Обяви

Обява

Прием персонал

 

01.02.2021 14:15

Обява

 

Община Бяла стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община Бяла в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистента за:

 1. самообслужване;
 2. движение и придвижване;
 3. промяна и поддържане на позицията на тялото;
 4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 5. комуникация;

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 •  копие на акт за раждане – ако кандидата е дете (за справка при провеждането на срещата );
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 01.02.2020 г. в гр. Бяла, в сградата на Община Бяла, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, по тел: 0884 33 29 11 или на e-mail: byala.rs@byala.bg

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Бяла на адрес: www.byala.bg

За допълнителна информация тел: 0884 33 29 11 – Дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности“ в Община Бяла

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

Съгласували:

Евгени Димов, Зам. - кмет на Община

 

 

Изготвил:

Божидара Монева, Гл. експерт в отдел ППОКХД

 

01.02.2021 17:25

Обява - прием на курсанти

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ В НВУ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Кампания за ранен прием-до 12.03.2021Г.

Кампания за редовен прием –до  11.06.20121Г.

 

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Първа кампания за ранен прием- до 26.02.2021г.

Втора кампания за ранен прием-до29.04.2021г.

Кампания за редовен прием-до 25.06.2021г.

 

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВВМУ„Н.Й.ВАПЦАРОВ„-ВАРНА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Първа кампания за ранен прием- до 22.01.2021г.

Втора кампания за ранен прием-до 26.03.2021г.

Кампания за редовен прием-до 25.06.2021г.

 

 

28.01.2021 23:16

Обява за прием във ВВУ

Военно окръжие-I степен-Русе и Офиса за военен отчет в Община Бяла, информират випускниците от средните училища в област Русе за кандидат-курсантската кампания за Висшите военни училища в Република България, коята е както следва:

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ В НВУ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Кампания за ранен прием-до 12.03.2021г.

Кампания за редовен прием -до  11.06.2021г.

 

За учебната 2020/2021г. в НВУ са обявени общо 231 места за курсанти. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за обучение, документите за кандидатстване, датите на конкурсните изпити, както и още информация може да намерите на: https://www.nvu.bg/cadets_admission.php?fbclid=IwAR2tDjCoHIxMrf4xZ6o6Znxq26W89huzIOwyKf6DCiFo-ZYYh06g-b-vdqQ

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Първа кампания за ранен прием- до 26.02.2021г.

Втора кампания за ранен прием-до 29.04.2021г.

Кампания за редовен прием-до 25.06.2021г.

Допълнителна информация ще намерите на: https://www.af-acad.bg/cadets_admission

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВВМУ„Н.Й.ВАПЦАРОВ„-ВАРНА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Първа кампания за ранен прием- до 22.01.2021г.

Втора кампания за ранен прием-до 26.03.2021г.

Кампания за редовен прием-до 25.06.2021г.


 

Допълнителна информация ще намерите на: http://www.naval-acad.bg/education/admission-bg


 

За въпроси и съдействие:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

28.01.2021 23:16

Обявление № 08-00-11

Обявление № 08-00-11 от 26.01.2021 г.

 

26.01.2021 13:30

Обява - вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв

Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед № ОХ- 1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България)

: • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

 • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

• да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от рехабилитацията;

• срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;

 • да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

 • да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Срок за подаване на документите - до 29.10.2021 г.

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_dr.pdf

 

25.01.2021 18:27

Обява - разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира,             че със заповед № ОХ-23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800

      Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да имат средно или по-високо образование;

- Да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – не по-възрастни от 44 години;

- Да са годни за военна служба;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено 3/5 престъпление от общ характер;

 - Да нямат друго гражданство;

 - Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

- Да покриват нормативите за физическа годност;

- Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на ЦВО по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 08.03.2021г.

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/ox-23.pdf

 

25.01.2021 18:29

Обява - със заповед ОХ- 7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e заявен броят  места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e заявен броят  места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година. В Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени общо 231 места за прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по 14 специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.

Най-големите специализации са „Полева артилерия“ (45 места); „Мотопехотни и танкови войски“ (34 места); „Противовъздушна отбрана на войските“ (29 места); „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ (25 места); „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и технологии” (15 места); „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” (11 места) и др. В задочна форма на обучение са обявени 22 места за курсанти в 3 специализации („Разузнаване“; „Танкова и автомобилна техника“; „Материални ресурси, придвижване и транспорт“).

Общо заявеният брой места за учебната 2021/2022 г. в НВУ редовно и задочно е 253.

Във Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски” са обявени 54 места само за редовно обучение по 6 специализации. Най-голямата от тях е „Летец-пилот” (25 места, от които 3 са за нуждите на МВР). За специализацията „Ръководител на въздушното движение” са обявени 7 места, за „Летателни апарати и авиационни двигатели“ и „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати” - по 6 места всяка и др.

Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” са обявени 48 места само в редовна форма на обучение за 5 специализации. Най-голямата е „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ (20 места), както и

„Кибероперации“ (11 места). По 6 места са обявени за специалностите „Корабоводене” и „Корабни машини и механизми” и др

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2021/20210105_OX7.pdf

 

25.01.2021 18:31