Обяви

Обява

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за воeнни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г.,

в Съвместното командване на специалните операции

 

1. Със заповед № ОХ-989/19.10.2022 г. министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за сержанти в съвместното командване на специалните операции (СКСО), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за посочените вакантни длъжности подават писмено заявление до командира на СКСО до 11.11.2022г. Към заявлението кандидатите следва да приложат: автобиография,  копия от документи за придобито образование, копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит, декларации и др. документи, посочени в обявата.

3. Конкурсът ще се проведе на 29.11.2022г. и 30.11.2022г. Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физиюеска подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

 

 

 

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I3

телефон: 0889 756 330

 

 

https://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-3-serzhantski-dlzhnosti-za-voenni-orkestranti-v-svmestnoto-komandvane-na

04.11.2022 11:35

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-425/07.10.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.10.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I.Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот 23916.501.143, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 15754 кв. м, стар номер 143, квартал 61, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 23916.501.716; 23916.501.652; 23916.501.653; 23916.501.794; 23916.501.774, съгласно АЧОС № 4705 от 05.08.2022 г. и скица № 15-819162-22.07.2022 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 47 104,00 лева (четиридесет и седем хиляди сто и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 14 131,20 лв. (четиринадесет хиляди сто тридесет и един лева и двадесет стотинки).

2.Поземлен имот 70130.501.211, област Русе, община Бяла, с. Стърмен, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 753 кв. м, стар номер 162, квартал 2, ведно със сграда с идентификатор 70130.501.211.1, застроена площ 48 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Здравно заведение и сграда с идентификатор 70130.501.211.2, застроена площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване; при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 70130.501.300; 70130.501.213; 70130.501.212; 70130.501.284, съгласно АЧОС № 4681 от 16.06.2022 г. и скица № 15-1320530-06.12.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4 667.00 лева (четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1400,10 лв. (хиляда и четиристотин лева и десет стотинки).

II.Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 4 (четири) години, както следва:

Помещение с площ 7,80 кв.м, представляващ част от  сграда с идентификатор 23916.501.629.3, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Административна, делова сграда, брой етажи 1, застроена площ 135 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 23916.501.629, съгласно скица №15-908300/12.08.2022г. и схема за разпределение на помещенията, при граници на помещението: от три страни сграда с идентификатор 23916.501.629.3 и от една страна сграда с идентификатор 23916.501.629.5, за търговска дейност и услуги, начална наемна цена за квадратен метър на месец – 1,50 лв. без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

III. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

IV.  До участие в търга по т. І и т. II за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  24.10.2022 г., при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

07.10.2022 15:50

Обява

ОБЯВЯВА

за лицата, определени за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла в периода септември – ноември 2022 г.

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност; лицата, определени за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла в периода септември – ноември 2022 г. са следните:

Екип 1 – гр. Бяла

Петър Захариев, Младши експерт в отдел ОС

Патриция Къцъркова, Младши експерт в отдел ОС

Даниела Пашкунова, н-к отдел ОС

Таня Георгиева, Старши експерт в отдел ОС

Антоанета Минкова, Старши юрисконсулт в отдел ОС

Екип 2 – с. Стърмен

Нели Димова, Кметски наместник на с. Стърмен

Галина Славова, Старши специалист в отдел ОС

Екип 3 – с. Ботров

Дилек Феимова, Кметски наместник на с. Ботров

Руждие Абдулова, Секретар на кметство с. Ботров

Екип 4 – с. Пет Кладенци

Радка Белчева, Кметски наместник на с. Стърмен

Десислава Кръстева, Младши експерт в отдел ОС

Екип 5 – с. Дряновец

Тихомир Йорданов, Кмет на с. Дряновец

Татяна Маркова, Секретар в кметство Дряновец

Екип 6 – с. Копривец

Милена Стефанова, Кмет на с. Копривец

Ивайло Лазаров, работник в кметство с. Копривец

Екип 7 – с. Бистренци

Атанас Ленов, Кметски наместник на с. Ботров

Емилия Ангелова, Секретар в кметство с. Бистренци

Екип 8 – с. Лом Черковна

Венета Асенова, Кмет на с. Лом Черковна

Елена Ралева-Крутева, Главен специалист в с. Лом Черковна

Екип 9 – с. Пейчиново

Иван Иванов, Кметски наместник на с. Пейчиново

Людмила Захариева, Главен специалист в с. Пейчиново

Екип 10 – с. Босилковци

Петър Петров, Кмет на с. Босилковци

Кънчо Кънчев, работник в кметство с. Босилковци

Екип 11 – с. Полско Косово

Добромир Добрев, Кмет на с. Полско Косово

Иванка Иванова, Главен специалист в с. Полско Коково

 

Протокол от преброяване - одобрен;

Протокол за безстопанствените кучета в Община Бяла

 

04.10.2022 15:24

Обява РД-876 от 14.07.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед № РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 31 (трийсет и едно) свободни длъжности за войници във военно формирование 57260 – Ловеч.

 

Свободните места са за младши шофьор, работник в склад, младши автокранист, мотокарист, младши специалист по товаро-разтоварни дейности, младши специалист по отчета на материални средства и майстор по ремонта на автомобилна техника.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.

 

Срок за подаване на документи - до 26.08.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-klp.pdf

02.09.2022 11:35

Обява РД-880 от 15.07.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка РД-880-15.07.2022 e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 48960 – София.

 

Свободното място е за „Помощник-началник на отделение- „Медицинско осигуряване”

Военно звание – Лейтенант, Старши лейтенант, Капитан.

Минимално образование и квалификация – „Магистър” специалност медицина/ветиринарна медицина/ фармация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация – Секретно

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1737 лева.

 

Срок за подаване на документи - до 30.09.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет гр.Бяла , пл.”Екзарх Йосиф I” № 3, тел. 0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva-klp_1.pdf

02.09.2022 11:55

Обява по 3-РД - 655/05.08.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед 3-РД - 655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 39 /тридесет и девет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

За гарнизон ПЛОВДИВ: За гарнизон СОФИЯ:

В. Ф. 52630-Пловдив-8 длъжности; В.Ф. 56130-Банкя-15 длъжности

В. Ф. 48650- Пловдив-13 длъжности;

В. Ф. 56100- Пловдив-2 длъжности;

В. Ф. 54120- Пловдив-1 длъжност.

Срок за подаване на документите-09.09.2022г.

Конкурсът за СКСО ще се проведе в периода от 28.09.2022г до 30.09. 2022г. и включва:

-Извършване на оценка на психологическата пригодност на кандидата;

-Изпит по физическа подготовка;

-Тест за проверка на общата култура;

-Събеседване.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva-sks-12.08.22.pdf

02.09.2022 11:55

Обява по РД-01-329/01.08.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 13 (тринадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

В. Ф. 26340-София-2 длъжности;

В. Ф. 46390- София -6 длъжности;

В. Ф. 38410- София -3 длъжности;

В. Ф. 42650-Копривщица-2 длъжности.

Срок за подаване на документите-16.09.2022г.

Конкурсът за КППКО ще се проведе по график в периода от 17.10.2022г. до 21.10. 2022г. във военно формирование 46390-София и включва:

-Изпит по физическа подготовка;

-Тест за проверка на общата култура;

-Събеседване.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/fff_-_kkipko.pdf

02.09.2022 07:55

Обява

 

Със Заповед № РД-11-355/26.08.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.09.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:
 1. Терен с площ от 13,00 кв. м., представляващ част Поземлен имот 07603.501.3015, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 15,00 (петнадесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 2. Терен с площ 13,00 кв.м,  представляващ част от поземлен имот 07603.501.3016, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. Хаджи Димитър, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 15,00 (петнадесет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 3. Терен с площ от 60,00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.502.753, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 4,00 (четири лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 4. Помещение със светла площ 34.00 кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор 07603.502.140.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Г. С. Раковски“ №8, за лекарски кабинет, начална наемна цена: 2,00 (два лева и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1.Терен с площ от 1.00 кв.м., с местонахождение гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ (пред общински търговски обект), представляващ част от Поземлен имот 07603.501.3005, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, за монтиране на кафе-автомат, начална тръжна наемна цена: 50,00 (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

III. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

 1. Помещение – стая №303 със светла площ от 25.00 кв. м, представляващо част от трети етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 07603.501.577.1 област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, за лекарски кабинет, начална тръжна наемна цена: 1,50 (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 2. Помещение – стая №109 и 110 със обща светла площ от 18.00 кв. м, представляващо част от първи етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 07603.501.577.1 област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, за търговски дейност и услуги, начална тръжна наемна цена: 3,00 (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 3. Помещения (магазин) с обща светла площ от 91,08 кв.м., състоящи се от търговска зала със светла площ 45,65 кв. м., склад №1 със светла площ 8,13 кв. м., склад №2 със светла площ 34,80 кв. м. и сервизно помещение със светла площ 2,50 кв. м. находящи се на партерен етаж на четириетажна масивна сграда с идентификатор 38529.501.198.1, построена в поземлен имот 38529.501.198, област Русе, община Бяла, с. Копривец, п.к. 7120, ул. ХАН КУБРАТ № 2, за обект за търговска дейност и услуги, начална тръжна наемна цена: 1,50 (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).
 4. Терен с площ 20,00 кв.м., представляващ част от поземлен имот 57368.501.780, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. „ХРИСТО ТЕРЗИЕВ“ № 23-а, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 5. Поземлен имот 07603.502.430, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. МАНУШ ВОЙВОДА № 10, начална тръжна наемна цена: 0,30 лв. (нула лева и тридесет стотинки) на кв. м. на година без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 6. Поземлен имот 07603.502.544, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЧАВДАР ВОЙВОДА № 11, начална тръжна наемна цена: 0,30 лв. (нула лева и тридесет стотинки) на кв. м. на година без ДДС, депозит: 200,00лв. (двеста лева и нула стотинки).
 1. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 1. Поземлен имот 07603.501.328, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. СЛИВНИЦА № 8, начална тръжна продажна цена на имота: 1569,00 лв. (хиляда петстотин шестдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 470,70 лв. (четиристотин и седемдесет лева и седемдесет стотинки).
 2. Поземлен имот 57368.126.121, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, п.к. 7131, ул. ...'//Неизвестна, м. КАНАРАТА, начална тръжна продажна цена на имота: 17 382,00 лв. (седемнадесет хиляди триста осемдесет и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 5214,60 лв. (пет хиляди двеста и четиринадесет лева и шестдесет стотинки).
 3. Поземлен имот 05133.105.3, област Русе, община Бяла, с. Лом Черковна, м. АШМАЛЪКА, начална тръжна продажна цена на имота: 47 533,00 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин тридесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 14 259,90 лв. (четиринадесет хиляди двеста петдесет и девет лева и деветдесет стотинки).
 4. Поземлен имот 07603.502.497, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЧАВДАР ВОЙВОДА, начална тръжна продажна цена на имота: 194 699,00 лева (сто деветдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 58 409,70 лв. (петдесет и осем хиляди четиристотин и девет лева и седемдесет стотинки).
 1. Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, както следва:
 1. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 2 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 2. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 3 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов“. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 3. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 4 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 24 823,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7 446,90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);
 4. За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 5 със застроена площ от 150,00 (сто и петдесет цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС от 12.07.2022 г. на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”. Обектът следва да се проектира със строго определен дизайн въз основа на виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла, с начална тръжна цена: 37 234,00 лв. (тридесет и седем хиляди двеста тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 11 170,20 лв. (единадесет хиляди сто и седемдесет лева и двадесет стотинки).

VI. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

VII.  До участие в търга по т. І, т. II, т. III, т. IV и т.V за продажба и отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VIII. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  14.09.2022 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ……. [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

 

26.08.2022 15:35