Съобщения

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ 07603.254.351 по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11-5023/26.04.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за техническа инфраструктура до ПИ 07603,910.885 /бивш 101/ в местност Отвъде по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11 5015/13.04.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на УПИ II в кв.44 по плана на гара Бяла, гр. Бяла, област Русе, с възложител „ЕКОН 91“ ООД.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ 07603.254.351 по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11-5023/26.04.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Пълна информация
Съобщение

На 24.02.2022 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 4 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С04 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по

Пълна информация
Покана

Информационна покана - дискусия

Пълна информация
Заповеди по чл. 37в 2021-2022 г.

Заповеди по чл. 37в 2021-2022 г.

Пълна информация