Покана

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

ПОКАНА 

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2022 г. 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за  местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  общинския бюджет в Община Бяла, област Русе, организирам публично обсъждане на  отчета за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2022 г. от местната общност към  която отправям покана за участие.  

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Бяла  за 2022 г. ще се проведе на 21.08.2023 г. (понеделник) от 16:30 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І” № 1 (партерен етаж). 

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите всеки работен  ден, в сградата на Общинска администрация Бяла, стая № 108. 

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се  изпращат на следната електронна поща: obs@byala.bg, както и в деловодството на  Общински съвет Бяла. 

 

 

С уважение, 

 /П/ 

МАРИАН АНТОНОВ 

Председател на Общински съвет Бяла 

област Русе