Обяви

Обява

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г., във формирования на Сухопътните войски.

Със заповед № 3РД-816/23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

 

- в гарнизон Стара Загора - 20 бр.;

- в гарнизон Ямбол - 22 бр.;

- в гарнизон Хасково - 15 бр.;

- във в. ф. 34750 – Карлово - 50 бр.;

- във в. ф. 56040 – Благоевград - 26 бр.;

- във в. ф. 54990 – Враца - 33 бр.;

- в гарнизон Плевен - 35 бр.;

- във в. ф. 54060 – Шумен - 10 бр.;

- в гарнизон Сливен - 20 бр.;

- във в. ф. 32420 – Русе - 2 бр.;

- в гарнизон Пловдив - 54 бр.;

- в гарнизон Асеновград - 23 бр.;

- в гарнизон Белене - 18 бр.;

- във в. ф. 28330 – Смолян - 18 бр.;

- във в. ф. 24620 – Свобода - 22 бр.;

- във в.ф. 22790 – Г.Оряховица - 10 бр.;

- във в. ф. 28610 – София - 5 бр.;

- във в. ф. 57250 – София - 5 бр.;

- във в. ф. 42600 – Мусачево - 5 бр.

 

 

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи -04.08.2023г.

За информация:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                              - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината – 0889756330

02.08.2023 04:50

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

         1. Със заповед на командира на Военноморските сили № РД-01-236/10.07.2023  е разкрита процедура за обявяване на 80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

         3. Срок за подаване на документите-18.08.2023г.

         4. Размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска длъжност е 1219 лева.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms-17.07.23.pdf

 

02.08.2023 10:50

Обява

Уведомление за инвестиционно предложение

 

 

 

01.08.2023 09:40

Обявление

 

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет Бяла уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересован таксиметров превозвач на територията на Община Бяла. Това предложение и бъдещия общ административен акт касаят определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Бяла.

Приемането на административния акт се налага от разпоредбите чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021г.) и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Бяла /пл. „Екзарх Йосиф
I” №1/, ет. 2, стая 205 или от публикуваната по-долу докладна записка (предложение).

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Бяла /пл. „Екзарх Йосиф I“ 1, ет.2, ст. 205/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА:

                        /Димитър Славов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

гр. Б Я Л А

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

от  ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА – БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

            Относно: Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Бяла.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, Общинските съвети определят в срок до 31 октомври минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за текущата година, се прилагат цените към 31 декември на предходната година.

Съгласно чл.24а, ал. 12 от Закона за автомобилните превози „Цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж годишно“.

В Община Бяла е постъпило предложение от таксиметров превозвач с аргументи за актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, както следва:

 1. Предложени нови минимални и максимални цени:

 

Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1,19 лв.

1,79 лв.

Нощна тарифа

1,39 лв.

1,99 лв.

 

 1. Действащи към момента цени, приети с Решение №52 по протокол №6/27.02.2020г. на Общински съвет Бяла:

 

Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

0,85 лв.

1,45 лв.

Нощна тарифа

0,90 лв.

1,50 лв.

Мотивите, изложени в предложението за актуализация са свързани с растящата инфлация, повишаване цените на горивата, повишаване цените на консумативите и услугите, използвани за поддръжка на автомобилите, повишаване цените на задължителните застраховки. Налице са значими предпоставки, които налагат актуализация на определените цени за таксиметров превоз на територията на Община Бяла.

Предвид обстоятелството, че настоящото предложение притежава характера на общ административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, е необходимо публично оповестяване на проекта на акта, като същият е публикуван на сайта на Община Бяла не по-късно от един месец преди приемането му.

С оглед гореизложеното, предлагам Общински съвет Бяла да приеме следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И    Е

(проект)

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.65 от АПК и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, вр. чл. 24, ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет Бяла

Р Е Ш И:

І. ОПРЕДЕЛЯ минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

1. Дневна тарифа – цена на 1 км. пробег - 1,19 лв.

2. Нощна тарифа – цена на 1 км. пробег – 1,39 лв.

IІ. ОПРЕДЕЛЯ максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

1. Дневна тарифа – цена на 1 км. пробег - 1,79 лв.

2. Нощна тарифа – цена на 1 км. пробег – 1,99 лв.

 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бяла да уведоми лицата и фирмите, осъществяващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла за приетите минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

 

ВНОСИТЕЛ,

ДИMИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

26.07.2023 14:30

Обява

 

З А П О В Е Д

№ РД-11 - …..

гр. Бяла,……………2023 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 86, т.1 от НРППСОВППУНРИВОбС, в изпълнение на Решение № 616 по протокол № 69/30.03.2023 г., Решение № 617 по протокол № 69/30.03.2023 г., Решение № 618 по протокол № 69/30.03.2023 г. и Решение № 619 по протокол № 69/30.03.2023 г. на Общински съвет Бяла, област Русе

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 19.05.2023 г. в 13,30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф І” №1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

 1. Поземлен имот 57368.501.594, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1161 кв. м, стар номер 594, квартал 55, парцел I, ведно със сграда с идентификатор 57368.501.594.1, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 83 кв. м и сграда с идентификатор 57368.501.594.2, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Гараж, брой етажи 1, застроена площ 62 кв. м; при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 57368.501.1043, 57368.501.1044, 57368.501.595, съгласно АЧОС № 4760 от 16.12.2022 г. и скица № 15-1274748-24.11.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 11 137,00 лв. /единадесет хиляди сто тридесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 3341,10 лв. (три хиляди триста четиридесет и един лева и шестдесет стотинки).
 2. Поземлен имот 07603.901.73, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 329 кв. м, стар номер 901073, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.76, 07603.901.72, 07603.901.321, 07603.901.33, 07603.901.32, съгласно АЧОС № 3604 от 27.05.2019 г. и скица № 15-270078-28.03.2019 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 1215,00 лева (хиляда двеста и петнадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 364,50 лв. (триста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки).
 3. Поземлен имот 07603.909.52, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 1314 кв. м, стар номер 909052, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.149.620, 07603.909.51, 07603.909.53, 07603.909.60, съгласно АЧОС №3407/12.12.2017 г.,  скица № 15-614283-05.12.2017 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 5502,00 лв. (пет хиляди петстотин и два лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1650,60 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева и шестдесет стотинки).
 4. Поземлен имот 07603.909.25, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 279 кв. м, стар номер 909025, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.909.24, 07603.909.26, 07603.909.60, 07603.909.66, съгласно скица № 15-72855-06.02.2018 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №3436/12.03.2018 г., начална продажна цена на имота: 1168,00 лв. (хиляда сто шестдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 350,40 лв. (триста и петдесет лева и четиридесет стотинки).
 5. Поземлен имот 07603.901.18, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 303 кв. м, стар номер 901018, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.13, 07603.901.19, 07603.901.80, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №4648/14.03.2022 г. и скица № 15-181993-21.02.2022 г., начална продажна цена на имота: 1119,00 лв. (хиляда сто и деветнадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 335,70 лв. (триста тридесет и пет лева и седемдесет стотинки).
 6. Поземлен имот 07603.901.19, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 225 кв. м, стар номер 901019, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.18, 07603.901.20, 07603.901.80, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №4649/14.03.2022 г. и скица № 15-181991-21.02.2022 г. начална продажна цена на имота: 831,00 лв. (осемстотин тридесет и един лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 249,30 лв. (двеста четиридесет и девет лева и тридесет стотинки).
 7. Поземлен имот 07603.901.20, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 155 кв. м, стар номер 901020, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.19, 07603.901.78, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №3558/06.03.2019 г. и скица № 15-167115-25.02.2019 г., начална продажна цена на имота: 573,00 лв. (петстотин седемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 171,90 лв. (сто седемдесет и един лева и деветдесет стотинки).
 8. Поземлен имот 07603.901.80, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 238 кв. м, стар номер 901080, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.901.13, 07603.901.14, 07603.901.17, 07603.901.18, 07603.901.19, 07603.901.21, 07603.901.81, 07603.901.962, съгласно АЧОС №3589/16.04.2019 г. и скица № 15-262061-26.03.2019 г., начална продажна цена на имота: 879,00 лв. (осемстотин седемдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 263,70 лв. (двеста шестдесет и три лева и седемдесет стотинки).
 9. Поземлен имот 07603.901.81, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 270 кв. м, стар номер 901081, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници07603.901.17, 07603.901.18, 07603.901.19, 07603.901.20, 07603.901.21, 07603.901.78, 07603.901.80, съгласно АЧОС №3588/16.04.2019 г. и скица № 15-262065-26.03.2019 г., начална продажна цена на имота: 968,00 лв. (деветстотин шестдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 290,40 лв. (двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки)

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  18.05.2023 г., при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

В 3-дневен срок от издаването на настоящата заповед, да се публикува в регионален вестник и  интернет страницата на Община Бяла, и да се постави на Информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Бяла.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

 

 

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:

Антоанета Минкова - Старши юрисконсулт на Община Бяла

 

 

ИЗГОТВИЛ:                                                                                      

Даниела Пашкунова - Началник отдел ОС в Община Бяла, област Русе

 

 

02.05.2023 17:33

Обява

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

 

         1. Със заповед № ОХ-310/19.04.2023 г. на  министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да притежаватобразование, съответстващо на изискванията на длъжността,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документите-19.05.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vma-24.04.23.pdf

19.04.2023 15:25

Обява

 

за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс

 

         1. Със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на  министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни граждани и да нямат друго гражданство, да притежават образование, съответстващо на длъжността, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст.

        3. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.

        4. Срок за подаване на документите-28.07.2023г. 

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината

телефон: 0889 756 330 


 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/dr-vms-05.04.23.pdf

 

07.04.2023 15:35

Обява

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД- 364/22.03.2023 г., са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 

 

2. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:

-  да не са по-възрастни от 40 години; 

-  да са годни за военна служба; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

-  да нямат друго гражданство; 

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение"; 

-  да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; 

-  да са психологично пригодни. 

 

3. Съгласно заповед № ОХ-665/12.07.2022 година на министъра на отбраната, размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева. 

 

Срок за подаване на документи - до 21.04.2023 г. включително.

 

За информация: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината – 088 9756330

 

Интернет сайтове: 

- на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg


 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqwa_klp-29.03.23.pdf

 

07.04.2023 15:35