Съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-6/04.01.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрено задание И разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ I-1925 и УПИ II-1925 в кв.70 по плана на гр.Бяла, обл.Русе. Възложители: Елена Маринова Георгиева и Ралица Маринова Николаева. 

09.01.2024 г. отдел БТГРН 

 

Изтегли тук