Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник

Днес 13.09.2021 г. Община Бяла, област Русе уведомява, че в Държавен вестник брой 74 от 07.09.2021 г. в Неофициален раздел, страница 221 е публикувана следната обява: на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ No 1027 на Път 1-3 „Обнова-Бяла“ км 3+990, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Бяла, пл. “Екзарх Йосиф I” No1 и може да се прегледа от заинтересованите. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писменни възражения и предложения по проекта до главния архитект на Община Бяла, обл.Русе в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.