Обяви

Обява главен експерт

Изтегли (DOC, 38KB) Сподели

 

02.09.2020 18:45

Заповед № РД 11 – 374 от 01.08.2016 г.

Сподели

02.09.2020 18:45

Заповед търг 03.08.2016 г.

Сподели

02.09.2020 18:45

Обява 03.08.2016 г.

Сподели

02.09.2020 18:45

Обява-2016-ЦСРИ

О Б Я В А     На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане,  чл. 37 и чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № РД 01-1796/17.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, кметът на Община Бяла със своя заповед № РД – 11-170/08.04.2016 г. ОБЯВЯВА КОНКУРСза възлагане управлението на социална услуга„ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ за деца и младежи с увреждания–гр.БЯЛА.   Условия за участие: 1.1. В конкурса могат да участват физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително такива с нестопанска цел, и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство. 1.2. Кандидатите по т.1.1 трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да имат лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, издаден от Държавната агенция за закрила на детето. Изисквания към кандидатите 2.1. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността. 2.2. Наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания. 2.3. Наличие на организационен капацитет. 2.4. В конкурса не могат да участват кандидати, които: 2.4.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност. 2.4.2. се намират в ликвидация, 2.4.3. са лишени от правото да упражняват търговска дейност. 2.4.4. имат парични задължения към държавата или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ за деца и младежи с увреждания на територията на община Бяла: 3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга, следва да организира „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца и младежи  с увреждания /ЦСРИ/ – имот частна общинска собственост, КВ.36, УПИ ХVІІ- 836, предмет на АОС № 1310/02.11.2006 г., находящ се в гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ № 55, с построена в него сграда със застроена площ 140 кв. м двуетажна, с предназначение – заведение за социални грижи. 3.2. Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания  (ЦСРИ) е социална услуга в общността, която предоставя подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното включване. В центъра се предоставят разнообразни консултативни, терапевтични и  рехабилитационни дейности насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен  начин на живот. 3.3.  Основната целева група: деца и младежи с увреждания. 3.4. Обхват на социалната услуга: капацитетът на центъра  е 20места. 3.5. Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от МТСП. 3.6. Предоставяните социални услуги следва да отговарят на регламентираните в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане стандарти и критерии. Финансиране и начин на предоставяне на средствата 4.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора. 4.2. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност по т. 4.1 и прекратява договора с доставчика. 4.3. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за възлагане управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания, на територията на Община Бяла, ще се сключи след обявяване на резултатите от конкурса. Средствата за финансиране са утвърдени с Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата, и са предвидени в бюджета на Община Бяла за 2016 г. Срокът на договора е три години, считано от датата на подписването му. Документи за участие 5.1. Документи за регистрация на кандидата: а) копие от съдебно решение за регистрация. б) удостоверение за актуално състояние. в) копие от карта за регистрация по БУЛСТАТ (ЕИК). г) копие от удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане. д) удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерството на правосъдието (за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза). 5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции. 5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите. 5.4. Копие от годишния счетоводен баланс, заверен от одитор. В случай че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство. 5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за наличие/липса на задължения пред НАП. 5.6. Декларация, подписана от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т.2.4.1.-2.4.3. 5.7. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет (прогноза за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС № 859/03.11.2015 г., начин на разходване на средствата, наличен персонал, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други. 5.8.  Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга 5.9. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум). 5.10. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала). Дата, час и начин на провеждане на конкурса 6.1. Процедура: Първи етап – Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Бяла, включваща представители на общинската администрация и на Агенцията за социално подпомагане, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не представи всички изискуеми документи съгласно т. 5, се отстранява. Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания, по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне. На 30.05.2016 г. в 10:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи. Краен срок и място за подаване на документи Кандидатите представят документите до 27.05.2016 г., до 17:00 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Бяла. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса До 13.06.2016 г. комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите. Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги. Начин на оценяване Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии, съгласно чл. 38, ал. 4 от ППЗСП, с относително тегло макс. 100 точки: 9.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”  за деца и младежи с увреждания -10 точки. 9.2. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността – 20 точки. 9.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 20 точки. 9.4  Финансова стабилност на кандидата – 5 точки. 9.5. Предоставена от кандидата програма за ефективно управление и развитие на социалната услуга – 25 точки. 9.6. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – 10 точки. 9.7. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – 10 точки.     За повече информация:   Валентина Шишманова – Н-к отдел „Образование, култура и хуманитарни дейности“, тел. 0817 7 26 63, вътр.37 Денис Братанов – Ст. юрисконсулт, тел. 0817 7 26 63, вътр.49       ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла област Русе     Изготвил: Валентина Шишманова Началник-отдел „ОКХД” Иван Григоров   Сподели

02.09.2020 18:46

Обява-2016-ЦНСТ

О Б Я В А     На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане,  чл. 37 и чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № РД 01-1797/17.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, кметът на Община Бяла със своя заповед № РД – 11-169/08.04.2016 г. ОБЯВЯВА КОНКУРСза възлагане управлението на социална услуга„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“ за деца и младежи без увреждания–ГР.БЯЛА.   Условия за участие: 1.1. В конкурса могат да участват физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително такива с нестопанска цел, и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство. 1.2. Кандидатите по т.1.1 трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да имат лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, издаден от Държавната агенция за закрила на детето. Изисквания към кандидатите 2.1. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността. 2.2. Наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания. 2.3. Наличие на организационен капацитет. 2.4. В конкурса не могат да участват кандидати, които: 2.4.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност. 2.4.2. се намират в ликвидация, 2.4.3. са лишени от правото да упражняват търговска дейност. 2.4.4. имат парични задължения към държавата или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“ за деца и младежи без увреждания – ГР.БЯЛА, на територията на община Бяла: 3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга, следва да организира „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи  без увреждания /ЦНСТ/ – имот частна общинска собственост, кв.85, УПИ ХІХ, предмет на АОС № 2219/17.07.2012 г. находящ се в гара Бяла, ул. „Гео Милев № 20, с построена в него сграда, със застроена площ 316 кв. м, едноетажна с предназначение – заведение за социални услуги. 3.2. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи (ЦНСТ) е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване. В центъра функционира среда и отношения, близки до семейните, при които децата и младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата и младежите за равнопоставено участие в живота на местната общност. 3.3.  Основната целева група: деца и младежи без увреждания. 3.4. Обхват на социалната услуга: капацитетът на центъра  е 8места. 3.5. Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от МТСП. 3.6. Предоставяните социални услуги следва да отговарят на регламентираните в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане стандарти и критерии. Финансиране и начин на предоставяне на средствата 4.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора. 4.2. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност по т. 4.1 и прекратява договора с доставчика. 4.3. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи без увреждания, на територията на Община Бяла, ще се сключи след обявяване на резултатите от конкурса. Средствата за финансиране са утвърдени с Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата, и са предвидени в бюджета на Община Бяла за 2016 г. Срокът на договора е три години, считано от датата на подписването му. Документи за участие 5.1. Документи за регистрация на кандидата: а) копие от съдебно решение за регистрация. б) удостоверение за актуално състояние. в) копие от карта за регистрация по БУЛСТАТ (ЕИК). г) копие от удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане. д) удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерството на правосъдието (за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза). 5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции. 5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите. 5.4. Копие от годишния счетоводен баланс, заверен от одитор. В случай че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство. 5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за наличие/липса на задължения пред НАП. 5.6. Декларация, подписана от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т.2.4.1.-2.4.3. 5.7. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет (прогноза за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС № 859/03.11.2015 г., начин на разходване на средствата, наличен персонал, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други. 5.8.  Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга 5.9. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум). 5.10. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала). Дата, час и начин на провеждане на конкурса 6.1. Процедура: Първи етап – Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Бяла, включваща представители на общинската администрация и на Агенцията за социално подпомагане, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не представи всички изискуеми документи съгласно т. 5, се отстранява. Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи без увреждания,  по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне. На 30.05.2016 г. в 14:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи. Краен срок и място за подаване на документи Кандидатите представят документите до 27.05.2016 г., до 17:00 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Бяла. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса До 13.06.2016 г. комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите. Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги. Начин на оценяване Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии, съгласно чл. 38, ал. 4 от ППЗСП, с относително тегло макс. 100 точки: 9.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи без увреждания младежи – 10 точки. 9.2. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността – 20 точки. 9.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 20 точки. 9.4  Финансова стабилност на кандидата – 5 точки. 9.5. Предоставена от кандидата програма за ефективно управление и развитие на социалната услуга – 25 точки. 9.6. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – 10 точки. 9.7. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – 10 точки.   За повече информация:   Валентина Шишманова – Н-к отдел „Образование, култура и хуманитарни дейности“, тел. 0817 7 26 63, вътр.37 Денис Братанов – Ст. юрисконсулт, тел. 0817 7 26 63, вътр.49       ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла област Русе     Изготвил: Валентина Шишманова Началник-отдел „ОКХД” Иван Григоров Сподели

02.09.2020 18:46

Обява 18.04.2016 г.

Изтегли (DOC, 272KB) Сподели

 

02.09.2020 18:46

Обява 19.04.2016 г.

ОБЯВА Със Заповед № РД 11-144 от 28.03.20416 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 19 април 2016 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно: І. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 години, както следва: 1.1. Помещение с площ от 18.00 кв.м(осемнадесет квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, ул.”Цар Освободител”№59, представляващо част от първи етаж на административната сграда на СОУ”П.Волов”, с граници на помещението: изток – класна стая; запад- вътрешен коридор и стая за персонала; север – коридор; юг – терен на училището, съгласно АПОС №741/2005г., за стоматологичен кабинет – начална наемна цена – 1,50 лева на кв.м без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). За имота има действащ договор със срок до 31.05.2016 г. 1.2 . Гаражна клетка – 1 брой с площ от 18.00 кв.м(осемнадесет квадратни метра), с местонахождение с. Босилковци, общ. Бяла, обл. Русе, срещу кв. 59 до кооперативен пазар, с граници на гаражната клетка: север – терен на кооперативен пазар; изток – зелена площ; юг – гаражна клетка; запад – ул.”Цар Освободител, за обект  за търговска дейност и услуги- начална наемна цена – 1.50 лева на кв.м без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). За имота има действащ договор със срок до 20.06.2016 г. 1.3. Помещения с обща площ от 38.90 кв.м (тридесет и осем цяло и деветдесет квадратни метра), представляващи: лекарски кабинет с площ от 11.22 кв.м (единадесет цяло двадесет и два квадратни метра), манипулационна с площ от 15.18 кв.м (петнадесет цяло и осемнадесет квадратни метра) и чакалня с площ от 12.50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет квадратни метра), с местонахождение с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, представляващи част от УПИ ІХ-174 в кв.83 по плана на с.Копривец, находящи на първия етаж в здравната служба, при граници на помещенията: север – УПИ ІХ-174; изток – лаборатория и УПИ ІХ-174; юг – родилно отделение и УПИ ІХ-174; запад – стълбище;  съгласно АПОС №300/2004г., Скица №105/10.11.2015г. и разпределение за лекарски кабинет – начална наемна цена – 1.00 лева на кв.м без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). IІ. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 2 години, както следва: 2.1.  Терен с площ от 1.00 кв.м (един квадратен метър), с местонахождение гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Екзарх Йосиф І”, представляващо част от ПИ 9527 в кв.176 по регулационния план на гр.Бяла , намиращ се пред бившия партиен дом, югоизточната страна на автобусната спирка, при граници на терена – север: пл.”Екзарх Йосиф І”; изток: пл.”Екзарх Йосиф І”; юг: пл.”Екзарх Йосиф І”; запад: пл.”Екзарх Йосиф І”, Схема съгасувана и одобрена от Гл. архитект на 15.04.2013г,. за поставяне на кафе-автомат  – начална наемна цена – 20.00 лева без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). 2.2. Терен с площ от 1.00 кв.м (един квадратен метър), с местонахождение гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул.”Отец Паисий”, до кв.89 по регулационния план на гр.Бяла, при граници на терена – север: ул.”Отец Паисий”; изток: тротоар; юг: терен на фабрика „Янтра”; запад: улица, Скица №24/23.01.2013г., за поставяне на кафе-автомат  – начална наемна цена – 20.00 лева без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). За имота има действащ договор със срок до 02.06.2016 г. 2.3. Терен с площ от 1.00 кв.м (един квадратен метър), част от тротоар с местонахождение гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул.”Кап. Ат. Бендерев”№21 в кв.75 по регулационния план на гр.Бяла , пред магазин за хранителни стоки, при граници на терена – север: ул.” Кап. Ат. Бендерев”; изток: тротоар; юг: УПИ ІІІ-1864; запад:тротоар, Скица №23/23.01.2013г., за поставяне на кафе-автомат – начална наемна цена – 20.00 лева без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева) . За имота има действащ договор със срок до 02.06.2016 г. IIІ. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 години , както следва: 3.1 . Пазарна клетка №4, с площ от 16.00 кв.м(шестнадесет квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Славейков”№7, представляващо част от УПИ І в кв.178 по регулационния план на гр.Бяла, съгласно АЧОС №9/1995г, при граници на Пазарна клетка №4 – север: пазарна клетка №3; изток: терен  на кооперативния пазар; юг: пазарна клетка №5; запад: ул.”П.Инджов”, Скица №396/25.11.2015г.,  за обект за търговска дейност- начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева) . За имота има действащ договор със срок до 20.06.2016 г. 3.2. Пазарна клетка №12, с площ от 32.00кв.м (тридесет и два квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Славейков”№7, представляващо част от УПИ І в кв.178 по регулационния план на гр.Бяла, съгласно АЧОС №9/1995г, при граници на Пазарна клетка №12 – север: терен  на кооперативния пазар; изток: пазарна клетка №13; юг: пл.”Славейков”№7; запад: пазарна клетка №11, Скица №400/25.11.2015г., за обект за търговска дейност, начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). 3.3. Магазин с площ от 42.00 кв.м (четиридесет и два квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Русе, ул.”Васил Левски”№60, представляващо част от УПИ XXV-общ. в ка.40 по регулационния план на гр.Бяла, при граници на имота: север: ул.”Васил Левски”; изток: УПИ XXV-общ.; юг: УПИ XXV-общ; запад: УПИ XXV-общ, съгласно АЧОС №7/1995г., Скица №406/25.11.2015г.,  за обект за търговска дейност- начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). 3.4. Пазарна клетка /бивша лаборатория/, с площ от 14.00 кв.м(четиринадесет квадратни метра), с местонахождение: гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Славейков”№7, представляващо част от УПИ І в кв.178 по регулационния план на гр.Бяла, съгласно АЧОС №9/1995г,  при граници на Пазарна клетка /бивша лаборатория/– север: пазарна клетка №7; изток: пазарна клетка №8 и №16; юг: пл.”Славейков”№7; запад: ул.”П.Инджов”, Скица №403/25.11.2015г., за обект за търговска дейност- начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева). За имота има действащ договор със срок до 31.03.2016 г. 3.5. Стая №107 с площ от 21.00 кв.м(двадесет и един квадратни метра),  с местонахождение административна сграда /бивша поликлиника/ в кв. 46, ПИ №577, представляващ част от парцел VІ – за жилищно строителство и обществено обслужване, находяща се на първи етаж, с адрес: гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл.”Екзарх Йосиф І”№3, при граници на стая №107: изток – стая №106; запад – стълбищна клетка; север – ПИ №578; юг – коридор, съгласно АЧОС №5/1995г., Скица №405/25.11.2015г. и разпределение, за офис-дейност- начална наемна цена – 2.00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева) . За имота има действащ договор със срок до 31.03.2016 г. 3.6. Терен с обща площ от 129.70 кв.м (сто двадесет и девет цяло и седемдесет квадратни метра), с местонахождение гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул.”Васил Априлов”, представляващо част от УПИ XV-82 в кв.34 по регулационния план на гр.Бяла, гара Бяла, с граници на терена: север – УПИ XV-82; изток – УПИ XVІ-83; юг – магазин и ул.”Васил Априлов”; запад – УПИ XV-82, съгласно АЧОС №547/2004г. Скица №393/25.11.2015г. за поставяне на павилиони за търговска дейност и услуги- начална наемна цена – 3,00 лева на кв. м. без ДДС на месец, депозит 200.00 лева (двеста лева) . За имота има действащ договор със срок до 13.05.2016 г. II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС . III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 18 април 2016 г.  1. Документацията за участие се закупува и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение] ) . 3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). V. Дата на провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг за имотите по т. I на 11 май 2016 г. от 17.00 часав Заседателната зала на Община Бяла при същите условия. Кандидатите, заявили желание да участват в повторния търг , могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 10 май 2016 г. при спазване условията на т. IV от настоящата заповед.   ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла област Русе   Сподели

02.09.2020 18:46