Обяви

Обява

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед  № РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 31 (трийсет и едно) свободни длъжности за войници във военно формирование 57260 – Ловеч.

 

    Свободните места са за младши шофьор, работник в склад, младши автокранист, мотокарист, младши специалист по товаро-разтоварни дейности, младши специалист по отчета на материални средства и майстор по ремонта на автомобилна техника. 

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.

 

   Срок за подаване на документи  -  до 26.08.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет гр. Бяла. пл. „Екзарх Йосиф I” №3. Тел:0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

 

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-klp.pdf

09.08.2022 19:59

Обявление

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАЛАВЯНЕ, КАСТРАЦИЯ, МАРКИРАНЕ, ВАКСИНАЦИЯ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ПО МЕСТА НА ОБРАБОТЕНИТЕ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

 

04.08.2022 16:03

Обява - Обява-преброяване безстопанствени кучета

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

 

В изпълнение на Глава втора. Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, Община Бяла набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.
       Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преброяването ще се извърши в периода септември-ноември 2022 г.
 

Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст.

2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 13.09.2022 г.

Начин на подаване на документите:

1. В деловодството на Община Бяла.

2. На официалната електронна поща на Община Бяла: byala.rs@byala.bg

.

За допълнителна информация може да се обърнете към Петър Захариев, младши експерт в отдел „Общинска собственост“ в Община Бяла, тел.: 0817 7-20-20.

 

 

 

ДОКУМЕНТИ:

 

03.08.2022 14:56

Обява за търг

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-29311.07.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.07.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска  собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

1. Землище гр. Бяла поземлен имот № 07603.906.622;07603.127.99;07603.908.171;07603.127.190;07603.34.221;07603.901.231;07603.260.253;07603.166.298;07603.179.299;07603.910.309;07603.903.313;07603.902.918;07603.902.919;07603.906.621;07603.906.626;07603.274.417;07603.902.920;07603.28.439;07603.910.447;07603.274.545;07603.274.546;07603.4.558;07603.4.559;07603.211.561;07603.211.562;07603.149.571;07603.908.587;07603.908.588;07603.180.590;07603.180.592;07603.901.597;07603.63.630;07603.211.671;07603.211.672;07603.912.694;07603.4.786;07603.4.787;07603.211.800;07603.211.801;07603.28.819;07603.149.853;07603.84.854;07603.274.864;07603.274.866;07603.59.870;07603.166.873;07603.910.878;07603.240.880;07603.4.892;07603.267.903;07603.267.904;07603.149.905;07603.211.952;07603.211.954;07603.901.958;07603.211.962;07603.211.965;07603.211.967;07603.9.5;07603.13.15;07603.14.17;07603.18.15;07603.19.4;07603.123.11;07603.123.12;07603.235.20;07603.255.6;07603.902.631;07603.902.632;07603.902.633;07603.902.634;07603.902.649;07603.902.665;07603.903.202;07603.903.205;07603.903.213;07603.903.214;07603.903.223;07603.903.224;07603.904.167;07603.905.38;07603.905.41;07603.905.43;07603.905.44;07603.906.529;07603.907.328;07603.990.2;07603.990.3

2. Землище с. Бистренци поземлен имот 04162.20.1;04162.21.1;04162.21.2;04162.26.1;04162.26.2;04162.26.3;04162.28.1;04162.29.1;04162.30.1;04162.31.1;04162.32.1;04162.33.1;04162.34.1;04162.36.1;04162.37.1;04162.38.1;04162.39.1;04162.40.1;04162.42.1;04162.50.1;04162.52.1;04162.53.1;04162.54.1;04162.58.1;04162.60.3;04162.60.13;04162.83.1;04162.83.2;04162.83.3;04162.400.4;04162.85.1;04162.86.1;04162.89.1;04162.109.1;04162.109.2;04162.109.3;04162.109.4;04162.109.5;04162.119.1;04162.121.1;04162.141.1

3. Землище с. Лом Черковна поземлен имот 05133.4.4;05133.86.40;05133.76.46;05133.77.47;05133.100.69;05133.2.81;05133.2.82;05133.2.94;05133.15.101;05133.100.103;05133.103.114; 05133.61.124;05133.61.132;05133.55.151;05133.16.217;05133.20.281;05133.73.1;05133.100.32;

4. Землище с. Босилковци поземлен имот 05743.29.3;05743.35.40;05743.46.102;05743.53.8;05743.38.185;05743.139.13;05743.38.190;05743.38.189;05743.38.188;05743.38.187;05743.38.186;05743.38.191;05743.18.29;05743.18.30;05743.38.192;05743.38.193;05743.38.195;05743.38.194;05743.103.86;05743.110.48;05743.103.84;05743.36.55;05743.125.67;05743.125.68;05743.104.69;05743.121.72;05743.121.73;05743.121.78;05743.108.82;05743.108.83;05743.38.196;05743.47.106;05743.49.112;05743.49.114;05743.49.115;05743.48.122;05743.49.124;05743.54.127;05743.118.134;05743.38.197;05743.136.150;05743.56.164;05743.132.169;05743.121.196;05743.121.197;05743.121.201;05743.75.214;05743.79.217;05743.103.249;05743.99.258;05743.115.263;05743.79.324;05743.57.325;05743.108.326;05743.99.336;05743.79.337;05743.135.356;05743.58.357;05743.25.68;05743.32.12;05743.32.18;05743.95.1;05743.102.1;05743.104.105743.124.205743.125.1

5. Землище с. Ботров поземлен имот 05877.2.24;05877.49.22;05877.47.23;05877.34.28;05877.6.57;05877.15.45;05877.30.47;05877.16.57;05877.30.70;05877.33.79;05877.49.92;05877.42.96;05877.35.97;05877.49.98;05877.42.100;05877.42.101;05877.42.102;05877.38.105;05877.38.106;05877.39.114;05877.40.116;05877.28.118;05877.38.120;05877.32.121;05877.49.127;05877.21.131;05877.49.132;05877.21.134;05877.42.139;05877.42.140;05877.37.141;05877.24.145;05877.48.151;05877.51.158;05877.51.163;05877.14.169;05877.51.170

6. Землище с. Дряновец поземлен имот 23916.133.68;23916.117.73;23916.78.219;23916.96.261;23916.97.262;23916.97.263;23916.120.269;23916.95.270;23916.121.278;23916.99.281;23916.98.282;23916.27.1;23916.30.123916.31.1;23916.34.1;23916.34.2;23916.37.3;23916.41.1;23916.43.1;23916.55.2;23916.56.1;23916.61.1;23916.77.1;23916.78.3;23916.80.1;23916.82.2;23916.102.1;23916.108.3;23916.108.4;23916.122.1;23916.124.1;23916.126.1

7. Землище с. Копривец поземлен имот 38529.1.23;38529.1.24;38529.1.39;38529.1.43;38529.1.98;38529.1.107;38529.1.115;38529.1.135;38529.1.147;38529.1.155;38529.1.158;38529.1.156;38529.1.164;38529.1.163;38529.1.162;38529.1.168;38529.1.169;38529.1.179;38529.1.186;38529.1.210;38529.1.214;38529.1.215;38529.1.222;38529.1.223;38529.1.224;38529.1.225;38529.1.226;38529.1.252;38529.1.253;38529.1.254;38529.1.291;38529.1.309;38529.1.311;38529.1.312;38529.1.315;38529.1.342;38529.1.343;38529.1.348;38529.1.350;38529.1.351;38529.1.364;38529.1.368;38529.1.369;38529.1.370;38529.1.407;38529.1.519;38529.1.521;38529.1.522;38529.1.523;38529.1.900;38529.1.905;38529.1.906;38529.76.100;38529.76.104;38529.85.1;38529.91.2;38529.104.1;38529.142.1;38529.149.1;38529.179.106;38529.186.1;38529.187.1;38529.207.1

8. Землище с. Пейчиново поземлен имот  55720.44.65;55720.64.153;55720.58.55;55720.58.56;55720.58.58;55720.12.27;55720.99.8;55720.98.8;55720.95.9;55720.94.10;55720.58.54;55720.58.52;55720.49.60;55720.67.66;55720.65.73;55720.111.75;55720.103.77;55720.119.88;55720.119.89;55720.96.99;55720.96.100;55720.96.105;55720.96.106;55720.97.109;55720.91.111;55720.76.117;55720.80.122;55720.81.123;55720.75.125;55720.86.148;55720.65.153;55720.107.160;55720.99.161;55720.58.209;55720.100.230;55720.65.240;55720.65.241;55720.65.242;55720.65.243;55720.9.244;55720.73.245;55720.80.246;55720.101.253;55720.112.256;55720.101.257;55720.58.258;55720.65.261;55720.94.1;55720.95.1;55720.96.1

9. Землище с. Пет Кладенци поземлен имот 55988.15.61;55988.39.20;55988.7.21;55988.7.33;55988.7.34;55988.9.43;55988.9.44;55988.15.62;55988.2.73;55988.40.74;55988.35.81;55988;.22.87;55988.18.105;55988.17.107;55988.30.118;55988.40.119;55988.27.127;55988.37.132;55988.28.135;55988.9.146;55988.4.147;55988.24.158;55988.23.159; 55988.17.170;55988.17.189;55988.39.212

10. Землище с. Полско Косово поземлен имот №  57368.14.72;57368.16.31;57368.16.40;57368.142.57;57368.142.58;57368.83.60;57368.142.68;57368.142.69;57368.45.71;57368.136.74;57368.142.76;57368.45.78;57368.136.82;57368.32.83;57368.136.87;57368.32.89;57368.142.90;57368.46.95;57368.27.96;57368.44.98;57368.142.99;57368.32.105;57368.46.107;57368.48.110;57368.126.113;57368.102.120;57368.32.125;57368.132.127;57368.145.129;57368.132.131;57368.132.138;57368.132.139;57368.48.144;57368.143.148;57368.72.149;57368.135.151;57368.48.154;57368.143.159;57368.76.182;57368.56.183;57368.72.198;57368.69.204;57368.144.222;57368.81.225;57368.144.252;57368.78.269;57368.80.294;57368.118.295;57368.118.297;57368.105.298;57368.119.299;57368.119.302;57368.80.310;57368.122.312;57368.119.313;57368.139.319;57368.120.322;57368.121.323;57368.121.326;57368.121.329;57368.126.2;57368.131.1

11. Землище с. Стърмен поземлен имот 70130.41.121;70130.4.35;70130.42.48;70130.42.51;70130.42.61;70130.38.82;70130.12.103;70130.11.104

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 лв. (десет лева и нула стотинки) без ДДС.

III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация за всяко едно землище, да внесат депозит за всеки отделен имот и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 28 юли 2022 г.

1. Документацията за участие се закупува за всяко отделно землище. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” №3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот №... в землище … ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

11.07.2022 18:25

Уведомление за инвестиционно предложение

от "Джон България" ЕООД

 

06.07.2022 20:04

Обявление № 10-11-5079 от 05.07.2022 г.

07.07.2022 04:48

Обява

О Б Я В А 

за вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

 

1. Със заповед 3РД – 847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

-в гарнизон София-18бр.;

-в гарнизон Стара Загора-45 бр.;

-в гарнизон Ямбол-35 бр.;

-във в.ф. 52740-Хасково-20бр.;

-във в.ф.34750-Карлово-102 бр.;

-в гарнизон Плевен-30бр.;

-във в.ф.54060-Шумен-5бр.;

-във в.ф. 42600-Мусачево-10бр.

         2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; - да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да са психологично пригодни, -кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

 

3. Кандидатите подават документи по постоянен адрес на местоживеене до 26.08.2022г. Конкурсът ще се проведе в периода от 08.12.2022 г. до 21.12.2022 г. по места, като включва, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

 

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqwa-sv.pdf


 

04.07.2022 15:35

Обява

 

О Б Я В А

за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв за 120 вакантни длъжности в НВУ „ Васил Левски”- „Младши специалист” в гр. Велико Търново и 30 вакантни длъжности –„Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” във факултет по „Артилерия ПВО и КИС” в гр. Шумен

 

1. Със заповед ОХ –571/14.06.2022 г. са обявени длъжностите за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв с начална дата 07.09.2022г.

2. Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв подават следните документи:

-Писмено заявление до Началника на НВУ „Васил Левски”, посочвайки наименованието на длъжностите, за които кандидатстват, военното формирование  и периода за изпълнение на службата, адрес за кореспонденция(e-mail) и телефонен номер; Автобиография; Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит; Декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения; Декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено производство от общ характер; Декларация, че лицето няма друго гражданство; Декларация за Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; Удостоверение за премината начална военна подготовка (само за тези, които са преминали такава до края на 2019г. и кандидатстват за втори и трети етап на срочната служба), Документ от Психодиспансер, Лична амбулаторна карта, заверена с подпис и печат от личния лекар, Етапна епикриза от личния лекар, други документи, съобразно изискванията на длъжността, свидетелство за съдимост (Издава се служебно от Военно окръжие-Русе),

      Кандидатите подават документи до 06.07.2022г. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца:

Могат да кандидатстват лица: които имат завършено най-малко основно образование; са годни за служба в доброволния резерв; психологически пригодни за служба в доброволния резерв; не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р, независмо от реабилитацията; срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р; нямат друго гражданство; не навършват 40 години в годината на кандидатстване; нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Кандидатите за срочна  служба в доброволния резерв могат да кандидатстват само за 1(една) длъжност.  Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка. Индивидуалната подготовка включва:

-Начална военна подготовка за един месец(20 работни дни и 6 почивни), която се изпълнява в казармен режим (24∕7). След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва и им се присвоява военно звание редник(матрос) 1-ви клас.

-Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим, с осигуряване на настаняване.

Колективната подготовка, включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование на тактическо ниво и е с продължителност 3 месеца.

За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът получава възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност. На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни. 


 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-dlzhnosti-za-priemane-na-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya

 

 

23.06.2022 19:55