Сметки местни данъци и такси

 


Сметки местни данъци и такси

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват своите плащания с банкови преводи по следната сметка на Община Бяла:


Банкова сметка: BG35STSA93008441048100
Банков код: STSABGSF
Банка: БАНКА ДСК ЕАД-БЯЛА

 код                Вид плащане
44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

446500 – ГЛОБИ

Ставката на данък при придобиване на имущества по дарение или възмезден начин е 3%/ три на сто върху оценката на прехвърляното имущество/

 

Плащането на задължения може да се извършва:
  – на каса по населени места в община Бяла;
  – на каса на Easypay в цялата страна;
  – с пощенски запис;
  – по банков път по сметка на Община Бяла

 

Забележка:

  1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.

  2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

https://byala.bg/bg/1555925554.html