Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение

от "Джон България" ЕООД

 

06.07.2022 20:04

Обявление № 10-11-5079 от 05.07.2022 г.

07.07.2022 04:48

Обява

О Б Я В А 

за вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

 

1. Със заповед 3РД – 847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

-в гарнизон София-18бр.;

-в гарнизон Стара Загора-45 бр.;

-в гарнизон Ямбол-35 бр.;

-във в.ф. 52740-Хасково-20бр.;

-във в.ф.34750-Карлово-102 бр.;

-в гарнизон Плевен-30бр.;

-във в.ф.54060-Шумен-5бр.;

-във в.ф. 42600-Мусачево-10бр.

         2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; - да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да са психологично пригодни, -кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

 

3. Кандидатите подават документи по постоянен адрес на местоживеене до 26.08.2022г. Конкурсът ще се проведе в периода от 08.12.2022 г. до 21.12.2022 г. по места, като включва, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

 

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqwa-sv.pdf


 

04.07.2022 15:35

Обява

 

О Б Я В А

за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв за 120 вакантни длъжности в НВУ „ Васил Левски”- „Младши специалист” в гр. Велико Търново и 30 вакантни длъжности –„Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” във факултет по „Артилерия ПВО и КИС” в гр. Шумен

 

1. Със заповед ОХ –571/14.06.2022 г. са обявени длъжностите за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв с начална дата 07.09.2022г.

2. Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв подават следните документи:

-Писмено заявление до Началника на НВУ „Васил Левски”, посочвайки наименованието на длъжностите, за които кандидатстват, военното формирование  и периода за изпълнение на службата, адрес за кореспонденция(e-mail) и телефонен номер; Автобиография; Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит; Декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения; Декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено производство от общ характер; Декларация, че лицето няма друго гражданство; Декларация за Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; Удостоверение за премината начална военна подготовка (само за тези, които са преминали такава до края на 2019г. и кандидатстват за втори и трети етап на срочната служба), Документ от Психодиспансер, Лична амбулаторна карта, заверена с подпис и печат от личния лекар, Етапна епикриза от личния лекар, други документи, съобразно изискванията на длъжността, свидетелство за съдимост (Издава се служебно от Военно окръжие-Русе),

      Кандидатите подават документи до 06.07.2022г. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца:

Могат да кандидатстват лица: които имат завършено най-малко основно образование; са годни за служба в доброволния резерв; психологически пригодни за служба в доброволния резерв; не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р, независмо от реабилитацията; срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р; нямат друго гражданство; не навършват 40 години в годината на кандидатстване; нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Кандидатите за срочна  служба в доброволния резерв могат да кандидатстват само за 1(една) длъжност.  Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка. Индивидуалната подготовка включва:

-Начална военна подготовка за един месец(20 работни дни и 6 почивни), която се изпълнява в казармен режим (24∕7). След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва и им се присвоява военно звание редник(матрос) 1-ви клас.

-Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим, с осигуряване на настаняване.

Колективната подготовка, включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование на тактическо ниво и е с продължителност 3 месеца.

За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът получава възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност. На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни. 


 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-dlzhnosti-za-priemane-na-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya

 

 

23.06.2022 19:55

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД-11-275/23.06.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.07.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище гр. Бяла – 07603.908.14

Землище с. Бистренци – 04162.67.15; 04162.82.2; 04162.127.59

Землище с. Дряновец – 23916.95.9; част от 23916.13.18

Землище с. Пейчиново – 55720.99.1

Землище с. Стърмен - 70130.11.18

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти- общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 11 юли 2022 г.  при следните условия:  

1. Документацията за участие за имотите по т. I от настоящата заповед се закупува за всяко отделно землище поотделно и се получава срещу представен приходен документ в сградата на Общинска администрация- Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205. 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение]). 

 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

23.06.2022 15:35

Обява

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в община Бяла Ви информира, че със заповед на командира на Съвместно командване на силите са обявени 25 (двайсет и пет) свободни длъжности за войници.

Вакантните длъжности са в следните формирования.

  • в.ф. 22980 – София / 4 длъжности

  • в.ф. 28860 – Горна Малина / 15 длъжности

  • в.ф. 52210 – Банкя / 6 длъжности

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

Срок за подаване на документи  -  до 08.07.2022 г.

За информация: 

-Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове: 

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf

 

10.06.2022 10:50

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-207/20.05.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 08.06.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно Продажба на общинско имущество, движими вещи- сепарирани отпадъци (12 позиции) при Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

Артикул

Ед. цена (лв./кг.)

Брой бали

 

Общо количество в кг.

Стойност

(лв.)

1.

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0,15

60

13 200

1 980,00

2.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ПРОЗРАЧЕН

0,15

60

15 000

2250,00

3.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ - СИН

0,72

40

8 800

6336,00

4.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ - КАФЯВ

0,65

50

9 750

6337,50

5.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ – СМЕС ТЪНКИ

0,25

-

70 000

17500,00

6.

ЦВЕТНИ МЕТАЛИ - КЕН

1,10

25

4 500

4950,00

7.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ЦВЕТЕН

0,08

280

84 000

6720,00

8.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ - БЯЛ

1,10

200

50 000

55000,00

9.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ - ЗЕЛЕН

0,75

110

26 400

19800,00

10.

СМЕСЕНА ХАРТИЯ И КАРТОН ЗАМЪРСЕНА

0,15

240

86 400

12960,00

11.

СТЪКЛО ПЛОСКО

0,03

-

2 000

60,00

12.

СТЪКЛО ОТ ОПАКОВКИ

0,10

-

15 000

1500,00

Общо

 

865

385 050

135393,50

 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 07.06.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 15:00 часа, след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 07 юни 2022 г. 

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101.

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на видовете отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

20.05.2022 14:30

Обява

Уведомление за инвестиционно предложение

 

05.05.2022 14:30