Съобщения

Съобщение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация
Заповед № РД 11-395 от 03.11.2020 г.

Обявява 04, 05 и 06 ноември 2020 г. включително за неучебни за НУ "П. Р. Славейков" гр. Бяла

Пълна информация
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Русе на основание чл. бд, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията на чл. бд, ал. 2. от Закона

Пълна информация
Заповед № РД 11-379 от 28.10.2020 г.

Допълнителни временни противоепидемични мерки

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на горска и земеделска техника

Пълна информация
Мерки за предотвратяване възникването на пожари през есенно–зимен отоплителен сезон 2020/ 2021 година

С цел предотвратяване възникването на пожари през есенно-зимния сезон от гражданите е необходимо е да се спазват следните правила за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди:

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 ДОПК

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 16.10.2020 г.

Пълна информация
Встъпителна пресконференция

Пълна информация