Уведомление по чл. 66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО ЧЛ.66 ОТ АПК


 

Относно: Издаване на общ административен акт относно освобождаване от заплащане на такси по чл.30б, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

 

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК, Община Бяла уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт – решение на Общински съвет Бяла за освобождаване от заплащане на такси по чл.30б, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.

 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на общината: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1 или на e-mail: byala.rs@byala.bg в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

 

 

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :

 

  1.  Мотиви и проект- 21.05.2021 г. 

  2.  Справка за постъпили предложения и възражения- 22.06.2021 г.