Обява

 

О Б Я В А

 

Община Бяла стартира изпълнението на проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане

 

На 25.08.2020 г., между Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика и Община Бяла в качеството на Бенефициент се сключи Договор за финансиране № РД04-114/25.08.2020 г. за изпълнение на Проект за закупуване на технически средства с лицензиран софтуер – 5 (пет) броя преносими компютри за учащите деца, настанени в намиращия се на територията на Община Бяла-Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ по Целевата програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 в Република България се предприеха действия по мобилизиране на допълнителни публични ресурси за превенция и осигуряване достъпа до социални услуги на уязвими лица, включително и услуги, свързани с достъпа до образование на децата и учениците в страната. Тъй като беше преустановен физическия достъп до образователната инфраструктура, се появи нужда от въвеждане на дистанционно обучение, чрез използване на дигитални средства за получаване на необходимите знания и осъществяване на комуникация между учители и ученици, за нормалното протичане и приключване на учебния процес във всички класове и сфери на образованието.

Основната цел на проекта: Да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта са: Закупени 5 /пет/ броя преносими компютри /лаптопи/ с лицензиран софтуер и осигуряване на възможност за качествено включване и евентуално продължаване на учебния процес в дистанционна форма на обучение, наложена от възникналата пандемия, причинена от коронавируса COVID 19. По този начин учащите деца, настанени в ЦНСТДБУ-Бяла и ползващи социалната услуга от резидентен тип, ще могат самостоятелно да участват в процеса на получаване на знания и комуникация чрез Интернет със своите учители и възпитатели. Разполагайки с модерни и актуални технически средства ще се засили тяхната мотивация, въпреки извънредната обстановка, да продължат нормално и ефективно своето образование и получаване на желаната квалификация.

Общият размер на финансовата помощ  е  2 500,00 лв. с включен ДДС. 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е от 01.09.2020 г. до 15.11.2020 г.