Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № ЗРД-723/03.10.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е  разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 24 (двадесет и четири) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

         2. Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

         3. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст за военно звание „редник”-49 години за неупражнилите право на пенсия и 46 години-за упражнилите. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документите-03.11.2023г.

        4. Място на провеждане на конкурс-в.ф. 28 860-Горна Малина.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqvasks-09.10.23.pdf

 

 

16.10.2023 13:30