Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-412/23.11.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.12.2020 г. от 13:30 часа в Административната сграда на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл. „Екзарх Йосиф І „ № 1 относно:

І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

Ед. цена (лв./кг. без ДДС)

Количество
(кг.)

Стойност

(лв. без ДДС)

Депозит за участие

(лв.)

1.

Картон велпапе, хартия (замърсени)

0.05

196 000

9 800,00

2940,00

2.

Бял найлон

0.055

10 000

550,00

200,00

3.

Бяла бутилка

0.08

100 000

8000,00

2400,00

4.

Кафява бутилка

0.05

8 500

425,00

200,00

5.

Синя бутилка

0.05

6 400

320,00

200,00

6.

Зелена бутилка

0.05

44 000

2 200,00

660,00

7.

Черни метали тънки

0.09

50 000

4 500,00

1350,00

8.

Цветни метали - Кен

0.50

4 800

2 400,00

720,00

9.

Найлон цветен

0.025

40 000

1 000,00

300,00

Общо:

459 700

29 195,00

 

 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 09.12.2020 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 15:00 часа, след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 09 декември 2020 г. 

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101.

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на видовете отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

23.11.2020 20:50