Обяви

Обява

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет-Община Бяла информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 13 вакантни длъжности за войници във в.ф. 52480 – София и в.ф. 22720 – Смядово.

 

    Длъжности във военно формирование 52 480 – София: 

1. Младши шофьор – 4 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”, „D”, „D+E”;

2. Младши шофьор – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „D+E”;

3. Младши шофьор – 5 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”;

4. Помощник готвач – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

 

    Длъжности във военно формирование 22 720 Смядово:

1. Младши пожарникар – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”и курс за пожарникар;

2.Младши специалист по осигуряване с материални средства 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

   Срок до 01.07.2022 г.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Офис за военен отчет-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I, №3 тел. 0889756330;

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/…/pub…/zapovedi/mo/command_log_suppot.pdf

 

08.04.2022 15:50

Обява

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г.,

в НВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново

 

1. Със заповед № РД-02-388/21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: 

- имат средно или по-високо образование; 

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия; 

- годни са за военна служба; 

- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

- нямат друго гражданство; 

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 

- покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

 - са психологично пригодни;

 

3. До 20.05.2022 г., кандидатите да подават лично писмено заявление (по образец - Приложение № 1 към обявата), чрез Военно окръжие I степен–Русе.

 

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

 

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2022/20220322_Obyava_konkurs_voinici_NVU.pdf

05.04.2022 19:17

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД11-84/17.03.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.04.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот 07603.907.227, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРУШОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 2323 кв. м, стар номер 907227, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.907.226; 07603.907.185; 07603.907.184; 07603.907.181; 07603.907.180; 07603.907.179; 07603.907.178; 07603.907.177 съгласно АЧОС №3375/26.09.2017г. и скица № 15-19692-11.01.2022г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 2 522,00 лв. /две хиляди петстотин двадесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 756,60 лв. (седемстотин петдесет и шест лева и шестдесет стотинки).

2. Поземлен имот 07603.907.94, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, , м. КРУШОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 889 кв. м, стар номер 907094, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.907.325; 07603.907.95; 07603.907.96; 07603.907.326; 07603.907.93, съгласно АЧОС №3354 от 22.08.2017г. и скица № 15-19689-11.01.2022г. на СГКК – гр. Русе,   начална продажна цена на имота: 988,00 лв. /деветстотин осемдесет и осем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 296,40 лв. двеста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки).

3. Поземлен имот 07603.907.205, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРУШОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 1269 кв. м, стар номер 907205, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.274.505; 07603.907.340; 07603.907.206; 07603.907.325, 07603.907.315, 07603.907.250, съгласно АЧОС №3422/18.01.2018г. и скица № 15-19690-11.01.2022г. на СГКК – гр. Русе,  начална продажна цена на имота: 1394,00 лв. /хиляда триста деветдесет и четири лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 418,20 лв. (четерестотин и осемнадесет лева и двадесет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  04.04.2022 г., при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,област Русе

 

17.03.2022 15:55

О Б Я В А


за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

 

1. Със заповед № РД-01-58/21.02.2022 г. на командира на Военноморските сили, са обявени 177 (сто седемдесет и седем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Военноморските сили.

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: 

- имат средно или по-високо образование; 

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия; 

- годни са за военна служба; - не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

- нямат друго гражданство; 

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 

- покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

 - са психологично пригодни;

 - лицата, изпълнявали военна служба могат да кандидатстват, ако към датата на приемане на военна служба не са изминали повече от 10 (десет) години от освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба), както и да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

 

3. До 31.03.2022 г., кандидатите да подават лично писмено заявление (по образец - Приложение № 1 към обявата), включително с приложенията към него, до заместник-командира на Военноморските сили, чрез Военно окръжие I степен–Русе.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330


 

15.03.2022 10:50

Обява 

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 

  1. Със заповед № ОХ-143/15.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявенвакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; - да не са по-възрастни от 40 години; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; - са психологично пригодни. 

 

3. До 31.03.2022 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат писмено заявление началника на Военномедицинска академия, чрез Военно окръжие – Русе.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 

Първа фаза: Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния армейски тест с проверка на следните четири норматива: - норматив № 1 - изпълнение на коремни преси - брой за 90 секунди; - норматив № 2 — изпълнение на лицеви опори - брой за 90 секунди; - норматив № 3 - бягане „Совалка” -10x10 метра; - норматив № 4 - крос 1000 метра.

Втора фаза: Събеседване с кандидатите.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

 

15.03.2022 11:55

Обява

 

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ в гарнизон Пловдив

 

1. Със заповед 3РД – 198 / 18.02.2022 г. на /СКСО/ е разкрита процедура по обявяване на 36 /тридесет и шест/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в /СКСО/ (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: 

- Автобиография.; Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. ; Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.; Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).; Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по високо); Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни. Копие от военноотчетна книжка–стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава). 

Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, копия от свидетелства за завършени курсове за военноотчетната специалност, копие от свидетелството за изпълнение на парашутни скокове по утвърден годишен летателен план във военни формирования, копие от свидетелството за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.). Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили).; Свидетелство за съдимост за проучване по Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) за работа в МО.; Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).; Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от военномедицинските органи след неговото получаване в съответното военно окръжие.

3. До 18.03.2022 г., кандидатите да подават лично писмено заявление до командира на /СКСО/, чрез Военно окръжие I степен – Русе.

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

 

16.03.2022 03:34

Обява


за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции /СКСО/ в гарнизон Пловдив


 

1. Със заповед 3РД – 198 / 18.02.2022 г. на командира на СКСО е разкрита процедура по обявяване на 36 /тридесет и шест/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в СКСО (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив. 

 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да имат средно или по-високо образование; - към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; - да са психологично пригодни. 

 

3. До 18.03.2022 г., кандидатите за посочените вакантни длъжности да подадат писмено заявление до командира на СКСО, чрез Военно окръжие I степен – Русе.

 

Конкурсът ще се проведе за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. по места, като включва оценка на психологична пригодност, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330


 

16.03.2022 03:35

Обява


 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования 

от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна 

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в 

страната или в чужбина

 

1. Със заповед № 3РД - 179/17.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 30 (тридесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).  

 

2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 

 

3. Размер на месечното възнаграждение: В съответствие със заповед № ОХ-30/14.01.2021 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

4. До 25.03.2022 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат писмено заявление до командирите на в.ф. 22980 – София и 28860 - Горна Малина, чрез Военно окръжие – Русе.

 

Конкурсът ще се проведе за времето от 09.05.2022 г. до 13.05.2022 г. по места, като включва изпит по физическа подготовка и тест за проверка на общата култура.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

 

16.03.2022 03:35