Общински съвет

Конкурси

 • Информация
 • Документи
 • СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за определяне на 14 броя съдебни заседатели с мандат 2025г. – 2029 г. за Районен съд – Бяла от района на Общински съвет Бяла.

  С Решение № 110 по протокол №11 от 30.05.2024 г. на Общински съвет Бяла, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 67, чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт, Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Бяла, област Русе откри процедура за определяне на 14 броя съдебни заседатели с мандат 2025 г. – 2029 г. за Районен съд – Бяла от района на Общински съвет Бяла.

  Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

  - да са на възраст от 21 до 68 години;

  - да имат настоящ адрес в община Бяла, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд- Бяла;

  - да имат завършено най-малко средно образование;

   -да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията   /това обстоятелство се установява служебно от комисията/;

  - да не страдат от психически заболявания;

  - да не са съдебни заседатели в друг съд;

  - да не са общински съветници от съдебния район, за който е избран;

   - да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

   - да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран;

  - да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

  В срок до 05 август 2024 г. кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Бяла, подават в деловодството на Общински съвет Бяла необходимите документи по образец и следните документи:

  • заявление за участие в процедура по подбор на съдебни заседатели (приложение № 1);
  • декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение № 2);
  • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (приложение № 3);
  • писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение № 4);
  • данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение № 5).

  Към документите за участие в процедурата кандидатите прилагат и следните документи:

   • подробна автобиография, подписана от кандидата;
   • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
   • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
   • данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки;
   • мотивационно писмо;
   • писмено съгласие;
   • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
   • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
   • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

  Документите за участие в процедурата се подават в определения срок в деловодството на Общински съвет Бяла, находящо се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф“ № 1, стая № 108.

   

  Образци на документи:

  - заявление за участие в процедура по подбор на съдебни заседатели (Приложение № 1);

  - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 2);

  - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 3);

  - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение № 4);

  - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение № 5).

    

  За справки и информация:

  Мариана Стойчева – Старши експерт – телефон за връзка: 0817/7 25 59; 0884 332 901.

   


   

   

  МАРИАН АНТОНОВ      

  Председател на Общински съвет Бяла

   

  Дата: 05.06.2024 г.

  Дата: 05.06.2024
 • П Р О Т О К О Л №2 от проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд - Русе

  П Р О Т О К О Л №2

  от проведено изслушване на кандидатите

  за съдебни заседатели в Окръжен съд - Русе

   

  На 24.08.2023г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Бяла се проведе второ заседание на временната комисия, избрана с решение №678 по протокол №75/29.06.2023г. на Общински съвет Бяла, за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Русе, в състав както следва:

  Председател: Мариан Антонов –председател на Общински съвет Бяла

  Зам. председател: Виктор Маргаритов – зам. председател на Общински съвет Бяла

  Членове:

  Айлян Карамехмедова – общински съветник в Общински съвет Бяла

  Иванка Маринова - общински съветник в Общински съвет Бяла

  Красимира Пенева - общински съветник в Общински съвет Бяла

   

  Присъстваха трима членове на Комисията:

  • Мариан Антонов – председател на Общински съвет Бяла и председател на Комисията

  • Айлян Карамехмедова – общински съветник в Общински съвет Бяла

  • Иванка Маринова - общински съветник в Общински съвет Бяла

  На заседанието на Комисията присъства и единственият кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд Русе - Диляна ………. Алексиева.

  Нямаше пречка за провеждане на заседанието.

   

  Комисията проведе изслушване на кандидата, в съответствие с чл. 68а, ал.1 от ЗСВ. На кандидата бяха поставени теоретични и практически въпроси, свързани с функциите и задълженията на съдебния заседател в наказателния процес и мотивацията да изпълнява тази функция за предстоящия мандат в Окръжен съд Русе.

  На всички поставени въпроси кандидатът не успя да отговори. Заяви, че не е запознат с ролята и функциите на съдебния заседател, не прави разлика между кодекс и закон, не е запознат с никаква нормативна уредба, няма трудов стаж. Започнала е да учи висше образование през 2014г., но не го е завършила.

  След изслушването на кандидата председателят на Комисията закри публичното заседание в 13.20 часа и Комисията продължи своята работа в закрито заседание.

  След обсъждане и анализ на представянето на кандидата по време на изслушването Комисията единодушно реши, че кандидатът Диляна Алексиева не е запознат с фигурата на съдебния заседател в наказателното производство и с ролята на съдебния заседател като представител на гражданското общество и не би се справила с поставените й задачи.

  Предвид горното, Комисията не може да предложи на Общински съвет Бяла кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд Русе.

   

   

   

   

  Мариан Антонов /П/

  Председател на ОбС Бяла

  Председател на комисията

  Дата: 24.08.2023
 • Д О К Л А Д на Временната комисия по открита процедура за определяне съдебни заседатели за Окръжен съд Русе от Района на Общинси съвет Бяла

  Д О К Л А Д

  на Временната комисия по открита процедура за определяне

  съдебни заседатели за Окръжен съд Русе от Района на Общинси съвет Бяла

   

  Днес, 24.08.2023г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Бяла се проведе второ заседание на временната комисия, създадена с решение №678 по протокол №75/29.06.2023г. на Общински съвет Бяла, за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Русе, в състав:

  Председател: Мариан Антонов –председател на Общински съвет Бяла

  Зам. председател: Виктор Маргаритов – зам. председател на Общински съвет Бяла

  Членове:

  Айлян Карамехмедова – общински съветник в Общински съвет Бяла

  Иванка Маринова - общински съветник в Общински съвет Бяла

  Красимира Пенева - общински съветник в Общински съвет Бяла

  Задачата беше да се проведе публично изслушване по чл. 68 а от ЗСВ на единствения кандидат за съдебен заседател, участвал в процедурата, открита с решение №678 по протокол №75/29.06.2023г. на Общински съвет Бяла.

  В законоустановения срок не постъпиха становища за кандидата от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено-полезна дейност, включващи и въпроси, които да бъдат поставени от Комисията на публичното изслушване.

  Единственият кандидат – Диляна ……….. Алексиева се яви на изслушването. Комисията проведе изслушване на кандидата, в съответствие с чл. 68а, ал.1 от ЗСВ.

  След обобщаване на резултатите от изслушването, Временната комисия при Общински съвет Бяла, област Русе

  РЕШИ:

   

  1. Настоящият доклад за протичане на изслушването да се предостави в деловодството на Общински съвет Бяла в 7-дневен срок преди гласуването в заседание на Общински съвет Бяла и се публикува на интернет страницата на Общински съвет Бяла, заедно с протокола от изслушването;

  2. Да се изготви и внесе в Общински съвет Бяла докладна записка с проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе от района на Общински съвет Бяла, тъй като Временната комисия не може да предложи на Общински съвет Бяла кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд Русе.

   

   

   

  ВРЕМЕННА КОМИСИЯ:

  Председател: Мариан Антонов

  Зам. председател: Виктор Маргаритов

  Членове: Айлян Карамехмедова

  Иванка Маринова

  Красимира Пенева

   

   

  Дата: 24.08.2023
 • Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд Русе.

   

  Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе.

   

  На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе, определена с решение № 678 по протокол №75/29.06.2023 г. на Общински съвет – Бяла, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

Име, презиме, фамилия

Рег. №

1.

Диляна …….. Алексиева

ОбС-229/31.07.2023г.

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се проведе на 24.08.2023г. от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация  гр. Бяла., обл. Русе,  пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, ет. 1, в Заседателната зала.

 

Телефон за връзка: 08-17/72559

 

Мариан Антонов  /П/

Председател на ОбС Бяла

Председател на комисията

 

 

Дата: 07.08.2023
  • Съобщение за открита процедура за определяне на 3 съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе за мандат 2024 г. – 2027 г. от района на Общински съвет Бяла.


          С Решение № 678 по протокол №75 от 29.06.2023 г., на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 67, чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт, Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Бяла, област Русе откри процедура за определяне на 3 съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе за мандат 2024 г. – 2027 г. от района на Общински съвет Бяла.

         Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

   - да са на възраст от 21 до 68 години;

   - да имат настоящ адрес в Община Бяла, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд- Русе;

   - да имат завършено най-малко средно образование;

    -да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията   /това обстоятелство се установява служебно от комисията/;

   - да не страдат от психически заболявания;

   - да не са съдебни заседатели в друг съд;

   - да не са общински съветници от съдебния район, за който е избран;

               - да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

               - да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран;

   - да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

    

   В срок до 04 август 2023 г. кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе, подават в деловодството на Общински съвет Бяла необходимите документи по образец и следните документи:

   - подробна автобиография, подписана от кандидата;

   - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

   - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

   - данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки;

   - мотивационно писмо;

   - писмено съгласие;

   - декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

   - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

   - декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

    

   Образци на документи:

   - заявление за участие в процедура по подбор на съдебни заседатели (Приложение № 1);

   - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 2);

   - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 3);

   - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение № 4);

   - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение № 5).

    

    

   За справки и информация:

   Мариана Стойчева – Старши експерт – телефон за връзка: 0817/7 20 15, вътр. 108.
    

   МАРИАН АНТОНОВ
   Председател на Общински съвет Бяла
    

   Дата: 12.07.2023 г.

    

   Дата: 12.07.2023
  • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за възлагане управлението на общинско търговско дружество "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА" ЕООД

       
   Дата на публикуване: 18.04.2023 г. 

   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
   за възлагане управлението на общинско търговско дружество "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА" ЕООД 

    
   В изпълнение на Решение № 631 по протокол № 70 от 07.04.2023 г. на Общински съвет Бяла и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 62, ал. 1 и ал. 7 и чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 68 и чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, 
    

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА:

        I. ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на общинско търговско дружество "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА" ЕООД /“МБАЛ ЮЛИЯ ВРЕВСКА- БЯЛА“ ЕООД/ с ЕИК 117500566 за срок от 5 (пет) години от датата на сключване на договора за възлагане на управлението.
        II. ОПРЕДЕЛЯ следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса по т. I:
       1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
       2. Да имат завършено висше образование;
       3. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
       4. Да имат най-малко пет години професионален опит;
       5. Да не са поставени под запрещение;
       6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
       7. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
       8. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
       9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
       10. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
       11. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
       12. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
       13. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
       14. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
       15. Да не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
       16. Да отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството.
   Точки 12 и 13 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.
        III. ОПРЕДЕЛЯ следните документи, необходими за участие в конкурса по т. I:
       1. Заявление до Общински съвет Бяла за участие в конкурса /Приложение № 1/;
       2. Автобиография /европейски формат/;
       3. Собственоръчно заверени четливи копия от документи за придобито образование, квалификация и специалност;
       4. Собственоръчно заверено четливо копие от документ/и (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ), удостоверяващ/и наличие на изискуемия професионален опит;
       5. Собственоръчно заверени четливи копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
       6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. II., подточки 5 до 16 /Приложение № 2/, включваща и текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в конкурсната процедура; 
       7. Свидетелство за съдимост с посочена цел за издаване: за участие в конкурс /оригинал/;
       8. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността, и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет /оригинали/;
       9. Програма за развитието и дейността на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА" ЕООД за тригодишен период с обем до 30 (тридесет) страници, изготвена в 3 (три) еднообразни екземпляра. 
        IV. ОПРЕДЕЛЯ следната тема за събеседването в конкурса по т. I: Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение, представена от кандидата, включваща цялостната визия за развитието и управлението на лечебното заведение в следващия 3-годишен период; Място и роля на лечебното заведение в системата на здравеопазването и предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, приоритети за бъдещото му развитие; Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение; Органи на управление на лечебните заведения– права и задължения; Нормативна уредба в областта на здравеопазването.
   По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсната процедура има право на допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана в управлението на лечебните заведения.
        V. Условия за подаване на документите за участие в конкурса по т. I: 
          1. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни запечатани непрозрачни плика със следното съдържание: 

   • Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие. Върху плика се изписва името на кандидата и длъжността, за която се кандидатства; 
   • Плик № 2 съдържа еднообразните екземпляри на писмената разработка на „Програма за развитието и дейността на “МБАЛ ЮЛИЯ ВРЕВСКА- БЯЛА“ ЕООД за тригодишен период“. Върху плика се изписва името на кандидата и длъжността, за която се кандидатства, както и текста „Програма за развитието и дейността на “МБАЛ ЮЛИЯ ВРЕВСКА- БЯЛА“ ЕООД за тригодишен период“. 

   Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която се кандидатства, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 
   2. Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно. 
   3. Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение /Приложение № 4/, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение. 
        VI. Срок и място за подаване на документите за участие в конкурса по т. I:
   Документите за участие се подават в срок до 14 (четиринадесет) дни от публикуването на обявлението за конкурса на интернет страницата на Община Бяла на следния адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, деловодство на Общински съвет Бяла, стая 108.
        VII. Място и срок за получаване на информация във връзка с участие в конкурса по т. I:
   Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, както и проект на договор за възлагане на управлението на лечебното заведение, се предоставят на кандидатите в срока, определен в т. VI, в еднодневен срок от отправено писмено искане, придружено с декларация /Приложение № 5/ от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящото решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите, ще се извършва в деловодството на Общински съвет Бяла, на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 108, телефон за контакти: 0817/7 20 15, вътр. 108, електронна поща: obs@byala.bg.
        VIII. Място, дата и час на провеждане на конкурса по т. I:
   Конкурсът ще се проведе в административната сграда на Община Бяла – адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, Заседателната зала, в първия работен ден, следващ изтичането на срока за подаване на документи за участие в конкурса, в следния ред:
       • от 09:00 часа – етап за отваряне и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
       • от 11:00 часа – етап за представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение и оценяване на представените програми от комисията. 
       • от 15:00 часа-  етап за събеседване с кандидатите.
   Комисията има право при необходимост да променя датата и часът на провеждане на етапа за представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение и датата и часът на провеждане на етапа за събеседване с кандидатите.
        IX. Правила за провеждане на конкурса и работа на комисията за провеждане на конкурса по т. I:
   Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава ?. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация /Приложение № 6/ за неразгласяване на информация и обстоятелства, станали им известни във връзка с конкурса. 

        Комисията провежда конкурса на три етапа:
        1. Отваряне и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. 
   В деня на провеждане на конкурса, съгласно т. VIII, председателят или член на комисията приема от деловодството с приемо-предавателен протокол всички постъпили документи. На датата и часът, посочени в т.VIII, комисията пристъпва към отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидатите. След отваряне и проверка на представените документи комисията съобщава за допуснатите и недопуснатите кандидати. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет Бяла или същите са с невярно съдържание. Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи. 
         2. Представяне от кандидатите на програмите за развитието и дейността на “МБАЛ ЮЛИЯ ВРЕВСКА- БЯЛА“ ЕООД за всеки един кандидат и оценяване на представените програми от комисията. 
   Комисията провежда представянето от допуснатите кандидати на представените програми за развитието и дейността на лечебното заведение с всеки от тях по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което кандидатите следва да изложат в подробен вид представените от тях програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на комисията по тяхното съдържание. Комисията оценява представените от кандидатите програми за развитието и дейността на “МБАЛ ЮЛИЯ ВРЕВСКА- БЯЛА“ ЕООД. Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

            - Съответствие на проекта с нормативната уредба; 

            -  Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност; 

             - Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; 

             - Съответствие за разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение; 

              - Логическа структура на програмата; 

              - Степен на практическото прилагане на придобитите теоретични познания. 

   Всеки член на комисията самостоятелно оценява програмата на всеки от кандидатите по посочените критерии с оценка от 1 до 6, като максималната оценка по всеки критерий е „6“ по шестобалната система. Крайната оценка на програмата от всеки член на комисията се формира като средноаритметично от оценките, поставени от съответния член на комисията по всички критерии. Окончателната оценка на програмата на всеки кандидат се формира като средноаритметично от крайните оценки на програмата, поставени от всички членове на комисията.
   До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената програма не по-ниска от мн.добър 4.50. Обявяването на оценките се извършва лично на кандидатите и/или на електронната поща, адрес и/или телефон, посочени в заявлението за участие. С обявяването на оценките, кандидатите се уведомяват за датата и часът за провеждане на събеседването. 
         3. Събеседване с допуснатите кандидати. 
   Събеседването се провежда на определените дата и час. Оценката от проведено събеседване се формира въз основа на следните критерии: 

             - Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение; 

            - Степен на познаване на нормативната уредба; 

           - Способност да се планират и взимат управленски решения; 

          - Административни умения, професионални и делови качества; 

         - Комуникативни и организационни способности; 

         - Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретни проблеми. 

   Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от области, които се прилагат при управление на лечебното заведение. 
   Всеки член на комисията самостоятелно оценява събеседването с всеки от кандидатите по посочените критерии с оценка от 1 до 6, като максималната оценка по всеки критерий е „6“ по шестобалната система. Крайната оценка на събеседването от всеки член на комисията се формира като средноаритметично от оценките, поставени от съответния член на комисията по всички критерии. Окончателната оценка на събеседването с всеки кандидат се формира като средноаритметично от крайните оценки на събеседването, поставени от всички членове на комисията.
   4. Класират се само кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50. Кандидатът, получил най– висока оценка, се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали кандидати съгласно получената от тях оценка.
   6. В 5- дневен срок от проведеното събеседване комисията изготвя протокола, с който предлага за одобрение от Общински съвет Бяла, кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите кандидати и уведомява кандидатите за получените от тях оценки и извършеното класиране.
   7. Общинският съвет с решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управлението на общинското дружество, с който да се сключи договор за възлагане на управлението.

        Приложения:
             1. Заявление до Общински съвет Бяла за допускане за участие в конкурса /Приложение № 1/;
             2. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по решение на Общински съвет Бяла /Приложение № 2/;
             3. Удостоверение за подадено заявление за участие в конкурс /Приложение № 4/;
       4. Декларация от кандидата за неразгласяване на информацията, станала му известна при провеждането на конкурса /Приложение № 5/.


   За справки и информация:

   Мариана Стойчева- Старши експерт- телефон за връзка: 0817/7 20 15, вътр. 108.
    

   МАРИАН АНТОНОВ
   Председател на Общински съвет Бяла
    

   Дата: 18.04.2023