Обяви

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-01-410/15.09.2023 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 15 (петнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба. Изключение се допуска само за кандидатите, изпълнявали военна служба, които кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 (десет) години след освобождаване от военна служба, не са освободени по дисциплинарен ред и към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

        3. Срок за подаване на документите-03.11.2023г.

        4. Конкурсът ще се проведе по график от 04.12.2023 г. до 08.12.2023 г. във военно формирование 46390, с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А и включва:

         - тест за проверка на общата култура;

         - изпит за определяне на физическата годност;

         - събеседване.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_kipko-19.09.23.pdf

 

16.10.2023 10:30

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за заемането на длъжности за военни оркестранти в представителните духови оркестрина Сухопътни войски, Военновъздушните сили на Националната гвардейска част с кандидати за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № ОХ-771/12.09.2023 г. на  министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 19 (деветнадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в представителните духови оркестри на:

          -Сухопътни войски-във в.ф. 42 830-София, в.ф. 24 150-Стара Загора, в.ф. 34 750-Карлово и в.ф. 22 220-Сливен;

          -Военновъздушните сили-във в.ф. 28 000-Граф Игнатиево;

          -Националната гвардейска част във в.ф. 54 800-София.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, а лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 50 години за упражнилите право на пенсия и не по-възрастни от 53 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред.

        3. Срок за подаване на документите-09.11.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/orkestri_05.10.23.pdf

 

16.10.2023 14:50

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № ЗРД-723/03.10.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е  разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 24 (двадесет и четири) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

         2. Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

         3. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст за военно звание „редник”-49 години за неупражнилите право на пенсия и 46 години-за упражнилите. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документите-03.11.2023г.

        4. Място на провеждане на конкурс-в.ф. 28 860-Горна Малина.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqvasks-09.10.23.pdf

 

16.10.2023 13:30

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-449/06.10.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.10.2023 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І„ № 1, както следва:

1. Продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

Поземлен имот 07603.501.2697, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, бул. ОКРЪЖЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 739 кв. м, стар номер 2697, квартал 165, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.501.2696, 07603.501.2890, 07603.501.3104, 07603.501.3163, съгласно АЧОС № 3390 от 22.11.2017 г. и скица № 15-530210-26.10.2017 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 5986,00 лв. (пет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1795,80 лв. (хиляда седемстотин деветдесет и пет лева и осемдесет  стотинки);

2. Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, както следва:

За изграждане на жилищна сграда с гараж, с височина до един етаж и разгъната застроена площ 253 кв.м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла върху част от имот - частна общинска собственост, съгласно АЧОС №4695/19.07.2022 г., представляващ част от урегулиран поземлен имот (УПИ) I в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.500 по кадастралната карта на гр. Бялас начална тръжна цена: 5235,00 лева (пет хиляди двеста тридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1 570,50 лв. (хиляда петстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки);

3. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.501.577, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ № 3, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1078 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК (на входа на Центъра за административни услуги на Община Бяла), съгласно скица №15-367800-01.08.2017г., скица №357/13.11.2013 г., и АЧОС №3351/2017г., при граници на имота: 07603.501.3219; 07603.501.2933; 07603.501.579; 07603.501.2991; 07603.501.578, за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

4. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

4.1. Терен с площ от 4,50 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.3219, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За площад, площ 8687 кв. м, съгласно Скица № 15-18270-12.01.2018 г., при граници на терен с площ 4,50 кв. м.: от четири страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3219, съгласно схема за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 10,00 лв. (десет лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки)

4.2. Кабинет № 1 със застроена светла  площ 14,59 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 07603.502.141.1, построена в поземлен имот с идентификатор  07603.502.141, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Трайчо Костов“ № 1, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 5825 кв. м, квартал 35, парцел І, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и представляващ част от СОС 07603.502.141.1.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Трайчо Костов“ № 1, ет. 1, вид собств. Общинска публична, тип За делова и административна дейност, бр. нива 1, площ по документ 156.24 кв. м, СЪОТВЕТНИТЕ ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, при граници на самостоятелен обект: на същия етаж- няма; под обекта-07603.501.141.1.6; над обекта – няма и граници на кабинет № 1: от две страни терен на поземлен имот с идентификатор 07603.502.141, коридор и кабинет № 2, съгласно скица 15-1206696/05.11.2021 г., АПОС №4571/2021г. и схема за разпределение на помещенията, което  да се използва за предоставяне на пощенски услуги, при начална наемна цена – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба или за учредяване на отстъпено право на строеж е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. I от настоящата заповед за продажба, учредяване на отстъпено право на строеж и отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 23.10.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба, учредяване на отстъпено право на строеж или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

инж. АТАНАС АНГЕЛОВ                                                  

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД-11-390/18.09.2023 г.)

 

09.10.2023 17:43

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военнна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

         1. Със заповед № ОХ-562/05.07.2023г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

         3. Срок за подаване на документите-15.09.2023г.

         4. Размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1315 лева.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms-01.08.23.pdf

16.09.2023 11:35

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс  на 28.11.2023г. и 29.11.2023г. във в.ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София за приемане на военнна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

         1. Със заповед № РД-322/28.07.2023г., на Командира на Националната гвардейска част са обявени 80(осемдесет) вакантни длъжности  за войници в Националната гвардейска част-военно формирование 54 800-гр. София,  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

         3. Срок за подаване на документите-03.11.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_za_publ.fr11.pdf

11.09.2023 10:30

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-360/18.08.2023 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 07.09.2023 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска  собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

1. Землище гр. Бяла поземлен имот

07603.908.171,07603.127.190,07603.34.221,07603.901.231,07603.166.298,07603.902.918,07603.902.919,07603.906.626,07603.902.920,07603.28.439,07603.910.447,07603.149.571,07603.908.588,07603.901.962,07603.901.960,07603.4.786,07603.4.787,07603.28.819,07603.149.853,07603.84.854,07603.274.864,07603.274.866,07603.59.870,07603.166.873,07603.910.878,07603.4.892,07603.267.903,07603.267.904,07603.149.905,07603.211.954,07603.901.958,07603.211.962,07603.211.967,07603.9.5,07603.13.15,07603.14.17,07603.18.15,07603.19.4,07603.123.11,07603.123.12,07603.902.631,07603.902.632,07603.902.633,07603.902.634,07603.902.665,07603.912.694,07603.903.202,07603.903.213,07603.903.214,07603.903.223,07603.904.167,07603.905.38

2. Землище с. Бистренци поземлен имот

 04162.42.1, 04162.50.1, 04162.52.1, 04162.53.1, 04162.83.1, 04162.83.2, 04162.83.3, 04162.85.1, 04162.119.1

3. Землище с. Лом Черковна поземлен имот

 05133.86.40, 05133.100.69, 05133.2.94, 05133.100.103, 05133.61.132, 05133.55.151,  05133.16.217, 05133.20.281, 05133.73.1, 05133.100.32

4. Землище с. Босилковци поземлен имот

05743.18.29, 05743.36.55, 05743.125.67, 05743.125.68, 05743.121.73, 05743.121.78, 05743.108.82, 05743.108.83, 05743.38.196, 05743.49.124, 05743.54.127, 05743.118.134, 05743.38.197, 05743.136.150

05743.132.169, 05743.121.196, 05743.121.197, 05743.121.201, 05743.75.214, 05743.103.249, 05743.99.258, 05743.108.326, 05743.99.336, 05743.135.356,  05743.58.357, 05743.25.68, 05743.32.12, 05743.95.1, 05743.102.1, 05743.104.1, 05743.124.2, 05743.125.1

5. Землище с. Ботров поземлен имот

05877.47.23, 05877.34.28, 05877.6.57, 05877.15.45, 05877.30.47, 05877.30.70, 05877.33.79,  05877.49.92, 05877.42.96, 05877.35.97, 05877.49.98, 05877.42.100, 05877.42.101, 05877.42.102, 05877.38.106, 05877.39.114, 05877.40.116, 05877.28.118, 05877.38.120, 05877.32.121, 05877.21.134, 05877.42.139, 05877.42.140, 05877.37.141, 05877.24.145, 05877.48.151, 05877.51.158, 05877.51.163, 05877.51.170

6. Землище с. Дряновец поземлен имот

23916.117.73, 23916.78.219, 23916.34.1, 23916.34.2, 23916.37.3, 23916.41.1, 23916.55.2, 23916.56.1, 23916.61.1, 23916.77.1, 23916.78.3, 23916.80.1, 23916.82.2, 23916.102.1, 23916.108.4, 23916.124.1, 23916.126.1

7. Землище с. Копривец поземлен имот

38529.1.168, 38529.1.169, 38529.1.179, 38529.1.309, 38529.1.311, 38529.1.312, 38529.1.315, 38529.91.2

8. Землище с. Пейчиново поземлен имот  

55720.64.153, 55720.58.55, 55720.58.56, 55720.58.58, 55720.12.27, 55720.58.54, 55720.58.52, 55720.67.66, 55720.65.73, 55720.111.75, 55720.76.117, 55720.75.125, 55720.65.153, 55720.107.160, 55720.99.161, 55720.65.241, 55720.65.242, 55720.65.243, 55720.9.244, 55720.73.245, 55720.101.253, 55720.112.256, 55720.58.258

9. Землище с. Пет Кладенци поземлен имот

 55988.40.119, 55988.4.147, 55988.23.159,  55988.17.170, 55988.17.189

10. Землище с. Полско Косово поземлен имот

 57368.14.72, 57368.16.31, 57368.142.57, 57368.142.58, 57368.83.60, 57368.142.68, 57368.142.69

57368.45.71, 57368.136.74, 57368.142.76, 57368.45.78, 57368.136.82, 57368.142.90, 57368.46.95, 57368.27.96, 57368.44.98, 57368.142.99, 57368.32.105, 57368.126.113, 57368.32.125, 57368.132.127, 57368.145.129, 57368.132.138, 57368.132.139, 57368.143.148, 57368.48.154, 57368.72.198, 57368.69.204, 57368.78.269, 57368.122.312, 57368.126.2, 57368.131.1

11. Землище с. Стърмен поземлен имот 70130.41.121;70130.4.35;70130.42.48;70130.42.51;70130.42.61;70130.38.82;70130.12.103;70130.11.104

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 лв. (десет лева и нула стотинки) без ДДС.

III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация за всяко едно землище, да внесат депозит за всеки отделен имот и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 05.09.2023 г.

1. Документацията за участие се закупува за всяко отделно землище. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” №3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот №... в землище … ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

21.08.2023 18:01

Обявление

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл.148, ал.3, т.4 от ЗУТ, съгласно параграф 1а от Допълнителните разпоредби на ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 954 от 24.07.2023 г. за обект: 

„Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт". 

Подобект: Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Русе. 

Етап 5: Област Русе 

 

Изтегли обявлението тук

10.08.2023 19:20