Съобщения

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 15.12.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 15.12.2021 г.

Пълна информация
Съобщение

На 09.12.2021 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 3 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С03 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по

Пълна информация
Решение

Решение № РУ - 37 - E0/2021

Пълна информация
Решение № РУ - 37 - E0/2021

РЕШЕНИЕ № РУ - 37 - E02021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Пълна информация
Обявление

Уведомяват се жителите на Община Бяла, обл. Русе, че със заповед № РД11-466/08.11.2021 г. на Кмета на Община Бяла е открита бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Бяла за 2022 година и бюджетната прогноза за местните дей

Пълна информация
Съобщение

Постъпила в РИОСВ — гр. Русе Документация с вх. № АО-3952/08.10,2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда эа инвестиционно предложение за разширяване на дейността на съществуващи площадки за дей

Пълна информация
Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник

Днес 13.09.2021 г. Община Бяла, област Русе уведомява, че в Държавен вестник брой 74 от 07.09.2021 г. в Неофициален раздел, страница 221

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

Съобщение на Община Бяла На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до информация за п

Пълна информация