Съобщения

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Пълна информация
Проект на наредба за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, област Русе

Пълна информация
“Стартиране изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от ІV-класен път VTR1233 (№ ІV-40964) “Павел-Босилковци-Гара Бяла” от общинската мрежа, от км 2+000 до км 12+000 с обща дължина 10000 метра“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в съ

Пълна информация
Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Пълна информация
Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 2 за символите и наградите на Община Бяла

Пълна информация
Проект на бюджет на Община Бяла за 2018 г.

Пълна информация
Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Бяла

Пълна информация