Съобщение

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво за ведомствени нужди“, с местоположение на площадката УПИ X, кв. 41 по регулационния план на гара Бяла, обл. Русе, с възложител „БЯЛАСТРОЙ“ ООД.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 04.11.2020 г. до 18.11.2020 г. в:

  1. Сградата на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, етаж 2, стая 205 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа;

За контакти, изразяване на становища от заинтересувани лица:

Даниела Пашкунова – Началник отдел общинска собственост, община Бяла, тел.: 0884484543.

В периода от 04.11.2020 г. до 18.11.2020 г. информацията ще бъде достъпна и на интернет страницата на Община Бяла.