга да се публикуват най–малко 15 дни преди крайния срок за подаване на оферти на интернет страницата на Община Бяла, както и да се постави на Информационните табла на Община Бяла пред административната сграда на общината и в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Бяла.

                

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите служители на Община Бяла за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Евгени Димов - Зам.-кмет на Община Бяла.

 

 

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ /п/

Кмет на Община Бяла

област Русе                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Приложения:

1. Заповед

2. Документация

3. Образци

4. ТП-КО-СВ сканирано

 

 

20.10.2020 18:05