Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 19.11.2020 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година. 

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на Община Бяла: https://www.byala.bg, на 19.11.2020 г., обявен е на информационното табло в Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ) гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ № 3 на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината byala.rs@byala.bg и в деловодството в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ № 1.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 21.12.2020 г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на читалище „Трудолюбие-1884“, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №9 при спазване на изискванията на действащите противоепидемични мерки в страната.

 

19.11.2020 г.