ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2022 г.

ДО

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

НА ОБЩИНА БЯЛА, 

ОБЛАСТ РУСЕ

П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2022 г.

 

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси  се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2022 г. на Община Бяла, област Русе.

Канят се жителите на Общината, представителите на бизнеса, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за Бюджет на Община Бяла за 2022 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.03.2022 година /сряда/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Бяла,           пл. “Екзарх Йосиф І” № 1, партерен етаж.

Материали за проекта на Бюджет на Община Бяла за 2022 година са публикувани на интернет страницата на общината - www.byala.bg.

Становища, мнения и предложения по проекта за Бюджет за 2022 година могат да се представят в деловодството на Общината на адрес: гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1, на електронен адрес: byala.rs@byala.bg  до 23.03.2022 година или да се представят лично по време на обсъждането.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

 

С уважение,

/п/

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе 

 

16.03.2022 г.

 


Файл: бюджет 2022 г. рамка