Обявление

 

Община Бяла информира заинтересованите лица, че Областен информационен център – Русе организира на 08.11.2016 г. от 11:00 часа информационна среща в Заседателната зала на Община Бяла, посветена на предстоящите за отваряне процедури – мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и схемата „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. По втората процедура за финансиране на проекти ще могат да кандидатстват работодатели, вкл. общини; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; доставчици на социални услуги; неправителствени организации и социални предприятия.       С уважение, ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла Област Русе     Програма   Сподели