Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. бал. 10 от НареДба за условията и реда за извършване на оценка на възДействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство,Дейности и технологии

От ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ -КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА , ОБЛАСТ РУСЕ

С писмо с изх.№ АО-3952-(6) от 20.10.2021 год. на РИОСВ-Русе в Община Бяла е постьпила информация по Приложение №2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на выдействието върху околната среда( Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение( ИГТ)

„Процедура по преценка необходимостга от извършване на оценка на выдействието върху околната среда( ОВОС)за ИП РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ВЪРХУ ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА 20217,00 КВ.М ЗАСЯГАЩА:

  • ТЕРИТОРИЯТА НА УПИ IV-148 С ПЛОЩ 2667,0 КВ.М.;  ТЕРИТОРИЯТА НА УПИ ХШ-148
  • ТЕРИТОРИЯТА НА УПИ 111-148 С ПЛОЩ ОТ 4586,0 кв.м.

ВСИЧКИ В КВАРТАЛ 44 ПО РЕГ.ПЛАН НА ГАРА БЯЛА

ВЫЛОЖИТЕЛ: ПЕНКОМЕРС”ООД -БЯЛА , УЛ.“ВАСИЛ

Посочената информация се намира в Центъра за обслужване на клиенти на община Бяла , пл.”Екзарх за изразяване на становища от заинтересовани лица и е публикувана на интернет страницата на Община Бяла , област Русе

дата :21.lO.2021 г.                                                                                

СЛАВОВ

Бяла

се