Обяви

Обява

Относно: Разрешение за строеж № 50 от 18.10.2021 г. за обект: Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5023, местност „Бабината патка“ ТВР Бяла, Община Бяла. 

 

11.11.2021 15:55

Обява

Относно: Заповед No РД1 1-422/18.10.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план — Парцеларен план за „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5023, м.“Бабината патка", ТВР „Бяла“, Община Бяла, област Русе“. Възложител: БТК /Виваком/ ЕАД гр.София. 

 

11.11.2021 11:55

Обява

Относно: Разрешение за строеж » 49 от 18.10.2021 г. за обект: Изграждане на кабелна захранваща линия HH-1кW за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ No 1027, на път 1-3 „Обнова – Бяла” км. 3+990, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. 

 

11.11.2021 10:50

Обява

Относно: Заповед No РД11-421/18.10.2021 г. за одобрен Подробен устройствен План- Парцеларен план (ПУП-ПП), с териториален обхват на трасето: от електромерно табло 1T1M на стълб No2 от клон Гна въздушна мрежа НН на ТП3 Пейчиново до стационарна контролна точка (CКТ) No 1027 на път 1-3 „Обнова – Бяла” км. 3+990, част от TОЛ системата. 

 

11.11.2021 10:50

Обява

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура  по обявяване на вакантна длъжност за Психолог във в.ф 54300-София, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище.

Кандидатите за посочената вакантна длъжност да подадат заявление до командира на военно формирование 54300 - София, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 12.11.2021 година.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8, телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-897_.pdf

08.11.2021 11:55

Обява

Със Заповед № РД11-464/08.11.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.11.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

1. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1.1. Терен с площ от 2.00 кв.м, ситуиран на лицевата страна на първия етаж на сграда с идентификатор  07603.502.141.1, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ТРАЙЧО КОСТОВ № 1, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Сграда за култура и изкуство, брой етажи 2, застроена площ 726 кв.м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно Скица № 15-1108556-12.10.2021 г., при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 07603.502.713, 07603.502.703, 07603.502.791, 07603.502.712, за монтиране на АТМ устройство /банкомат/, при начална наемна цена – 25,00 лв. (двадесет и пет лева и нула стотинки) на квадратен метър на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). 

2. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, както следва:

2.1. Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № Р 2506 РХ, година на първа регистрация 1991 г., брой места 4+1, рама № W0L000087N1060115, двигател № 17D14287150, цвят зелен при начална тръжна цена 990.00 лв. (деветстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 297,00 лв. (двеста деветдесет и седем лева и нула стотинки).

2.2. Специален автомобил марка „Шкода”, модел 706 РТТН, с рег. № Р 0030 АХ, година на първа регистрация - 1974 г., брой места 3+1, рама № 86034401, двигател № Е580949185 цвят – червен/бял при начална тръжна цена 4 060.00 лв. (четири хиляди и шестдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 1 218,00 лв. (хиляда двеста и осемнадесет лева и нула стотинки). 

2.3. Специален автомобил марка „Мерцедес”, модел 1617, с рег. № Р 6123 РС, година на първа регистрация - 1991 г., брой места 5+1, рама № WDB61701415556744, двигател № 36695210119370 цвят оранжев/сив при начална тръжна цена 6 210.00 лв. (шест хиляди двеста и десет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 1 863,00 лв. (хиляда осемстотин шестдесет и три лева и нула стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС, цената на тръжните документи за покупко – продажба е в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС. 

III.  До участие в търга за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 24 ноември 2021 г. при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… [продажба или наем] на …....[ описва се движимата вещ/ поземления имот, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Центъра за административни услуги в гр. Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.


 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе


 

 

09.11.2021 02:38

Обява

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура по обявяване на 42(четиридесет и две) вакантни длъжности от състава на Съвместното командване на силите, за в.ф. 22980-София, за в.ф. 52210-Банкя и за в.ф. 28860-Горна Малина, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

-Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

      3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

      4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.

      5. Да нямат друго гражданство.

Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-26.11.2021г. включително. Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8, телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3, телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-951.pdf

08.11.2021 10:50

Обява

№08-00-157

 

03.11.2021 11:55