Обявление

Община Бяла, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Заедно вървим към успехи” (Проекта) по Национална  програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация” ОБЯВЯВА прием на документи от кандидати за заемане на длъжностите за ДЕЙНОСТ 3.1.

          За изпълнение индикаторите на Проекта ще бъдат назначени следните лица:

          ЗА ДЕЙНОСТ 3.1:

          3 лица на Трудов договор на длъжност „Образователен медиатор“ на 8 часа;

          І. Изисквания и описание на основните задължения и отговорности за заемане на длъжността „Образователен медиатор“:

         На длъжностите за ДЕЙНОСТ 3.1:

 1.  Могат да бъдат наемани лица, които отговарят едновременно на следните условия:
 •  степен на завършено образование - средно;
 •  професионален опит/квалификация - не се изисква;
 •  наличие на професионален опит се счита за предимство;
 •  да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 •  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 •  да имат мотивация и умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 1. Основни задължения и отговорности за длъжността „Образователен медиатор“:
  1. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище  и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
  2. Съдейства за обхващането и задържането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище;

 2.3. Посещава семействата на децата, които подлежат на задължителна училищна подготовка, организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

 2.4. Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; попълва заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултати; информира семействата на учениците и местната общност, относно специфични правила и изисквания в училището;

2.5.  Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

  1.  Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
  2. Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
  3.  Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците; осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
  4.  Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции, учениците, семействата и местната общност;
  5. Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на  училището;
  6. Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководствата на училищата и по тяхна покана участва в срещи и заседания на техните органи;
  7. Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
  8. Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър за учениците и родителите, с които работи;
  9. В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
  10. Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
  11. Зачита и защитава правата на всяко дете, съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Република България и свързаните с тях нормативни актове;
  12. Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
  13. Стриктно спазва договореното работно време;
  14. Стриктно спазва разпоредбите, забраняващи:

- приемане на подаръци от родителите;

- използване на документи на родителите, институциите, служителите в общината и училището за лични цели;

2.20. Съгласува всички свои действия и дейности с ръководителя на Проекта и стриктно спазва разработения график за работа.

3. Спазва правилата от инструктажите по безопасни условия на труд.

4. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

II. Изисквания и описание на основните задължения и отговорности за заемане на длъжността за ДЕЙНОСТ 3.1.:

1. Могат да бъдат наемани лица, които отговарят едновременно на следните условия:

 • степен на завършено образование – средно;
 • професионален опит - не се изисква;
 • наличие на професионален опит се счита за предимство;
 • да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да имат мотивация и умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; съпричастност към проблемите им.

III.  Ред за провеждане на подбора на персонал по Проекта съгласно т. I от настоящата заповед:

1. Начин на провеждане на подбора – два етапа: първи етап – подбор по документи и втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за   участие в подбора, са:

 • Заявление /по образец/;
 • Документ за самоличност – за справка;
 • Автобиография /по образец/;
 • Документ за завършено образование - копие;
 • Декларация да не са поставени под пълно или ограничено запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 • Декларация за съгласие от субекта на данни /по образец/;
 • Копие на сертификат/и от завършени обучителни курсове по сходни програми и проекти /при наличие на такива/ или декларация за завършени обучителни курсове /ако е приложимо/.

Заявления и други документи за кандидатстване могат да се получат на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, Административна сграда на Община Бяла, стая 107, както и да се изтеглят от официалния сайт на Община Бяла: www.byala.bg.

3. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл.Екзарх Йосиф I № 1, Административна сграда на Община Бяла, считано от 08.09.2021 г. всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Крайният срок за подаване на документите е до 17:00 часа на 15.09.2021 г.

4. До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи, които не са актуални към момента на кандидатстване или са с установено невярно съдържание, не се разглеждат.

5. Решението на комисията относно допуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, преминали успешно подбора по документи, се предоставят на посочения за контакт телефон.

По време на интервютата членовете на Комисията задават на кандидатите въпроси за установяване на мотивацията, нагласите им за работа с целевите групи, придобит опит и умения.

Комисията съставя протокол и изготвя списък с класирането по точки на одобрените кандидати. Списъците на класираните кандидати за заемане на длъжността „Образователен медиатор”, след провеждане на подбора по документи и интервютата, се утвърждава от Председателя на комисията.

Одобрените кандидати се канят за сключване на трудови договори за заемане на съответната длъжност. Трудовите договори са за срок не по-дълъг от срока на Проекта.

6. Задълженията на персонала са подробно описани в длъжностната характеристика, с която кандидатите могат да се запознаят на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, Административна сграда на Община Бяла, стая 107.

7. За повече информация: Екип за организация и изпълнение на Проект „Заедно вървим към успехи“ по Национална  програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация”: тел.: 0817 /  7-20-15, вътр. 37, както и на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, Административна сграда на Община Бяла, стая 107.

8. В срок до края на работния ден след издаване на настоящата Заповед да се публикува обява на интернет страницата на Община Бяла и на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Бяла.

 

 

 

Приложения:

Прил. №1 - Заявление прием персонал

Прил. №2 -  Автобиография прием персонал

Прил. №3 - Декларация истинност

Прил. №4 - Декларация лични данни

Обява - удължаване на срока за прием (15.09.2021 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2021 15:15