Обява

Относно: Заповед за одобрен ПУП-ИПР на урегулиран поземлен имот УПИ I 424, кв. 6, по плана на с.Лом черковна общ. Бяла, област Русе. Възложител: Веселина Красимирова Ковачева. 

 

 

25.06.2021 14:30