Обяви

Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД11-152 от 26.04.2021 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрена скица — предложение по чл.135, ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на урегулиран поземлен имот УПИ V, кв. 13, по плана на с.Пейчиново, общ. Бяла, област Русе. Възложител:Камен Димитров Шишков, с адрес гр. Бяла, област Русе, ул. “Генерал Скобелев” No 9. 

Допуснато е изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на УПИ V, кв.13 по плана на с. Пейчиново по имотни граници. 

МОТИВИ: По искане на собственика на УПИ V, кв.13 по плана на с.Пейчиново, за установяване на вътрешни регулационни линии по съществуващи имотни граници е необходимо изработване на ПУП-Изменение на плана за регулация. 

 

13.05.2021 04:36

Обява

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО).

      Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както следва: да са пълнолетни граждани на РБ и да нямат друго гражданство, да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерев, да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв, да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. Кандидатите могат да заявят за заемане до 3 (три) длъжности. До 09.07.2021г. те следва да подадат заявление до началника на ЦВО (чрез военните окръжия) по постоянен адрес. 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата: 

 

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-vakantni-dlzhnosti-za-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-s-provezhdane-na-konkurs

 

13.05.2021 04:38

Обява

   Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура за обявяване на 40 (четиридесет) войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от Състава на съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.  

      Конкурсът ще се проведе по график от 26.07.2021г. до 30.07.2021г. и включва-тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване с кандидатите.

     Срок за подаване на документите по местоживеене и постоянен адрес-до 02.07.2021г. включително.

      Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/fff-27.04.21.pdf

 

01.04.2021 14:50

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-96/31.03.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 22.04.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище, гр. Бяла

 

 

 

 

 

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

07603.149.139

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 V 

0.383

60

200.00

07603.166.304

ЛИПОВЛУКА         

 Нива         

 V 

1007.845

72

21769.45

07603.910.368

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

51.139

60

920.50

07603.166.523

ЛИПОВЛУКА         

 Нива         

 V 

249.729

72

5394.15

07603.41.14

КУРСОЙ            

 Нива         

 V 

5.819

60

200.00

07603.41.61

КУРСОЙ            

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

20.277

60

364.99

07603.43.17

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.552

60

200.00

07603.44.6

КЕРЕЗЛИКА          

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

1.102

60

200.00

07603.44.7

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.724

60

200.00

07603.44.8

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

5.119

60

200.00

07603.44.9

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

1.605

60

200.00

07603.44.10

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

2.091

60

200.00

07603.46.19

КЕРЕЗЛИКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.900

60

200.00

07603.46.20

КЕРЕЗЛИКА          

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.962

60

200.00

07603.48.1

ВИТАНОВ ЯЛАК      

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

6.004

60

200.00

07603.48.33

ВИТАНОВ ЯЛАК      

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

3.346

60

200.00

07603.52.8

СЕНЕ               

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

2.899

60

200.00

07603.54.26

СЕНЕ              

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

2.999

60

200.00

07603.54.27

СЕНЕ              

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

6.729

60

200.00

07603.61.38

ДЪЛГАЛИП           

 Нива         

 V 

5.904

60

200.00

07603.61.39

ДЪЛГАЛИП          

 Нива         

 V 

3.000

60

200.00

07603.61.61

ДЪЛГАЛИП          

 Нива         

 V 

5.500

60

200.00

07603.64.9

КРУШОВЕЦ          

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

2.309

60

200.00

07603.68.19

КРУШОВЕЦ          

Неизползвана нива (угар, орница)

VI

25.562

60

460.12

Част от имот 07603.89.27

ЕНИ БЕЛЕ          

 Нива         

 V 

0.007

60

200.00

07603.90.2

ЕНИ БЕЛЕ          

 Нива         

 V 

8.395

60

200.00

07603.113.3

КАРАШЛЪКА         

 Нива         

 IV

12.903

60

232.25

07603.115.9

КАРАШЛЪКА         

 Нива         

 IV

5.802

60

200.00

07603.143.25

БОШНЕНЕТО         

 Нива         

 V 

16.614

60

299.05

07603.149.2

ДИСКОРУ           

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

21.005

60

378.09

07603.149.7

ДИСКОРУ           

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.499

60

200.00

07603.149.11

ДИСКОРУ           

Неизползвана нива (угар, орница)

VII

4.422

60

200.00

07603.152.30

БЯЛЛЪК            

 Нива          

 III

4.504

60

200.00

07603.166.9

ЛИПОВЛУКА         

 Нива         

 V 

80.806

60

1454.51

07603.167.5

ЛИПОВЛУКА         

 Нива         

 V 

8.782

60

200.00

07603.169.4

ЛИПОВЛУКА         

 Нива         

 V 

16.306

60

293.51

07603.179.1

ЛИПОВЛУКА         

 Нива         

 V 

11.978

60

215.60

07603.184.18

ПОЛЕТО            

 Нива         

 III

5.763

60

200.00

07603.187.24

ПОЛЕТО            

 Нива         

 III

6.001

60

200.00

07603.187.35

ПОЛЕТО            

 Нива         

 III

20.418

60

367.52

07603.189.20

ПОЛЕТО            

 Нива         

 III

0.910

60

200.00

07603.192.30

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

8.960

60

200.00

07603.196.9

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

3.601

60

200.00

07603.196.14

ОТВЪДЕ             

 Нива         

 IV

5.400

60

200.00

07603.198.21

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

5.462

60

200.00

07603.199.12

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

1.751

60

200.00

 07603.203.18

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

4.181

60

200.00

07603.203.19

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 IV

15.664

60

281.95

07603.205.48

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

4.825

60

200.00

07603.205.53

ОТВЪДЕ            

 Нива         

 III

6.641

60

200.00

07603.206.1

БАНКА МАХАЛА      

 Нива          

 V 

2.639

60

200.00

07603.212.8

КРАЙ ГРАДА        

 Нива         

 VII

4.290

60

200.00

07603.214.14

ГРАДА             

 Нива         

 V 

1.341

60

200.00

07603.903.4

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

3.097

60

200.00

07603.903.30

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.029

60

200.00

07603.903.35

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.733

60

200.00

07603.903.37

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.905

60

200.00

07603.903.41

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.904

60

200.00

07603.903.62

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.008

60

200.00

07603.903.64

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.983

60

200.00

07603.903.72

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.238

60

200.00

07603.903.119

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.937

60

200.00

07603.903.120

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.024

60

200.00

07603.903.123

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.992

60

200.00

07603.903.129

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.020

60

200.00

07603.903.133

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.969

60

200.00

07603.903.135

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.220

60

200.00

07603.903.136

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

1.023

60

200.00

07603.903.141

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива          

 V 

0.622

60

200.00

07603.903.142

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

0.551

60

200.00

07603.903.177

СИНАБОВ ЯЛАК      

 Нива         

 V 

3.571

60

200.00

07603.906.5

ДРАКИТЕ           

 Нива         

 VI

2.740

60

200.00

07603.906.243

ДРАКИТЕ           

 Нива         

 VI

0.793

60

200.00

07603.906.244

ДРАКИТЕ           

 Нива         

 VI

0.993

60

200.00

07603.907.94

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

0.889

60

200.00

07603.907.121

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

1.308

60

200.00

07603.907.192

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

0.934

60

200.00

07603.907.205

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

1.269

60

200.00

07603.907.256

КРУШОВЕЦ          

 Нива         

 VI

1.015

60

200.00

 

 

 

 

 

 

 

Землище с. Бистренци

         

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

04162.26.28

ВАРДАШЛЪКА        

Нива         

 III

3.426

60

200.00

04162.27.1

ПУНАРДЖИКА        

Изоставена нива

VII

6.245

60

200.00

04162.51.1

ДОЛНИ ЛОЗЯ        

Изоставена нива

VII

13.106

60

235.91

04162.55.1

ДО ЛОЗЯТА         

Изоставена нива

VII

7.034

60

200.00

04162.60.7

КЪРЧА             

Нива         

 III

0.496

60

200.00

04162.62.3

САРА БАИР         

Изоставена нива

III

16.851

60

303.32

04162.65.1

СУХЕНДЕН          

Изоставена нива

VII

4.131

60

200.00

04162.69.1

САКАРДЖАТА        

Изоставена нива

1.052

60

200.00

04162.72.1

ЧАТАЛ ДЕРЕ        

Изоставена нива

11.635

60

209.43

04162.84.1

ДО СЕЛО           

Изоставена нива

III

16.489

60

296.80

04162.84.2

ДО СЕЛО           

Изоставена нива

III

27.173

60

489.11

04162.107.34

КЕНЕЗ ДЕРЕ        

Нива         

 III

1.301

60

200.00

04162.143.1

ЯЛИЯТА            

Изоставена нива

III

19.947

60

359.05

04162.156.1

ЯЛИЯТА            

Нива         

 III

3.320

60

200.00

             

Землище с. Лом Черковна

         

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

05133.38.195

КАВАКА            

Неизползвана нива (угар, орница)

II

6.031

60

200.00

05133.2.13

ДОЛЕН КОВАНЛЪК    

 Нива         

 II

1.397

60

200.00

 05133.6.32

АЙДАРЛЪКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

4.100

60

200.00

05133.6.35

АЙДАРЛЪКА         

Неизползвана нива (угар, орница)

3.000

60

200.00

 05133.8.66

КОВАНЛЪК СЪРТА    

 Нива         

 X 

2.001

60

200.00

05133.11.12

ПЕТРАНЕЦ          

 Нива         

 X 

4.945

60

200.00

05133.14.7

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.967

60

200.00

05133.14.9

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.282

60

200.00

05133.14.12

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.517

60

200.00

05133.14.13

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.579

60

200.00

05133.14.16

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.052

60

200.00

05133.14.17

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ      

 Нива         

 X 

0.658

60

200.00

05133.14.18

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.992

60

200.00

05133.14.19

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

3.184

60

200.00

05133.14.37

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.683

60

200.00

05133.14.38

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.657

60

200.00

05133.14.39

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.289

60

200.00

05133.14.46

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.392

60

200.00

05133.14.61

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X  

0.818

60

200.00

05133.14.62

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.697

60

200.00

05133.14.63

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.962

60

200.00

05133.14.68

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.695

60

200.00

05133.14.69

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ      

 Нива         

 X 

0.322

60

200.00

05133.14.70

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.521

60

200.00

 05133.14.71

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.541

60

200.00

05133.14.72

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.579

60

200.00

05133.14.73

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

41.016

60

738.28

05133.15.17

ДОУРУКА           

 Нива         

 X 

32.130

60

578.34

05133.16.9

УЗУН БЮЛЮК        

Неизползвана нива (угар, орница)

3.052

60

200.00

05133.16.21

УЗУН БЮЛЮК        

Неизползвана нива (угар, орница)

5.040

60

200.00

 05133.30.23

ЧАИРСКА ПЪТЕКА    

 Нива         

 V 

7.560

60

200.00

05133.42.46

КАВАКА            

 Нива         

 II

0.939

60

200.00

05133.55.17

ЛОЗЯТА            

 Нива         

 X 

3.499

60

200.00

 05133.57.5

ЛОЗЯТА            

 Нива         

 X 

1.232

60

200.00

05133.60.9

БОАЗА             

 Нива         

 X 

3.705

60

200.00

05133.60.22

БОАЗА             

 Нива         

 X 

7.067

60

200.00

05133.61.9

БОАЗА             

 Нива          

 X 

6.202

60

200.00

05133.72.3

БОЗАЛЪЦИТЕ        

Неизползвана нива (угар, орница)

9.953

60

200.00

05133.74.6

ДОЛЕН КОВАНЛЪК    

 Нива         

 II

10.230

60

200.00

05133.78.11

ЧУКАТА            

 Нива         

 X 

1.000

60

200.00

05133.78.24

ЧУКАТА            

 Нива         

 X 

12.906

60

232.31

05133.78.25

ЧУКАТА            

 Нива         

 X 

6.866

60

200.00

05133.84.12

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.581

60

200.00

05133.84.20

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива          

 X 

0.180

60

200.00

05133.84.22

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.087

60

200.00

05133.84.23

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.459

60

200.00

05133.84.27

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.639

60

200.00

05133.84.28

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.828

60

200.00

05133.86.25

ПЕТРАНЕЦ          

Неизползвана нива (угар, орница)

4.203

60

200.00

05133.87.15

БОЗАЛЪЦИТЕ        

Неизползвана нива (угар, орница)

8.560

60

200.00

05133.88.15

БОЗАЛЪЦИТЕ        

Неизползвана нива (угар, орница)

3.007

60

200.00

05133.88.21

БОЗАЛЪЦИТЕ        

Неизползвана нива (угар, орница)

7.428

60

200.00

05133.93.2

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.224

60

200.00

05133.93.3

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.619

60

200.00

05133.93.8

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.476

60

200.00

05133.93.9

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.221

60

200.00

05133.93.14

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.646

60

200.00

05133.93.15

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ      

 Нива         

 X 

0.341

60

200.00

05133.93.16

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.436

60

200.00

05133.93.17

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

0.777

60

200.00

05133.93.18

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

1.806

60

200.00

05133.93.20

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

2.638

60

200.00

05133.100.26

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

11.033

60

200.00

05133.100.34

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

11.419

60

205.54

05133.105.3

АШМАЛЪКА          

Неизползвана нива (угар, орница)

II

32.594

60

586.69

05133.106.3

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ     

 Нива         

 X 

3.951

60

200.00

             

Землище с. Ботров

 

 

 

 

 

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

05877.2.25

ЯЛИЯТА            

 Нива

III

9.115

60

200.00

05877.16.62

МОРУНИЦА          

Изоставена нива

VII

86.709

60

1560.76

 05877.50.119

ВИШНАЛЪКА         

 Нива

VI

0.795

60

200.00

05877.22.149

МАРЗАНА           

 Нива

VI

0.104

60

200.00

05877.1.16

ЯЛИЯТА            

 Нива

III

5.701

60

200.00

05877.10.5

ПЕРЕТЛИКА         

 Нива

VII

11.302

60

203.44

05877.14.4

СИНИШ ДОЛ         

 Нива

VII

5.533

60

200.00

Част от имот 05877.23.22

ДРЕНТА            

 Нива

VI

4.037

60

200.00

05877.25.7

ВАКОВ СИНУР       

 Нива

VI

12.380

60

222.84

05877.25.9

ВАКОВ СИНУР       

 Нива

VI

4.910

60

200.00

05877.28.21

ВИШНАЛЪКА         

 Нива

VI

0.298

60

200.00

05877.28.26

ВИШНАЛЪКА         

 Нива

VI

8.603

60

200.00

05877.31.7

МАРЗАНА           

 Нива

V  

25.668

60

462.02

05877.37.10

БОРУНА            

 Нива

VI

11.299

60

203.38

05877.39.6

САРП ОРМАН        

 Нива

VI

7.237

60

200.00

05877.4.35

МЕШЕЛИКА          

 Нива

6.001

60

200.00

05877.41.5

САРП ОРМАН        

 Нива

VI

0.608

60

200.00

05877.41.6

САРП ОРМАН        

 Нива

VI

1.336

60

200.00

 

 

 

 

 

 

 

Землище с. Дряновец

         

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

23916.13.18

КАМАТА            

 Нива         

 IV

83.751

60

1507.52

23916.33.35

КОРТАРЛА          

 Нива         

 III

6.501

60

200.00

23916.45.16

ПОД КОРИЯТА       

 Нива         

 V 

2.223

60

200.00

23916.51.143

ГОРНИ ЛИВАДИ      

 Нива         

 V 

4.623

60

200.00

23916.58.4

ВИРАН ЧАИР        

 Нива          

 III

3.445

60

200.00

23916.65.15

ДАРБОАЗ           

 Нива         

 III

1.018

60

200.00

23916.66.2

ХАСАН ТАРЛА       

 Нива         

 III

0.583

60

200.00

23916.76.33

ЕРИКЛИКЕНИ        

 Нива         

 III

2.801

60

200.00

Част от имот 23916.105.20

ЧАКЪЛ БАИР

 Нива         

 V 

0.034

60

200.00

23916.109.28

ПАМУКЛУКА

 Нива         

 VII

22.788

60

410.18

23916.114.1

НЕНЧОВЕЦ

 Нива         

 III

13.771

60

247.88

23916.118.7

ДЖЕВИЗАЛА

 Нива         

 III

4.202

60

200.00

23916.118.32

ДЖЕВИЗАЛА

 Нива         

 III

12.046

60

216.83

23916.121.20

КОКАР ГЬОЛ        

 Нива         

 V 

9.102

60

200.00

23916.128.24

КУКУЛИЦА          

 Нива         

 V 

2.778

60

200.00

23916.129.5

УЗУНДЖААЛАН       

 Нива         

 V 

1.100

60

200.00

             

Землище с. Копривец

         

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

38529.1.139

КАЕЖИК СЪРТА      

Изоставена нива

 IX

3.919

60

200.00

38529.1.357

ЛИВАДИТЕ          

Изоставена нива

II

0.067

60

200.00

38529.1.400

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.107

60

200.00

38529.1.402

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.134

60

200.00

38529.1.403

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.789

60

200.00

38529.1.406

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

5.526

60

200.00

38529.1.409

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.038

60

200.00

38529.1.410

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.338

60

200.00

38529.1.411

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.188

60

200.00

38529.1.412

КОВАНЛЪКА          

Изоставена нива

2.259

60

200.00

38529.1.414

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

3.228

60

200.00

38529.1.415

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.745

60

200.00

38529.1.416

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.857

60

200.00

38529.1.417

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.437

60

200.00

38529.1.418

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

1.256

60

200.00

38529.1.420

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.137

60

200.00

38529.1.421

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

3.719

60

200.00

 38529.1.422

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.178

60

200.00

38529.55.1

КЕРЕЗЛИ ПАРА      

 Нива         

 V 

1.315

60

200.00

38529.60.1

КАРА ЕКЕНЛИК      

 Нива         

 V 

1.153

60

200.00

38529.74.17

ДЕРЕАРАСА          

Изоставена нива

II

1.778

60

200.00

38529.74.18

ДЕРЕАРАСА         

Изоставена нива

II

14.101

60

253.82

38529.76.101

КОРУ БАШИ         

Изоставена нива

0.901

60

200.00

38529.76.102

КОРУ БАШИ         

Изоставена нива

0.334

60

200.00

 38529.76.103

КОРУ БАШИ         

Изоставена нива

1.098

60

200.00

38529.76.105

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.809

60

200.00

38529.76.106

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

6.995

60

200.00

38529.76.110

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

2.689

60

200.00

38529.93.31

ТРЕБЕЖА           

 Нива         

 III

18.251

60

328.52

38529.158.13

менгене

 Нива         

 III

55.002

60

990.04

38529.166.8

БАЛЪК СЪРТА       

Изоставена нива

1.781

60

200.00

38529.166.24

БАЛЪК СЪРТА       

Изоставена нива

4.800

60

200.00

38529.169.30

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

IV

3.519

60

200.00

38529.170.22

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

III

1.099

60

200.00

38529.179.100

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

11.600

60

208.80

38529.179.102

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

12.924

60

232.63

38529.179.104

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

0.888

60

200.00

38529.179.107

КОВАНЛЪКА         

Изоставена нива

0.868

60

200.00

38529.183.8

КАЕДЖИКА          

 Нива         

 II

0.817

60

200.00

38529.184.18

ЕСКИ КАЯЖИК       

 Нива         

 II

3.002

60

200.00

             

Землище с. Пейчиново

         

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

55720.36.23

КОРУ БАИР         

 Нива          

 IV

3.853

60

200.00

55720.43.31

КОРИЯТА           

 Нива         

 V 

10.000

60

200.00

Част от имот 55720.48.63

НОВИ НИВЯ         

 Нива         

 IV

0.016

60

200.00

Част от имот 55720.50.47

НОВИ НИВЯ         

 Нива         

 IV

0.005

60

200.00

55720.61.29

ИНАН ПУНАР        

 Нива         

 III

7.220

60

200.00

55720.68.5

ЛИВАДИТЕ          

 Нива         

 IV

9.299

60

200.00

55720.79.1

СЪВАТЯ            

 Нива         

 III

107.305

72

2317.79

55720.97.2

ГОРНА ЯЛИЯ        

 Нива          

 III

1.183

60

200.00

55720.98.1

ГОРНА ЯЛИЯ        

 Нива         

 III

7.511

60

200.00

             

Землище с. Пет Кладенци

         

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

55988.1.39

ДЖИЗЛЪКА

Нива

VII

6.282

60

200.00

55988.11.17

ЛАМБУРЛУКА        

Нива

 V 

1.025

60

200.00

55988.14.14

ГЛОГАЛЪКА

Нива

VII

1.099

60

200.00

55988.17.3

СЕЛЕМЛИКА         

Нива

 III

1.501

60

200.00

 55988.17.27

СЕЛЕМЛИКА         

Нива

 VI

3.001

60

200.00

55988.25.2

ДАНА БАРАДН

Изоставена нива

 VI

2.320

60

200.00

55988.35.2

СОЛУ ЧАИР

Нива

 III

6.497

60

200.00

55988.40.14

ЛОЗЯТА            

Нива

 IV

1.516

60

200.00

             

Землище с. Полско Косово

         

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

57368.45.79

БУЗКИТЕ           

Нива

 IV

51.181

60

921.26

Част от имот 57368.15.14

РУСАЛЧА           

Нива

 III

0.159

60

200.00

57368.15.18

РУСАЛЧА           

Нива

 III

1.296

60

200.00

57368.26.32

ЛОЗЯТА

Нива

 IV

9.499

60

200.00

Част от имот 57368.19.40

ТАТАР ЯЛА

Нива

 V 

0,291

60

200.00

57368.19.41

ТАТАР ЯЛА

Нива

 V 

26.341

60

474.14

57368.25.19

ЛОЗЯТА

Нива

 IV

40.404

60

727.27

 57368.26.32

ЛОЗЯТА

Нива

 IV

9.499

60

200.00

57368.29.33

АШАОРМАН          

Нива

 III

45.298

60

815.36

57368.31.38

АШАОРМАН          

Нива

 III

42.457

60

764.23

57368.47.33

ЕЛИЯТА            

Нива

 IV

41.601

60

748.82

57368.47.35

ЕЛИЯТА            

Нива

 IV

5.000

60

200.00

57368.50.35

ЕЛИЯТА            

Нива

 IV

18.286

60

329.15

Част от имот 57368.52.3

ТЕЛКИШЕРА

Нива

 III

206.308

72

4456.52

57368.54.3

КРАЙ СЕЛО         

Нива

 III

79.680

60

1434.24

57368.55.6

ЛИКОНКАТА         

Нива

 IV

353.771

72

7641.45

57368.58.27

ЛИКОНКАТА         

Нива

 IV

8.079

60

200.00

57368.71.31

ТИХНИ ЯЛАК        

Нива

 V 

5.512

60

200.00

57368.71.34

ТИХНИ ЯЛАК        

Нива

 V 

0.026

60

200.00

57368.73.61

ЕЛИЯТА            

Нива

 IV

0.122

60

200.00

57368.74.1

ЕЛИЯТА            

Нива

 IV

92.617

60

1667.11

57368.80.13

ЕНИ БЕЛЕ           

Нива

 IV

0.613

60

200.00

57368.86.18

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

0.674

60

200.00

57368.87.1

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

1.077

60

200.00

57368.88.1

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

0.721

60

200.00

57368.89.7

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

0.583

60

200.00

 57368.89.9

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

0.640

60

200.00

57368.89.29

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

0.535

60

200.00

57368.90.10

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

0.503

60

200.00

57368.90.29

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

0.536

60

200.00

57368.91.10

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ       

Нива

 IV

1.516

60

200.00

57368.97.26

ХИБИЛИЙСКИ ПЪТ    

Нива

 III

20.260

60

364.68

57368.98.12

ГАРГА МЕШЕ        

Нива

 IV

2.000

60

200.00

57368.101.25

ТЪРНОВСКО ШОСЕ

Нива

 IV

63.359

60

1140.46

57368.104.28

КОНЛУКА            

Нива

 III

12.540

60

225.72

57368.105.23

КОНЛУКА           

Нива

 III

19.387

60

348.97

57368.106.20

КОНЛУКА           

Нива

 III

12.355

60

222.39

57368.107.10

НАД ЛИНИЯТА

Нива

 III

105.090

72

2269.94

57368.116.12

ПОД ШОСЕТО        

Нива

 III

40.641

60

731.54

57368.118.26

КАДИ ГЬОЛ         

Нива

 III

14.724

60

265.03

57368.132.8

ПРИ МЕЛНИЦАТА     

Нива

 III

1.495

60

200.00

             

Землище с. Стърмен

         

поземлен имот №

      Местност     

Начин тр. ползв.

Кат.

Площ дка

единична цена

депозит

70130.42.113

КАТРИ ДОЛ         

Нива

190.395

72

4112.53

70130.23.13

КРАИЩЕ            

Нива

46.478

60

836.60

70130.24.2

КРАИЩЕ            

Нива

21.004

60

378.07

70130.24.7

КРАИЩЕ            

Нива

23.713

60

426.83

70130.24.11

КРАИЩЕ             

Нива

10.797

60

200.00

70130.24.12

КРАИЩЕ            

Нива

30.000

60

540.00

70130.24.13

КРАИЩЕ            

Нива

13.298

60

239.36

70130.24.15

КРАИЩЕ            

Нива

9.996

60

200.00

70130.24.24

КРАИЩЕ            

Нива

8.542

60

200.00

70130.24.27

КРАИЩЕ            

Нива

16.252

60

292.54

70130.24.28

КРАИЩЕ            

Нива

6.647

60

200.00

70130.25.6

КРАИЩЕ            

Нива

11.299

60

203.38

70130.25.10

КРАИЩЕ            

Нива

12.001

60

216.02

70130.35.7

ЛИПОВЛУКА         

Нива

159.047

72

3435.42

70130.45.5

ЛИПОВЛУКА         

Нива

IV

276.333

72

5968.79

70130.45.7

ЛИПОВЛУКА         

Нива

IV

819.961

72

17711.16

 70130.45.9

ЛИПОВЛУКА         

Нива

IV

820.949

72

17732.50

 

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти- общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 21 април 2021 г.  при следните условия: 

1. Документацията за участие за имотите по т. I от настоящата заповед се закупува за всяко отделно землище поотделно и се получава срещу представен приходен документ в сградата на Общинска администрация- Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205.

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение]).

 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

31.03.2021 23:45

Обявление № 08-00-27 от 23.03.2021 г.

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл.148, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.142, ал.4 и ал.5 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 18 от 15.03.2021г. за обект: ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА на “А1 БЪЛГАРИЯ” на ТЕРИТОРИЯТА на ГРАД БЯЛА, Община Бяла, Област Русе. 

 

23.03.2021 13:25

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-80/22.03.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 09.04.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ 16,00 кв. м. представляващ част от Поземлен имот 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 10, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв.м., стар номер 82, квартал 34, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за поставяне на повилион за търговска дейност, съгласно скица № 15-1146245-08.12.2020 г. и АПОС №547/08.04.2004 г., при граници на имота: 07603.502.80; 07603.502.83; 07603.502.732; 07603.502.703, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Част имот – публична общинска собственост, представляващ помещение със застроена площ 33 кв. м. находящо се в западната част на масивна едноетажна сграда (старо кметство) построена в УПИ VI-ОбНС, Селкооп и Културен дом в квартал 81 по регулационния план на с. Дряновец, съгласно АПОС № 3480/12.10.2018 г. и скица № 239/16.10.2020 г., при начална наемна цена – 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Терен, с площ от 20,00 кв. м., представляващ част от Поземлен имот 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 10, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв.м., стар номер 82, квартал 34, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за поставяне на повилион за търговска дейност, съгласно скица № 15-1146245-08.12.2020 г. и АПОС №547/08.04.2004 г., при граници на имота: 07603.502.80; 07603.502.83; 07603.502.732; 07603.502.703. при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

IІ. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Магазин с площ от 42.00 кв.м, представляващ сграда 07603.501.2362.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, вид собств. Общинска, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, при граници: север- ул. „Васил Левски“; изток- Поземлен имот 07603.501.2724; юг- Поземлен имот 07603.501.2724; запад- Поземлен имот 07603.501.2724, съгласно АЧОС №7/1995г. и Скица№15-939353-17.12.2018г. и Скица№406/25.11.2015г., за обект за търговска дейност, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Помещение с площ от 47.65 кв.м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. Г.БЕНКОВСКИ № 25, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, АЧОС №3537/2019г. Скица №15-23971-15.01.2019 г. при граници на помещението: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.1716 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор07603.501.1716.1, за обект за сладкарница, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Част от сграда 07603.341.10.1, с площ за частта 250,00 кв. м. област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. КОЛЮ ФИЧЕТО, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Промишлена сграда, брой етажи 2, застроена площ 2113 кв. м, построена в поземлен имот 07603.341.10, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. КОЛЮ ФИЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 3316 кв. м, и площ за частта 250,00 кв. м.. при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

III. Утвърждавам тръжната документация за участие в търга. Цената на тръжната документация за отдаване под наем е 10.00 (десет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

IV.  До участие в търга по т. І, т. II и т. III за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 08 април 2021 г. при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

22.03.2021 15:15

Обявление № 08-00-014 от 04.02.2021 г.

Обявление № 08-00-014 от 04.02.2021 г.

 

05.02.2021 01:13

Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2021 г. на Община Бяла

ДО

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

НА ОБЩИНА БЯЛА,

ОБЛАСТ РУСЕ

 

ПОКАНА

 

за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2021 г.

на Община Бяла

 

Уважаеми жители на Община Бяла,

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси  се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2021 г. на Община Бяла, област Русе.

Материали за проекта на Бюджет на Община Бяла за 2021 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината - www.byala.bg.

Канят се граждани, представители на неправителствени организации и всички заинтересовани страни за участие в обсъждането.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2021 година могат да се представят в деловодството на общината на адрес: гр.Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1 и на електронен адрес: byala.rs@byala.bg .

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.02.2021 г. (четвъртък) от 17:00 часа в читалище „Трудолюбие-1884“, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 9.

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да спазват дистанция от 1,5 метра.

 

 

С уважение,

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

03.02.2021 г.

 

 

03.02.2021 18:37