Обяви

Обява

Относно: допускане изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на урегулиран поземлен имот УПИ ХХ-555, кв. 32, по плана на с. Копривец, ул. "Райна Княгиня" №39, общ. Бяла, обл. Русе

Възложител: "Валпрес Груп" ООД.

 

19.08.2021 11:55

Обява - Офис за военен отчет-Община Бяла

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 686/10.08.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура по обявяване на 3(три) вакантни длъжности. 2(две) за офицери във военно формирование 24900-София и 1 (една) длъжност за старшина във военно формирование 34630-Божурище от състава на Военновъздушните сили, на лица изпълнявали военна служба.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал.6 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България.

      Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-13.09.2021г. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-3tri-vakantni-dlzhnosti-vv-voennovzdushnite-sili-za-priemane-na-voenna-sluzhba

12.08.2021 11:55

Обява - Офис за военен отчет-Община Бяла

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 647/28.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28880-Белене от състава на Сухопътните войски, на лице изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

  2. Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

-Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

      3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

      4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.

      5. Да нямат друго гражданство.

Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-31.08.2021г. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8, телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-647.pdf

12.08.2021 19:55

Обява

Общинска служба по земеделие – гр. Бяла, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Бяла, че към 03.08.2021 г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.


Общинска служба по земеделие – гр. Бяла

 

 

03.08.2021 14:35

Обява

Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита  процедура  по обявяване на 24 вакантни длъжности в Националната гвардейска част. Те следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили кокурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навъряили 40(41 или44) години.

Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

-Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

      3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

      4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.

      5. Да нямат друго гражданство.

      Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-до 07.10.2021г. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-24dvadeset-i-chetiri-vakantni-dlzhnosti-za-voynici-v-nacionalnata-gvardeyska-chast

23.07.2021 14:05

Обява

Със Заповед № РД11-317/19.07.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 06.08.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот 07603.911.6, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 267 кв. м, стар номер 911.6, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, на НАЧАЛНИК НА СГКК – РУСЕ, при граници: 07603.911.7; 07603.910.447; 07603.911.26; 07603.911.5, съгласно АЧОС №4403/03.06.2021 г. и скица № 15-504547-14.05.2021 г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 906,00 лв. /деветстотин и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 271,80 лв. (двеста седемдесет и един лева и осемдесет стотинки).

2. Поземлен имот 07603.502.448, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЧАВДАР ВОЙВОДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 36230 кв. м., при граници: 07603.502.731; 07603.502.706; 07603.502.732; 07603.502.700, съгласно скица № 15-404-367-15.04.2021 г.. и АЧОС №4336 от 19.04.2021 г. начална продажна цена на имота: 246 002,00 лв. /двеста четиридесет и шест хиляди и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 73 800,60 лв. (седемдесет и три хиляди и осемстотин лева и шестдесет стотинки).

3. Поземлен имот 07603.502.454, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. Добри Чинтулов, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 13570 кв. м, стар номер 1, квартал 86, парцел I, при граници: 07603.502.732; 07603.502.737; 07603.502.733; 07603.502.706, съгласно скица № 15-404372-15.04.2021 г. и АЧОС №4333 от 19.04.2021 г. начална продажна цена на имота: 92 140,00 лв. /деветдесет и две хиляди сто и четиридесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 27 642,00 лв. (двадесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и два лева и нула стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

 

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  05 август 2021 г., при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

22.07.2021 09:50

Обява

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 591/05.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно-геофрафска служба

 

12.07.2021 10:50

Обява

Относно: Одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за недвижими имоти в землището на Община Бяла. 

 

08.07.2021 14:05