Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „БЕЛСИСТЕМС ООД, гр. Бяла за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“, изпълняваща дейност по т. 6.6, бук. „а“ от Приложуение № 4 към ЗООС – „Интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места за птици“.

Компетентен орган за вземане на решуение по заявлението е изпълнителния директор на ИАОС.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 23.10.2020 г. до 23.11.2020 г. в:

  1. Сградата на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, етаж 2, стая 205 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Величка Влахова – и. д. Директор дирекция РР, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Даниела Пашкунова – Началник отдел „Общинска собственост“, тел.: 0884484543

В периода от 23.10.2020 г. до 233.11.2020 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страницата на ИАОС и на Община Бяла.