Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД11-372/26.10.2020 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2021 година и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 година.

Приоритет в годишните цели заемат икономическото развитие и подобряване на жизнената среда, публичните услуги със социална насоченост, решаване на екологични и инфраструктурни проблеми, разширяване обхвата и подобряване качеството на предоставяните публичните услуги, комплексна общинска политика насочена към младежите и спорта, подобряване на обществения ред и сигурност, устойчиво и ефективно управление на общинската собственост, ефективно и ефикасно управление в полза на местната общност.

Предложения на местната общност към проекта за бюджет за 2021 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. ще се събират в писмен вид в срок до 23.11.2020 г. в деловодството на Община Бяла, както и в кметствата по населени места.
 

С уважение,

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

СЪГЛАСУВАЛИ:

 

 

05.12.2020 07:05