Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-01-11/08.01.2024г. на командира  на Командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности  за матроси(войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

      -За в.ф. 56080-Варна-5 длъжности;

      -За в.ф. 28580- Варна-3 длъжности;

      -За в.ф. 38920- Варна-5 длъжности;

      -За в.ф. 22580- Варна-3 длъжности;

      -За в.ф. 28430-Варна-2 длъжности;

      -За в.ф. 38010-Варна- 1 длъжност;

      - За в.ф. 26800-Варна-4 длъжности;

      -За в.ф. 54830-Варна-1 длъжност;

      -За в.ф. 34410-Варна-2 длъжности;

      -За в.ф. 32300-Варна-1 длъжност;

      -За в.ф. 18360-Бургас-5 длъжности;

      -За в.ф. 22480-Бургас-1 длъжност;

      -За в.ф. 24830-Бургас-1 длъжност.

 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство

         3. Срок за подаване на документите-09.02.2024

         4. Размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava-vms-15.02.24.pdf

 

08.01.2024 11:15