Обява

за набиране на персонал за предоставяне на услугата в дейност „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.“по Проект BG05M9OP001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“, за следните длъжности: кинезитерапевт и психолог

 

 

05.06.2021 04:58