Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД11-401 от 09.11.2020 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XV и УПИ XXII, кв.101, гр.Бяла, обл.Русе, с Възложители Михаил Стоянов Ковачганев и Божидарка Иванова Ковачганева. 

 

 

12.11.2020 23:15