Национална програма за енергийна ефективност

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 

Стъпка 1:

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците (СС) по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ. За целта се попълват следните приложения:

  • Приложение 1
  • Приложение 2
  • Приложение 3
  • Приложение 4

Сдружението се учредява от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части в сградата.

ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подават ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Попълнените приложения се предоставят на отдел Етажна собственост от председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание. Въз основа на представените документи кметът на общината издаваУдостоверение за регистрация на Етажната собственост на представляващия Етажната собственост или на упълномощено от него лице.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението, то се представя от представляващия сдружението на собствениците в Агенцията по вписванията за издаване на БУЛСТАТ на сдружението. Нужно е да бъдат предоставени ЕГН-тата на членовете на управляващия орган на сдружението. Заплаща се такса от 10 лв.

Стъпка 2:

Сдружението на собствениците заявяват интерес пред общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) – по образец –Приложение 5. Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:

В случай, когато вече регистрираното Сдружение на собствениците, заедно с всички собственици на самостоятелни обекти, дали съгласие за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти  (това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС; собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец – Приложение 12)представляват 100%, т.е. осигурен е достъп до всички самостоятелни обекти (СО) в сградата/сградите, то тогава към Заявлението за интерес и финансова помощ (ЗИФП) се прилагат следните документи:

  • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС
  • Приложение 6
  • Приложение 7
  • Приложение 8
  • Приложение 9

В случай, когато не е осигурен 100% достъп до всички самостоятелни обекти в сградата/сградите, то тогава по изключение и по своя мотивирана преценка Общината може да допусне одобрение на сграда, ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. Подробната процедура можете да видите ТУК.

Стъпка 3:

Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината по местонахождение на сградата.

ВАЖНО! Ако има регистрирани сдружения на блок-секции в сградата всички подават ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ!

Стъпка 4:

Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Само СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията на програмата, ще получат положителна оценка.

Получилите положителна оценка ще бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, ще бъдат уведомени писмено за причините. Допуска се повторно подаване на заявление в рамките на програмата и преди обявяване изчерпването на ресурса за финансова помощ.

Стъпка 5:

При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (Приложение 10), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

Стъпка 6:

След сключване на договора между общината и Сдружението, общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с обласния управител (Приложение 11).

 

Пълните методически указания по програмата можете да видите ТУК.

Приложенията по програмата можете да изтеглите от ТУК.

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на  ОБЩИНА БЯЛА към 18.11.2016 г. изтеглете от тук

РЕГИСТЪР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА /АКТУАЛЕН КЪМ 18.11.2016 ./  изтеглете от тук