Съобщения

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО Г-ЖА ИВАНКА ЕЛОНКОВА АНГЕЛОВА ОБЛАСТ РУСЕ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 31 СЕЛО ОБРЕТЕНИК

Пълна информация
Заповед № РД 11-418 от 25.10.2020 г.

27.11.2020 г. - неучебен ден за училищата на територията на територията на Община Бяла

Пълна информация
Заповед № РД 11-414

НАРЕЖДАМ: 1. ОБЯВЯВАМ 25 и 26 ноември 2020 г. включително за неучебни дни за училищата на територията на Община Бяла, област Русе. 2. ПРЕУСТАНОВЯВАМ присъствения образователен процес за периода от 25 до 30 ноември 2020 г. включително за ДГ „Пролет“, ДГ

Пълна информация
Съобщение

Относно: Българо-индийски онлай бизнес форум - възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 3 декември 2020 г.

Пълна информация
Съобщение

На 30.10.2020 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № ФС01-1272/28.10.2020 г. към Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, облас

Пълна информация
Обява

Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват: УПИ - 58, УПИ II-58 и УПИ III-57 в кв.14

Пълна информация
Съобщение ОВОС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво за ведомствени нужди

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация