Обявление

Обявление на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК на заинтересованите страни: Йорданка Михалева Досева, Галин Георгиев Димитров, Мирослава Георгиева Димитрова, Валентин Досев Калчев и Тодор Иванов Тодоров за изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ VII- 533, УПИ VIII-533 и УПИ IX-533 в кв.33 по плана на с.Копривец, обл.Русе. 

 

Изтегли тук