Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Предлагаме проект на „Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги ”, като съгласно чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bg или в деловодството на Община Бяла, гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” №1.     ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК:   Мотиви и проект– 23.06.2020 г.   Сподели