Обяви

Обява 18.04.2016 г.

Изтегли (DOC, 272KB) Сподели

 

02.09.2020 18:46

Обява 19.04.2016 г.

ОБЯВА Със Заповед № РД 11-144 от 28.03.20416 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 19 април 2016 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно: І. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 години, както следва: 1.1. Помещение с площ от 18.00 кв.м(осемнадесет квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, ул.”Цар Освободител”№59, представляващо част от първи етаж на административната сграда на СОУ”П.Волов”, с граници на помещението: изток – класна стая; запад- вътрешен коридор и стая за персонала; север – коридор; юг – терен на училището, съгласно АПОС №741/2005г., за стоматологичен кабинет – начална наемна цена – 1,50 лева на кв.м без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). За имота има действащ договор със срок до 31.05.2016 г. 1.2 . Гаражна клетка – 1 брой с площ от 18.00 кв.м(осемнадесет квадратни метра), с местонахождение с. Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе, срещу кв. 59 до кооперативен пазар, с граници на гаражната клетка: север – терен на кооперативен пазар; изток – зелена площ; юг – гаражна клетка; запад – ул.”Цар Освободител, за обект  за търговска дейност и услуги- начална наемна цена – 1.50 лева на кв.м без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). За имота има действащ договор със срок до 20.06.2016 г. 1.3. Помещения с обща площ от 38.90 кв.м (тридесет и осем цяло и деветдесет квадратни метра), представляващи: лекарски кабинет с площ от 11.22 кв.м (единадесет цяло двадесет и два квадратни метра), манипулационна с площ от 15.18 кв.м (петнадесет цяло и осемнадесет квадратни метра) и чакалня с площ от 12.50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет квадратни метра), с местонахождение с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, представляващи част от УПИ ІХ-174 в кв.83 по плана на с.Копривец, находящи на първия етаж в здравната служба, при граници на помещенията: север – УПИ ІХ-174; изток – лаборатория и УПИ ІХ-174; юг – родилно отделение и УПИ ІХ-174; запад – стълбище;  съгласно АПОС №300/2004г., Скица №105/10.11.2015г. и разпределение за лекарски кабинет – начална наемна цена – 1.00 лева на кв.м без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). IІ. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 2 години, както следва: 2.1.  Терен с площ от 1.00 кв.м (един квадратен метър), с местонахождение гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Екзарх Йосиф І”, представляващо част от ПИ 9527 в кв.176 по регулационния план на гр.Бяла , намиращ се пред бившия партиен дом, югоизточната страна на автобусната спирка, при граници на терена – север: пл.”Екзарх Йосиф І”; изток: пл.”Екзарх Йосиф І”; юг: пл.”Екзарх Йосиф І”; запад: пл.”Екзарх Йосиф І”, Схема съгасувана и одобрена от Гл. архитект на 15.04.2013г,. за поставяне на кафе-автомат  – начална наемна цена – 20.00 лева без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). 2.2. Терен с площ от 1.00 кв.м (един квадратен метър), с местонахождение гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул.”Отец Паисий”, до кв.89 по регулационния план на гр.Бяла, при граници на терена – север: ул.”Отец Паисий”; изток: тротоар; юг: терен на фабрика „Янтра”; запад: улица, Скица №24/23.01.2013г., за поставяне на кафе-автомат  – начална наемна цена – 20.00 лева без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). За имота има действащ договор със срок до 02.06.2016 г. 2.3. Терен с площ от 1.00 кв.м (един квадратен метър), част от тротоар с местонахождение гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул.”Кап. Ат. Бендерев”№21 в кв.75 по регулационния план на гр.Бяла , пред магазин за хранителни стоки, при граници на терена – север: ул.” Кап. Ат. Бендерев”; изток: тротоар; юг: УПИ ІІІ-1864; запад:тротоар, Скица №23/23.01.2013г., за поставяне на кафе-автомат – начална наемна цена – 20.00 лева без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева) . За имота има действащ договор със срок до 02.06.2016 г. IIІ. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 години , както следва: 3.1 . Пазарна клетка №4, с площ от 16.00 кв.м(шестнадесет квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Славейков”№7, представляващо част от УПИ І в кв.178 по регулационния план на гр.Бяла, съгласно АЧОС №9/1995г, при граници на Пазарна клетка №4 – север: пазарна клетка №3; изток: терен  на кооперативния пазар; юг: пазарна клетка №5; запад: ул.”П.Инджов”, Скица №396/25.11.2015г.,  за обект за търговска дейност- начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева) . За имота има действащ договор със срок до 20.06.2016 г. 3.2. Пазарна клетка №12, с площ от 32.00кв.м (тридесет и два квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Славейков”№7, представляващо част от УПИ І в кв.178 по регулационния план на гр.Бяла, съгласно АЧОС №9/1995г, при граници на Пазарна клетка №12 – север: терен  на кооперативния пазар; изток: пазарна клетка №13; юг: пл.”Славейков”№7; запад: пазарна клетка №11, Скица №400/25.11.2015г., за обект за търговска дейност, начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). 3.3. Магазин с площ от 42.00 кв.м (четиридесет и два квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Русе, ул.”Васил Левски”№60, представляващо част от УПИ XXV-общ. в ка.40 по регулационния план на гр.Бяла, при граници на имота: север: ул.”Васил Левски”; изток: УПИ XXV-общ.; юг: УПИ XXV-общ; запад: УПИ XXV-общ, съгласно АЧОС №7/1995г., Скица №406/25.11.2015г.,  за обект за търговска дейност- начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). 3.4. Пазарна клетка /бивша лаборатория/, с площ от 14.00 кв.м(четиринадесет квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Славейков”№7, представляващо част от УПИ І в кв.178 по регулационния план на гр.Бяла, съгласно АЧОС №9/1995г,  при граници на Пазарна клетка /бивша лаборатория/– север: пазарна клетка №7; изток: пазарна клетка №8 и №16; юг: пл.”Славейков”№7; запад: ул.”П.Инджов”, Скица №403/25.11.2015г., за обект за търговска дейност- начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). За имота има действащ договор със срок до 31.03.2016 г. 3.5. Стая №107 с площ от 21.00 кв.м(двадесет и един квадратни метра),  с местонахождение административна сграда /бивша поликлиника/ в кв. 46, ПИ №577, представляващ част от парцел VІ – за жилищно строителство и обществено обслужване, находяща се на първи етаж, с адрес: гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Екзарх Йосиф І”№3, при граници на стая №107: изток – стая №106; запад – стълбищна клетка; север – ПИ №578; юг – коридор, съгласно АЧОС №5/1995г., Скица №405/25.11.2015г. и разпределение, за офис-дейност- начална наемна цена – 2.00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева) . За имота има действащ договор със срок до 31.03.2016 г. 3.6. Терен с обща площ от 129.70 кв.м (сто двадесет и девет цяло и седемдесет квадратни метра), с местонахождение гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул.”Васил Априлов”, представляващо част от УПИ XV-82 в кв.34 по регулационния план на гр.Бяла, гара Бяла, с граници на терена: север – УПИ XV-82; изток – УПИ XVІ-83; юг – магазин и ул.”Васил Априлов”; запад – УПИ XV-82, съгласно АЧОС №547/2004г. Скица №393/25.11.2015г. за поставяне на павилиони за търговска дейност и услуги- начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева) . За имота има действащ договор със срок до 13.05.2016 г. II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС . III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 18 април 2016 г.  1. Документацията за участие се закупува и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение] ) . 3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). V. Дата на провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг за имотите по т. I на 11 май 2016 г. от 17.00 часав Заседателната зала на Община Бяла при същите условия. Кандидатите, заявили желание да участват в повторния търг , могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 10 май 2016 г. при спазване условията на т. IV от настоящата заповед.   ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла област Русе   Сподели

02.09.2020 18:46

Обява 20.04.2016 г.

Изтегли (DOC, 470KB) Сподели

 

02.09.2020 18:47

Обява 22.04.2016 г.

 

Изтегли (DOC, 452KB)

Сподели

02.09.2020 18:47

Обява

Прием потребители

 

01.02.2021 14:15