Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

    

На 30.09.2021 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 2 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С02 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г.

Община Бяла ще продължи да предоставя социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ на допустимите и определени 150 потребители от обособените целеви групи, които са разписани от Агенция социално подпомагане в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

          Договорът за безвъзмездна финансова помощ се измени, както следва:

  • срокът за изпълнение на Договора: 04.01.2021 г. – 10.12.2021 г.;
  • общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора: 105 583.50 лева /сто и пет хиляди, петстотин осемдесет и три лева и петдесет стотинки/, като от тях: разходите за единица продукт – 95 985.00 лева.; административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт – 4 799.25 лева; разходи за съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица – 4 799.25 лева.

 

                /п/

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,

Област Русе