Обяви

Заповед № 11-75 от 07.02.2017 г. – търг за продажба на стояща дървесина

Изтегли (PDF, 1.74MB)   Образци Документация Сподели

 

02.09.2020 18:44

Конкурс за държавен служител – началник отдел БТГРН

Изтегли (DOC, 39KB) Сподели

 

02.09.2020 18:44

Обява главен експерт

Изтегли (DOC, 38KB) Сподели

 

02.09.2020 18:45

Заповед № РД 11 – 374 от 01.08.2016 г.

Сподели

02.09.2020 18:45

Заповед търг 03.08.2016 г.

Сподели

02.09.2020 18:45

Обява 03.08.2016 г.

Сподели

02.09.2020 18:45

Обява-2016-ЦСРИ

О Б Я В А     На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане,  чл. 37 и чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № РД 01-1796/17.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, кметът на Община Бяла със своя заповед № РД – 11-170/08.04.2016 г. ОБЯВЯВА КОНКУРСза възлагане управлението на социална услуга„ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ за деца и младежи с увреждания–гр.БЯЛА.   Условия за участие: 1.1. В конкурса могат да участват физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително такива с нестопанска цел, и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство. 1.2. Кандидатите по т.1.1 трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да имат лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, издаден от Държавната агенция за закрила на детето. Изисквания към кандидатите 2.1. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността. 2.2. Наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания. 2.3. Наличие на организационен капацитет. 2.4. В конкурса не могат да участват кандидати, които: 2.4.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност. 2.4.2. се намират в ликвидация, 2.4.3. са лишени от правото да упражняват търговска дейност. 2.4.4. имат парични задължения към държавата или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ за деца и младежи с увреждания на територията на община Бяла: 3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга, следва да организира „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца и младежи  с увреждания /ЦСРИ/ – имот частна общинска собственост, КВ.36, УПИ ХVІІ- 836, предмет на АОС № 1310/02.11.2006 г., находящ се в гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ № 55, с построена в него сграда със застроена площ 140 кв. м двуетажна, с предназначение – заведение за социални грижи. 3.2. Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания  (ЦСРИ) е социална услуга в общността, която предоставя подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното включване. В центъра се предоставят разнообразни консултативни, терапевтични и  рехабилитационни дейности насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен  начин на живот. 3.3.  Основната целева група: деца и младежи с увреждания. 3.4. Обхват на социалната услуга: капацитетът на центъра  е 20места. 3.5. Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от МТСП. 3.6. Предоставяните социални услуги следва да отговарят на регламентираните в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане стандарти и критерии. Финансиране и начин на предоставяне на средствата 4.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора. 4.2. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност по т. 4.1 и прекратява договора с доставчика. 4.3. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за възлагане управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания, на територията на Община Бяла, ще се сключи след обявяване на резултатите от конкурса. Средствата за финансиране са утвърдени с Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата, и са предвидени в бюджета на Община Бяла за 2016 г. Срокът на договора е три години, считано от датата на подписването му. Документи за участие 5.1. Документи за регистрация на кандидата: а) копие от съдебно решение за регистрация. б) удостоверение за актуално състояние. в) копие от карта за регистрация по БУЛСТАТ (ЕИК). г) копие от удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане. д) удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерството на правосъдието (за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза). 5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции. 5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите. 5.4. Копие от годишния счетоводен баланс, заверен от одитор. В случай че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство. 5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за наличие/липса на задължения пред НАП. 5.6. Декларация, подписана от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т.2.4.1.-2.4.3. 5.7. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет (прогноза за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС № 859/03.11.2015 г., начин на разходване на средствата, наличен персонал, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други. 5.8.  Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга 5.9. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум). 5.10. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала). Дата, час и начин на провеждане на конкурса 6.1. Процедура: Първи етап – Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Бяла, включваща представители на общинската администрация и на Агенцията за социално подпомагане, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не представи всички изискуеми документи съгласно т. 5, се отстранява. Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи с увреждания, по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне. На 30.05.2016 г. в 10:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи. Краен срок и място за подаване на документи Кандидатите представят документите до 27.05.2016 г., до 17:00 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Бяла. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса До 13.06.2016 г. комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите. Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги. Начин на оценяване Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии, съгласно чл. 38, ал. 4 от ППЗСП, с относително тегло макс. 100 точки: 9.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”  за деца и младежи с увреждания -10 точки. 9.2. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността – 20 точки. 9.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 20 точки. 9.4  Финансова стабилност на кандидата – 5 точки. 9.5. Предоставена от кандидата програма за ефективно управление и развитие на социалната услуга – 25 точки. 9.6. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – 10 точки. 9.7. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – 10 точки.     За повече информация:   Валентина Шишманова – Н-к отдел „Образование, култура и хуманитарни дейности“, тел. 0817 7 26 63, вътр.37 Денис Братанов – Ст. юрисконсулт, тел. 0817 7 26 63, вътр.49       ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла област Русе     Изготвил: Валентина Шишманова Началник-отдел „ОКХД” Иван Григоров   Сподели

02.09.2020 18:46

Обява-2016-ЦНСТ

О Б Я В А     На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане,  чл. 37 и чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № РД 01-1797/17.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, кметът на Община Бяла със своя заповед № РД – 11-169/08.04.2016 г. ОБЯВЯВА КОНКУРСза възлагане управлението на социална услуга„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“ за деца и младежи без увреждания–ГР.БЯЛА.   Условия за участие: 1.1. В конкурса могат да участват физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително такива с нестопанска цел, и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство. 1.2. Кандидатите по т.1.1 трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да имат лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, издаден от Държавната агенция за закрила на детето. Изисквания към кандидатите 2.1. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността. 2.2. Наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания. 2.3. Наличие на организационен капацитет. 2.4. В конкурса не могат да участват кандидати, които: 2.4.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност. 2.4.2. се намират в ликвидация, 2.4.3. са лишени от правото да упражняват търговска дейност. 2.4.4. имат парични задължения към държавата или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“ за деца и младежи без увреждания – ГР.БЯЛА, на територията на община Бяла: 3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга, следва да организира „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи  без увреждания /ЦНСТ/ – имот частна общинска собственост, кв.85, УПИ ХІХ, предмет на АОС № 2219/17.07.2012 г. находящ се в гара Бяла, ул. „Гео Милев № 20, с построена в него сграда, със застроена площ 316 кв. м, едноетажна с предназначение – заведение за социални услуги. 3.2. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи (ЦНСТ) е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване. В центъра функционира среда и отношения, близки до семейните, при които децата и младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата и младежите за равнопоставено участие в живота на местната общност. 3.3.  Основната целева група: деца и младежи без увреждания. 3.4. Обхват на социалната услуга: капацитетът на центъра  е 8места. 3.5. Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от МТСП. 3.6. Предоставяните социални услуги следва да отговарят на регламентираните в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане стандарти и критерии. Финансиране и начин на предоставяне на средствата 4.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора. 4.2. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност по т. 4.1 и прекратява договора с доставчика. 4.3. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи без увреждания, на територията на Община Бяла, ще се сключи след обявяване на резултатите от конкурса. Средствата за финансиране са утвърдени с Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата, и са предвидени в бюджета на Община Бяла за 2016 г. Срокът на договора е три години, считано от датата на подписването му. Документи за участие 5.1. Документи за регистрация на кандидата: а) копие от съдебно решение за регистрация. б) удостоверение за актуално състояние. в) копие от карта за регистрация по БУЛСТАТ (ЕИК). г) копие от удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане. д) удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерството на правосъдието (за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза). 5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции. 5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите. 5.4. Копие от годишния счетоводен баланс, заверен от одитор. В случай че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство. 5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за наличие/липса на задължения пред НАП. 5.6. Декларация, подписана от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т.2.4.1.-2.4.3. 5.7. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет (прогноза за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС № 859/03.11.2015 г., начин на разходване на средствата, наличен персонал, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други. 5.8.  Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга 5.9. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум). 5.10. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала). Дата, час и начин на провеждане на конкурса 6.1. Процедура: Първи етап – Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Бяла, включваща представители на общинската администрация и на Агенцията за социално подпомагане, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не представи всички изискуеми документи съгласно т. 5, се отстранява. Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи без увреждания,  по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне. На 30.05.2016 г. в 14:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи. Краен срок и място за подаване на документи Кандидатите представят документите до 27.05.2016 г., до 17:00 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Бяла. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса До 13.06.2016 г. комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите. Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги. Начин на оценяване Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии, съгласно чл. 38, ал. 4 от ППЗСП, с относително тегло макс. 100 точки: 9.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи без увреждания младежи – 10 точки. 9.2. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността – 20 точки. 9.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 20 точки. 9.4  Финансова стабилност на кандидата – 5 точки. 9.5. Предоставена от кандидата програма за ефективно управление и развитие на социалната услуга – 25 точки. 9.6. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – 10 точки. 9.7. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – 10 точки.   За повече информация:   Валентина Шишманова – Н-к отдел „Образование, култура и хуманитарни дейности“, тел. 0817 7 26 63, вътр.37 Денис Братанов – Ст. юрисконсулт, тел. 0817 7 26 63, вътр.49       ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла област Русе     Изготвил: Валентина Шишманова Началник-отдел „ОКХД” Иван Григоров Сподели

02.09.2020 18:46