Съобщения

Годишен отчет

за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Пълна информация
Обявление № 10-11-221

относно разрешено изработване на ПУП. Възложители: Богдана Тодорова Узунангелова, Георги Иванов Кючуков, Петко Симеонов Узунангелов, Стефка Иванова Кючукова

Пълна информация
Съобщения

за публикувана обява B Държавен вестник бр.98/24.11.2023 г., в неофициален раздел, стр. 41, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план. Възложител: „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план. Възложител: „СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ПЛОДЕКС“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 30-дневен срок, считано от 17.11.2023 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъц

Пълна информация
Съобщение

За извършване на функционални тестове с реално задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области в т.ч. и област Русе

Пълна информация
Покана

Поканваме жителите и гостите на общината да присъстват на заседанието, на което ще положат  клетва новоизбраните общински съветници, Кметът на Община Бяла и кметовете на кметства

Пълна информация
Заповеди споразумения и констативен протокол

с. Босилковци

Пълна информация