ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ