Обяви

Обява

за набиране на персонал за предоставяне на услугата в дейност , Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" по Проект BG05M9OP001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“ за следните длъжности: 

 

04.06.2021 11:55

Обява

за набиране на персонал за предоставяне на услугата в дейност „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.“по Проект BG05M9OP001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“, за следните длъжности: кинезитерапевт и психолог

 

05.06.2021 04:58

Обява

за набиране на персонал за предоставяне на услугата в дейност „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина « по Проект BG05M9OP001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“, за следните длъжности: Психолог

 

04.06.2021 11:55

Обява

Изработен и внесен проект за ПУП

 

03.06.2021 11:55

Обява

I.Със Заповед № РД11-210/27.05.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18.06.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І“ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище гр. Бяла: 

07603.184.38; 07603.186.9; 07603.187.7; 07603.187.12; 07603.187.22.

II. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти- общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 17 юни 2021 г.  при следните условия:  

1. Документацията за участие за имотите по т. I от настоящата заповед се закупува за всяко отделно землище поотделно и се получава срещу представен приходен документ в сградата на Общинска администрация- Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205. 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение]). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл.„Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

31.05.2021 18:08

Обява

 

Със Заповед № РД11-207/26.05.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 16.06.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот 23916.81.35, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, м. ДОЛНИ НИВИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 11870 кв. м, стар номер 081014, 081015, 081016, 081017, 081026, 081027, 081031, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1696/10.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 23916.81.3; 23916.81.13; 23916.81.12; 23916.81.19; 23916.81.25; 23916.81.28; 23916.81.30, 23916.81.4 и 23916.888.9901, съгласно АЧОС № 4110/27.08.2020 г. и скица на поземлен имот №15-776416-25.08.2020 г. начална продажна цена на имота: 12 661,00 лв. /дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и един лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 3 798,30 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и тридесет стотинки);
  2. Поземлен имот 23916.117.78, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, м. СЪЕНЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 1986 кв. м, стар номер 117009. 117010, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1696/10.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 23916.888.9901; 23916.117.5; 23916.117.74, съгласно АЧОС № 4112/27.08.2020 г. и скица на поземлен имот №15-776543-25.08.2020 г. начална продажна цена на имота: 1 430,00 лв. /хиляда четиристотин и тридесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 429,00 лв. (четиристотин двадесет и девет лева и нула стотинки);
  3. Поземлен имот 07603.233.7, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 570 кв. м, стар номер 233007, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.233.1; 07603.501.3176; 07603.233.6; 07603.233.466, съгласно АЧОС № 4052/21.07.2020 г. и скица на поземлен имот №15-547343-25.06.2020 г. начална продажна цена на имота: 602,00 лв. /шестстотин и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки);
  4. Поземлен имот 07603.901.11, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 394 кв. м, стар номер 901011, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.12; 07603.901.9; 07603.901.10; 07603.901.79, съгласно АЧОС № 4216/13.01.2021 г. и скица на поземлен имот №15-1155351-11.12.2020 г. начална продажна цена на имота: 1 340,00 лв. /хиляда триста и четиридесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 402,00 лв. (четиристотин и два лева и нула стотинки);
  5. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І -292,  в кв.14 по рег. план на с. Полско Косово, обл. Русе с площ от 570,00 кв.м., с АЧОС№826/13.05.2005г., при граници и съседи на имота: Изток: УПИ II-293; Юг: УПИ XV-308; Запад: ул. „Пирин“; Север: ул. „Янтра“, съгласно АЧОС № 826/13.05.2005 г. и скица на поземлен имот №88/02.04.2019 г. начална продажна цена на имота: 2 651,00 лв.  /две хиляди шестстотин петдесет и един лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 795,30 лв. (седемстотин деветдесет и пет лева и тридесет стотинки);
  6. Поземлен имот 07603.501.2822, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, бул. ОКРЪЖЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 736 кв. м, стар номер 2691, квартал 164, парцел VIII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи на имота: 07603.501.3020, 07603.501.2689, 07603.501.2823 и 07603.501.3023, съгласно АЧОС № 3464/19.07.2018 г. и скица на поземлен имот №15-253395/24.04.2018 г. начална продажна цена на имота: 4 725,00 лв.  /четири хиляди седемстотин двадесет и пет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 1417,50 лв. (хиляда четиристотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки).

II. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  15 юни 2021 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

31.05.2021 18:09

Обява

Допуснато е изработването на проект за Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация УПИ I-424

 

21.05.2021 14:30

Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД11-152 от 26.04.2021 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрена скица — предложение по чл.135, ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на урегулиран поземлен имот УПИ V, кв. 13, по плана на с.Пейчиново, общ. Бяла, област Русе. Възложител:Камен Димитров Шишков, с адрес гр. Бяла, област Русе, ул. “Генерал Скобелев” No 9. 

Допуснато е изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на УПИ V, кв.13 по плана на с. Пейчиново по имотни граници. 

МОТИВИ: По искане на собственика на УПИ V, кв.13 по плана на с.Пейчиново, за установяване на вътрешни регулационни линии по съществуващи имотни граници е необходимо изработване на ПУП-Изменение на плана за регулация. 

 

13.05.2021 04:36