„Грижа в дома в Община Бяла, област Русе“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

 

Проект: № BG05SFPR002-2.001-0137

„Грижа в дома в Община Бяла, област Русе“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027”

www.esf.bg

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките услуги“

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Административен договор: BG05SFPR002-2.001-0137

Обща стойност на проекта: 400 759,50 лв., 100% БФП

Срок за изпалнение: 16.01.2023 г. – 16.01.2024 г.

Бенефициент: Община Бяла, област Русе

 

Цели и очаквани резултати:

Настоящият проект допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4(2019г.) и 2 (2020г.), както и Принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права, и е насочен към предоставяне, на територията на Община Бяла, на социални и интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда, вкл.-в контекста на пандемични ситуации, за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания. Комбинираната почасова мобилна услуга „Грижа в дома“ ще предостави на потребителите, съобразно индивидуалните им потребности, възможност да се възползват от: медико-социално обслужване, психологическа подкрепа и консултации със специфични специалисти в домашна среда, в т.ч. – доставка на храна и продукти, вкл.-от първа необходимост, както и да получат информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат специалисти (екип за управление на услугата, медицински персонал, психолози, сътрудници „Социални дейности“, персонал „Домашни помощници“ и др., съобразно идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите), които ще обгрижват повече от 75 лица от целевата група. Чрез специализирания офис, обособен в рамките на проекта, на потребителите ще се осигури постоянна и директна връзка с мобилните екипи за обслужване, което ще улесни достъпа им до услугите и съответно – своевременното им предоставяне. Предвижда се, интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Грижа в дома“ да бъде предоставяна почасово, за срок от 12 месеца, като, в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.

Основната цел на настоящия проект е фокусирана върху създаването на интегрирана здравно-социална услуга в общността, която да доведе до подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в невъзможност от самообслужване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на релевантен капацитет за предоставянето й.

Специфичните цели на проекта са:

1. Изграждане и въвеждане на модел за грижа в дома за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания;

2. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите;

3. Постигане на съответствие с националните и европейски препоръки, приоритети и принципи при осигуряване на сходни услуги за уязвимите групи на обществото.

Изпълнението на заложените цели ще се осъществи чрез реализирането на комплекс от синергични дейности в т.ч.:

· Предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

· Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване транспорт на персонала, предоставящ услугите до/от дома на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги /със средства на потребителите/.

· Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

· Осигуряване на супервизии и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

Целеви групи, обхванати от проекта:

- възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;

- служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на минимум 75 потребители и др.


 


 

Документи:

1.  Прессъобщение;

2. Плакат;

3. Обявление за прием на персонал;

3.1 Заявление прием персонал Грижа в дома;

3.2. Автобиография прием персонал Грижа в дома;

3.3. Декларация за истинност Грижа в дома;

3.4. Декларация лични данни Грижа в дома;

4. Обявление прием потребители;

4.1. Приложение 1 потребители Грижа в дома;

4.2. Приложение 2 потребители Грижа в дома;

4.3. Приложение 3 потребители Грижа в дома

5. Обявление за прием на персонал Копривец;

5.1. Заявление прием персонал Грижа в дома;

5.2. Автобиография прием персонал Грижа в дома;

5.3. Декларация за истинност Грижа в дома;

5.4. Декларация лични данни Грижа в дома

6.    Обявление за прием на персонал Бяла

6.1 Заявление прием персонал Грижа в дома

6.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома

6.3 Декларация за истинност Грижа в дома

6.4 Декларация лични данни Грижа в дома

7.  Обявление за прием на персонал Бяла

7.1 Заявление прием персонал Грижа в дома

7.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома

7.3 Декларация за истинност Грижа в дома

7.4 Декларация лични данни Грижа в дома

8. Обявление за прием на персонал Бяла (10.05.2023 г.)

8.1 Заявление прием персонал Грижа в дома (10.05.2023 г.)

8.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома (10.05.2023 г.)

8.3 Декларация за истинност Грижа в дома (10.05.2023 г.)

8.4 Декларация лични данни Грижа в дома (10.05.2023 г.)

9.   Обявление за прием на персонал Бяла (20.06.2023 г.)

9.1 Заявление прием персонал Грижа в дома (20.06.2023 г.)

9.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома (20.06.2023 г.)

9.3 Декларация за истинност Грижа в дома (20.06.2023 г.)

9.4 Декларация лични данни Грижа в дома (20.06.2023 г.)

10. обявление за прием на персонал Босилковци (12.07.2023 г.)

10.1 Заявление прием персонал Грижа в дома (12.07.2023 г.)

10.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома (12.07.2023 г.)

10.3 Декларация за истинност Грижа в дома (12.07.2023 г.)

10.4 Декларация лични данни Грижа в дома (12.03.2023 г.)

11.  обявление за прием на персонал социален сътрудник (15.08.2023 г.)

11.1 Заявление прием персонал Грижа в дома (15.08.2023 г.)

11.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома (15.08.2023 г.)

11.3 Декларация за истинност Грижа в дома (15.08.2023 г.)

11.4 Декларация лични данни Грижа в дома (15.08.2023 г.)

12. обявление за прием на персонал Полско Косово (26.09.2023 г.)

12.1 Заявление прием персонал Грижа в дома (26.09.2023 г.)

12.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома (26.09.2023 г.)

12.3 Декларация за истинност Грижа в дома (26.09.2023 г.)

12.4 Декларация лични данни Грижа в дома (26.09.2023 г.)

13. обявление за прием на персонал Полско Косово (04.12.2023 г.)

13.1 Заявление прием персонал Грижа в дома (04.12.2023 г.)

13.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома (04.12.2023 г.)

13.3 Декларация за истинност Грижа в дома (04.12.2023 г.)

13.4 Декларация лични данни Грижа в дома (04.12.2023 г.)

- Покана пресконференция по Проект BG05SFPR002-2.001-0137 „Грижа в дома в Община Бяла, област Русе“, която ще се
проведе на 11.12.2023 г. от 11:00 часа в Арт Център Бяла, намиращ се на адрес: гр.
Бяла, ул. Трайчо Костов, №1.
(06.12.2023 г.)

14. обявление за прием на персонал Полско Косово;

14.1 Заявление прием персонал Грижа в дома;

14.2 Автобиография прием персонал Грижа в дома;

14.3 Декларация за истинност Грижа в дома;

14.4 Декларация лични данни Грижа в дома

15. Плакат;

16. Прессъобщение;