Обява

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г.,

в НВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново

 

1. Със заповед № РД-02-388/21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: 

- имат средно или по-високо образование; 

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия; 

- годни са за военна служба; 

- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

- нямат друго гражданство; 

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 

- покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

 - са психологично пригодни;

 

3. До 20.05.2022 г., кандидатите да подават лично писмено заявление (по образец - Приложение № 1 към обявата), чрез Военно окръжие I степен–Русе.

 

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

 

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2022/20220322_Obyava_konkurs_voinici_NVU.pdf

 

05.04.2022 19:17